AWP zet grote vraagtekens bij voorstel waterschapsbelasting op natuurterreinen

8 oktober 2018 – De Unie van Waterschappen stelt voor de waterschapstarieven voor natuurterreinen te verhogen. Gemiddeld komt het voorstel neer op 600% van het huidige tarief per hectare natuurterrein. “Natuur draagt nu zó weinig bij aan de waterschaps-belasting, dat we de heffing op natuur net zo goed kunnen schrappen”, is het tegengeluid van Hans Middendorp, vicevoorzitter van de Algemene Waterschapspartij AWP.

Lees ook: AWP wil waterschapsbelasting op natuurterreinen afschaffen

Natte natuur vraagt om goed waterbeheer (foto: Pixabay)


 

Gelijke waterschapsbelasting voor natuur en voor landbouw?

Aanleiding is het eindrapport van de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB), dat na drie jaar studeren in juni 2018 werd gepresenteerd. In 2018 betaalden de beheerders van natuurterreinen in de 21 waterschappen gemiddeld € 3,91 per hectare natuurterrein, een schijntje vergeleken met het gemiddelde tarief van € 78,92 per hectare voor landbouwgrond.

Aanvankelijk wilde het CAB natuurterreinen en landbouwgronden met dezelfde tarieven in dezelfde belastingcategorie onderbrengen. Toen dat onhaalbaar bleek, kwam de CAB met een ‘natte-vinger’ correctie door het natuurtarief op 20% van het landbouwtarief te stellen. Dat vond Unie van Waterschappen blijkbaar te weinig, want zij legt de Nederlandse waterschappen in hun consultatie voor om de natuurheffing op 30% van het landbouwtarief te brengen.Gemiddeld zou dit neerkomen op € 23,70 per hectare natuurterrein. Dat is 600% van het tarief in 2018!

Weliswaar hebben terreinbeheerders enige verdiensten uit houtkap, pacht en donaties uit goede doelen, maar het overgrote deel van hun inkomsten is gemeenschapsgeld. Of de provincies als verantwoordelijke overheid voor natuurbeleid staan te springen om het verschil bij te passen? “Onwaarschijnlijk!”, zegt AWP voorzitter en natuurliefhebber Ron van Megen.

Veel natuurterreinen hebben last van verdroging (foto: Pixabay)


 

Niet alle natuur heeft profijt van de waterschappen

Natuurlijk maken waterschappen kosten voor de waterhuishouding van natuurterreinen maar de betaalcapaciteit van Natuur is zó gering, dat als we dat criterium zouden gebruiken er helemaal geen maatregelen ten gunste van natuurterreinen kunnen worden genomen. ‘En de waterschappen doen al weinig voor de natuur’, zullen de natuurbeheerders zeggen, ‘als je kijkt naar de problemen afgelopen zomer rond verdroging’. In de praktijk heeft vooral de natte natuur profijt van het werk dat waterschappen doen. Waterschappen kunnen minder betekenen voor natuurterreinen op hoge en droge zandgronden.

Een paar centen?

In Zuid-Holland schommelt de bijdrage van Natuur als laagste rond de 0,01%. Dat komt neer op een verhoging van 1 cent per 100 euro voor de andere categorieën. In de praktijk betalen de categorieën Ingezetenen (burgers) samen met Gebouwd (bedrijven en het eigen huis) nu al gemiddeld 7/8 deel van de watersysteemheffing en de categorie Ongebouwd (boeren) ongeveer 1/8 deel. Die paar centen voor Natuur kunnen daar nog best wel bij.

De hoogste bijdrage van de belastingcategorie Natuur is te vinden in Flevoland met 2,2%. “Afschaffen van de natuurheffing zou huishoudens daar per jaar rond de 2 euro kosten”, zegt Middendorp. “Maar het waterschap Zuiderzeeland heeft nog heel lage tarieven voor de inwoners, dus daar is vast ruimte.”

Beheerders natuurterreinen vrezen hoge waterschapsbelasting (Waterforum 31 aug. 2018)


 

De natuur is van en voor iedereen

Daarom laat de Algemene Waterschapspartij AWP een tegengeluid horen. “Momenteel bedraagt de opbrengst van de watersysteemheffing door de categorie Natuur in heel Nederland gemiddeld slechts 0,3% van de totale belastingopbrengst van de waterschappen”, zegt Hans Middendorp, vicevoorzitter van de AWP. “Dit is bij lange na niet kostendekkend. Natuur wordt gewoon zwaar gesubsidieerd door de andere categorieën. Laten we gewoon stoppen met waterschapsbelasting op natuurterreinen”.

“Vanuit deze optiek is het inderdaad veel constructiever om natuurterreinen vrij te stellen van watersysteemheffing”, zegt ook Van Megen. “Natuurbeheerders hebben het al moeilijk genoeg om de eindjes aan elkaar te knopen. Zij worden door het nieuwe belastingvoorstel met flinke kostenverhogingen geconfronteerd. Voor de waterschappen is het niet meer dan een druppel in een te vullen emmer. En de natuur is van iedereen. Dit is het debat meer dan waard!”

“Daarmee komt ook meteen een einde aan een moeizame discussie over de juiste grondslag voor de natuurheffing en hoeveel profijt natuur nou precies heeft van het waterschapswerk. Duidelijk is dat Natuur als belastingcategorie nooit de werkelijke kosten van het waterschap kan opbrengen. Ieder correctiepercentage ten opzicht van landbouwgrond blijft arbitrair”.

Van Megen benadrukt dat de AWP vanuit het belang van de inwoners van de waterschappen staat voor deskundigheid én voor integrale afwegingen bij álle kerntaken van een waterschap: waterveiligheid, waterbeheer, waterzuivering én natuur.

Ron van Megen en Hans Middendorp
voorzitter en vicevoorzitter AWP landelijk bestuur
 

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur

Word lid!

AWP wil boeren steunen met landbouwtransitie naar minder stikstof

Opinie 31 januari 2023 – De AWP komt voor een schone en gezonde leefomgeving en een goede waterkwaliteit. Maar zoals de stikstofcrisis nu wordt aangepa...

Waternatuur en sportvissers gaan goed samen, vindt AWP

Nieuws 18 jan 2023 -  De AWP komt op voor schoon en gezond water. "Daarin hebben we een gedeeld belang met de hengelsport", zegt Hans Middendorp, woordv...

AWP start petitie tegen giflozingen Gen-X en PFAS

Nieuws 10 januari 2023 - De AWP wil dat Chemours in Dordrecht helemaal stopt met lozen van GenX en PFAS. De AWP komt op voor schoon water, schone lucht e...