Minister Schultz optimistischer over KRW dan Planbureau voor de Leefomgeving

Op helft meetlocaties is waterkwaliteit onvoldoende

25 november 2015 –  Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft vandaag het Werkprogramma Schoon Water naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin geeft Schultz aan dat ze overtuigd blijft dat Nederland de doelen voor waterkwaliteit uit de Kaderrichtlijn Water in 2027 gaat halen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft echter al meerdere malen gewaarschuwd dat dat met het huidige pakket maatregelen niet gaat lukken.

Wat weet de minister dat het PBL nog niet weet? Of is dit een typisch gevalletje ‘bestuurlijke struisvogelpolitiek’? Ook de Unie van Waterschappen is kritisch: “Op de helft van alle meetlocaties worden de normen voor nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen overschreden” zei Hennie Roorda van de Unie op de bestuurlijke conferentie over de Kaderrichtlijn Water in mei 2015. Hoe valt dit te rijmen met het optimisme van de minister?

Algemene Waterschapspartij vindt dat waterkwaliteit drastisch moet verbeteren

Ook de Adviescommissie Water waarschuwt in haar brief van juni 2015 dat de ‘maatregelen uit de Stroomgebiedsplannen onvoldoende zijn om daadwerkelijk de KRW doelen te bereiken’. Schultz laat echter in een persbericht weten dat “de waterkwaliteit in Nederland gestaag verbetert. Hierdoor verschijnen weer waterplanten en neemt de diversiteit aan vissoorten toe. De zalm en de houting zijn terug in Nederland. Maar we hebben ook nog een flinke klus te klaren. En daar hebben alle partijen elkaar bij nodig”. Dat lijkt een understatement van de afdeling Voorlichting van het ministerie van I&M.

De Algemene Waterschapspartij onderschrijft het belang van een goede waterkwaliteit en is van mening dat het nog veel te vroeg is om achterover te leunen. “Ecologie heeft tijd nodig” zegt Hans Middendorp, visbioloog en lid van het landelijk bestuur van de AWP. “En daarvoor moet eerst de waterkwaliteit in veel gebieden in Nederland nog drastisch verbeteren! De waterschappen moeten daar ook vol op blijven inzetten”.

Figuur uit het rapport van het PBL uit 2015: Het aandeel regionale wateren dat ‘goed’ scoort op één van de vier biologische maatlatten zal in 2027 naar verwachting 35-50 procent bedragen.

Hans Middendorp
Lees ook:
Huidige KRW doelen vragen om meer inzet van Rijk, waterbeheerders en agrariërs

 

Weinig vertrouwen in optimisme Schultz over waterkwaliteit

Naschrift 2 december 2015 – Tijdens het Algemeen Wetgevingsoverleg Water dat op 30 november plaatsvond in de Tweede Kamer toonden Kamerleden van de Commissie Water zich uitermate bezorgd over de waterkwaliteit. Er werden maar liefst tien moties over waterkwaliteit ingediend! In het overleg benadrukte de minister nog eens dat zij ervan uit gaat dat Nederland in 2027 aan de Kaderrichtlijn Water voldoet. Toch krabbelde ze een beetje terug door nu een duidelijke slag om de arm te houden: “Wellicht dat we in 2021 een extra inspanning moeten gaan leveren, maar ik denk dat het haalbaar is en dat we ons realistische doelen stellen.”

De Kamercommissie uitte ook zorgen over schadelijke stoffen die nu nog niet onder de Kaderrichtlijn Water vallen, zoals nanoplastics en medicijnresten. “Het zou dramatisch zijn als de nieuwe stoffen deel gaan uitmaken van de Europese richtlijn. Dan staan we ineens voor een rood stoplicht.” Je zou bijna denken dat minister Schultz meer bezorgd is over de KRW-rapportages aan Brussel dan om de waterkwaliteit zelf.

CU, D66 en PvdA dienden een motie in om in 2018 tussentijds te toetsen of de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027 nog binnen bereik zijn, zodat zo nodig tijdig kan worden bijgestuurd. Ook riep de motie op nu aan de slag te gaan met de ruim 60 Vewin-voorstellen voor de verbetering van de waterkwaliteit. De minister gaf aan dat de motie ondersteuning van haar beleid was en dat waar mogelijk de voorstellen van Vewin zullen worden overgenomen in het Werkprogramma Schoon Water.

Bluf

“Bluf’, zo oordeelde dijkgraaf Roelof Bleker over het optimisme van minister Schultz. “Je merkt dat het heel lang duurt voordat je resultaten van je maatregelen ziet. Als je natuurvriendelijke oevers maakt dan duurt het jaren voordat je ziet dat de waterkwaliteit vooruit gaat.” Met het huidige pakket aan maatregelen is het volgens de dijkgraaf pure bluf te stellen dat Nederland de doelen in 2027 gaat halen.

Volgens PBL-onderzoeker Aaldrik Tiktak zal de kwaliteit van zeker tachtig procent van het totale wateroppervlakte met de huidige aanpak niet op tijd op orde komen. “De normen zijn zeker niet binnen bereik met de maatregelen zoals ze nu voorgesteld worden in de huidige stroomgebiedbeheerplannen”.

In een reactie van op de uitlatingen van Schultz stellen  Deltares en PBL  dat de waterbeheerders er gemakshalve vanuit gaan dat het Rijk én/of de landbouw nog wel aanvullende maatregelen zullen nemen om aan de KRW-doelen te voldoen bovenop de maatregelen die nu al zijn opgenomen in de uitvoeringsplannen. Zo komt de minister uit op haar optimistische inschatting van de waterkwaliteit in 2027.

Volgens Deltares zouden die extra aanvullende maatregelen moeten worden uitgevoerd in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Terwijl de eerste 30 projecten van het DAW nog moeten beginnen!

Ook is er sprake van een doelengat tussen de KRW-doelen en wat haalbaar is op basis van wat allemaal is toegelaten aan bestrijdingsmiddelen. De overheid zou veel strenger moeten zijn op het vóórkomen dat bestrijdingsmiddelen in het water en de leefomgeving terecht komen.

 

http://waterforum.net.server52.firstfind.nl/nieuws/9707/deskundigen-hekelen-optimisme-schultz-over-haalbaarheid-krw

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Plus welkomstkorting!

Word lid!

Kabinet komt met visie voor water, klimaat en natuur

Nieuws 26 nov 2022 - Het kabinet komt eindelijk met een omvattende visie voor de uitdagingen rond water, klimaat en natuur. We krijgen steeds vaker te ma...

Waterschappen moeten inhaalslag maken op rioolwaterzuiveringen

Opinie 19 nov 2022 - Tachtig procent van het Nederlandse oppervlaktewater voldoet niet aan de normen voor waterkwaliteit. Waterschappen moeten een inhaal...

Meeste waterlichamen in Nederland voldoen niet KRW-eisen waterkwaliteit

Nieuws 31 oktober 2022 - De meeste waterlichamen in Nederland voldoen niet aan de Europese eisen voor waterkwaliteit, blijkt uit het Compendium voor de L...