Najaarsbijeenkomst en Ledenvergadering 29 oktober 2016 in Leiden

10 jan 2017 – Onze voorzitter, Ger de Jonge, heet alle aanwezigen welkom, in het bijzonder dijkgraaf Gerard Doornbos als gastheer bij het hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden. De voorzitter is verheugd over de grote opkomst.

Dijkgraaf Gerard Doornbos geeft een presentatie over het hoogheemraadschap van Rijnland. Rijnland heeft te maken met de gevolgen van een toename van hevige regenval, met een toename van de wateroverlast en de zeespiegelstijging. Rijnland investeert flink in veiligheid, omdat het veel primaire keringen in beheer heeft. Het project Katwijk heeft veel aandacht gekregen, met name als voorbeeld van samenwerking tussen verschillende overheden. Samenwerking kan veel opleveren. Tevens noemt hij de pilot keur van Rijnland, van nee tenzij naar ja mits.

AWP voorzitter Ger de Jonge biedt dijkgraaf Gerard Doornbos een klein presentje aan

Voorstellen Commissie Speerpunten

Het bestuur heeft medio 2015 aan een aantal leden gevraagd na te denken over de toekomst. Vandaag presenteren zij hun bevindingen. Fred Sanders (HHNK) geeft een toelichting op het proces aan de hand van een presentatie. We praten eigenlijk over een permanente campagne. Waar staat de AWP voor? De landelijke politieke partijen hebben grote budgetten. De AWP niet, dus we moet slim zijn. Het blijkt dat de missie en de visie van de AWP door elkaar lopen. Daarom moeten we speerpunten hebben. Waarin onderscheidt de AWP zich van andere partijen?

De commissie stelt de volgende speerpunten voor:

 1. Gezond
 2. Circulair waterbeheer
 3. Burger in beweging

Het advies is ook eens te kijken naar het logo van de AWP. Het logo is algemeen, niet spannend. Een logo moet ondersteunen en herkenbaar zijn. Arja Span (Vallei & Veluwe) deelt mee, dat 3 teams zich met de voorstellen hebben bezig gehouden.

Begin 2017 zouden we een permanente campagne moeten gaan opzetten. Deze campagne zou een vast onderdeel van de werkzaamheden moeten worden. Deze aanpak ontlast de andere teams.

De leden reageren enthousiast op de presentatie. Water zou leidend moeten zijn. Gezond eten. Duurzame landbouw. Adaptief. Onderscheidend. Onafhankelijkheid. Deskundigheid. Robuust. Veilig. Participatie. KRW. Leefomgeving. AWP is geen politieke partij. Rollen inwoner. Medicijnresten (is al landelijke werkgroep mee bezig). Pilot Zwolle en Deventer. Arja en Fred doen een dringende oproep aan de leden om mee te denken en zaken voor te bereiden. Alleen samen komen we verder.

Arja Span van AWP Vallei en Veluwe presenteert de eerste uitwerking van de voorgestelde landelijke speerpunten

Schuldenpositie waterschappen

Ger de Jonge geeft een presentatie over financieel gezonde bedrijfsvoering, met nadruk op de schuldenpositie en de bestemmingsreserves van de waterschappen. Spreker heeft een aantal begrotingen  doorgespit en vergelijkingscijfers van waterschappen. We zien flinke verschillen in lasten o.a. voor woningbezitters. De opwaartse druk neemt toe o.a. als gevolg van de investeringen die waterschappen moeten doen.

Een punt van belang hierbij is hoe wordt omgegaan met de kosten hiervan, welke lasten worden wel of niet geactiveerd. De portefeuillehouders financiën hebben afspraken gemaakt over de verhouding tussen het totaal van de schulden en de jaarlijkse (belasting)inkomsten, die zou niet meer dan een factor 2.5 (schuldratio) mogen bedragen. Hij adviseert de ontwikkeling hiervan in jouw eigen waterschap nauwlettend te volgen en hier zo nodig vragen over te stellen.

Ger heeft ook onderzoek gedaan naar de tariefegalisatiereserves in zijn waterschap en geconstateerd dat de hoogte hiervan al ruim 10 jaar op een verhoudingsgewijs hoog niveau ligt. Hij vraagt zich daarbij af of de hoogte hiervan niet eens ter discussie moet staan, moet die wel zo hoog zijn en/of geeft dit mogelijk (tijdelijke) beleidsruimte?

De leden reageerden zeer verschillend op de presentatie. Duidelijk wordt, dat ieder waterschap een eigen specifieke problematiek heeft. Hoe ga je om met reserves (Rijn en IJssel), wel of niet ruim begroten (Zuiderzeeland), stress test (HHNK). De voorzitter deelt mee dat het landelijk bestuur geen inhoudelijke standpunt inneemt. Het bestuur adviseert AB-bestuursleden kritisch zijn over deze onderwerpen in het (algemeen) bestuur van hun eigen waterschap en eens kritisch te kijken naar de schuldratio en het gemiddelde niveau van de tariefegalisatiereserves.

Waterschapsmonumenten: een manifest

Aletta van den Hazelkamp en Colette Cremer van de Stichting Waterheritage geven een presentatie over de Schatten van het Waterschap. Waterschapsmonumenten hebben belangrijke historische betekenis, en zijn verbonden aan gebeurtenissen en personen. Waterschappen hebben hiermee een sterk merk in handen. Ze moeten het verhaal achter de waterschapsmonumenten vertellen aan de inwoners. Het is van belang dat de waterschappen hun geschiedenis veilig stellen. Betrek de inwoners erbij, zij hebben specifieke kennis. Leg dwarsverbanden tussen erfgoed, recreatie, educatie en toerisme. De leden worden opgeroepen hiermee aan de slag te gaan.

Erfgoederen van Rijnland

Paul Schevenhoven, archivaris van Rijnland, haakt in op het vorige onderwerp. Ga na of er bij het waterschap beleid is op dit gebied. Dan heb je een begin. Spreker gaat in op de archieven van Rijnland. We hebben in Rijnland ca. 3 km archief. Inmiddels is veel materiaal digitaal ontsloten. Dat bevordert de toegankelijkheid. Daarnaast zijn er collecties foto’s, kaarten en objecten. Een archief is een brug van het verleden naar het heden.

Landmark Nessersluis, monument voor een verdwenen sluis

Formele gedeelte: ALV

De voorzitter opent het formele gedeelte van de vergadering. De leden gaan akkoord met de voorliggende agenda. Het verslag wordt conform het ontwerp vastgesteld.

Mededelingen bestuur

 • De motie over het salaris van de directeur HTC heeft veel tongen losgemaakt binnen de waterschappen en de gemeenten. De directeur is inmiddels opgestapt. Dit is niet de intentie van de motie geweest.
 • De voorzitter heeft een gesprek gehad met John Steegh, voorzitter van Water Natuurlijk. De beide partijen hebben een gezamenlijke brief gestuurd naar de Minister van BZK en de Unie over een financiële bijdrage vanuit de landelijke kas. De reactie was dat er geen bijdrage komt. Binnen de AWP wordt nu onderzoek gedaan naar de faciliteiten die de fracties krijgen. Dit onderzoek wordt opgepakt door Rosemarie van Ham van HHSK.
 • Het verzoek is in de rondvraag bondige vragen te stellen die met ja of nee beantwoord kunnen worden. Bij ingewikkelde kwestie lukt het vaak niet direct een antwoord te geven. Spreker verwijst hierbij naar de vraag van Femmy over de samenwerking met lokale partijen.
 • De opkomst vandaag is prima. Circa 50 personen hebben de moeite genomen op de ledenvergadering te komen.

Jan de Haan (Rijnland) en Rosemarie Merz (Vechtstromen) verbazen zich over de brief die uitgegaan is namens de AWP en WN. De leden hebben zich over de inhoud niet kunnen uitspreken. De voorzitter antwoord, dat de komende Tweede Kamer Verkiezingen de reden is om het zo te doen is. De partijen stellen nu hun programma’s vast. Consultatie van de leden had veel tijd gekost. Het bestuur heeft deze ruimte gekozen. De voorzitter onderkent de gevoelens van de leden.

Communicatie

Hans Middendorp merkt op, dat we als AWP goed campagne willen gaan voeren richting de volgende verkiezingen in 2019. Op een vraag van Jeroen antwoorden een paar leden dat ze helemaal niets met sociale media doen. De voorzitter wijst Hans aan als absoluut kampioen sociale media. De leden belonen dit met applaus. Adrie van den Hoven (Aa en Maas) vraagt naar de juiste schrijfwijze van de AWP. Afgekort of voluit? We gebruiken het door elkaar. De voorzitter antwoordt dat de juiste schrijfwijze voluit is. Jeroen geeft een toelichting op het gebruik van sociale media aan de hand van een presentatie. Hij verwijst naar de presidentsverkiezingen in de VS. Hier draait alles om het gebruik van sociale media.

Financiën (Jan van Oorschot)

 • Contributie en bijdragen 2017 Het bestuur stelt voor de contributie en bijdragen in 2017 niet te verhogen. Besluit: de leden gaan akkoord met dit voorstel.
 • Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2017-2019 Het bestuur stelt voor in te stemmen met de ontwerp begroting 2017. Frans Theunissen (Scheldestromen) vraagt of we niet al in 2017 en 2018 moeten beginnen met het werven van nieuwe leden. Dit heeft ook gevolgen voor de begroting. De voorzitter juicht dit toe. Werk aan de winkel voor de lokale teams!
 • Besluit: de leden stellen de begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2017-2019 conform ontwerp vast.

Landelijk bestuur van de Algemene Waterschapspartij. Boven v.l.n.r.: Jeroen Peters, Hans Middendorp, Jaap van Dam, Jan van Oorschot. Onder v.l.n.r.: Ger de Jonge, Anita Slaats-Damen

Samenwerking met andere politieke partijen

Naar aanleiding van de vraag van Femmy le Clercq-Westhuis in de ALV van 19 maart 2016 heeft het bestuur een beleidsdocument opgesteld. Het bestuur stelt voor in te stemmen met de notitie “AWP is politiek onafhankelijk, deskundig en betrokken”.

Adriaan van Geest (Rijnland): geen voorstander van een gemeenschappelijke lijst, wel voorstander van een lijstverbinding met het oog op een restzetel. Water Natuurlijk is een niet voor de hand liggende partij om mee samen te werken. Femmy le Clercq-Westhuis (WDODelta): in 2008 heeft zij nadrukkelijk gekozen voor de AWP als politiek onafhankelijke partij. Moeite met verbinding zoeken. Het is belangrijk dat de AWP onafhankelijk blijft. Een AWP lid zou geen lid van een politieke partij mogen zijn. Lou Waterman (Scheldestromen): het een sluit het ander niet uit. Veel AWP leden zijn ook raadslid. Een dubbel lidmaatschap is toegestaan. Het is niet uitgesloten binnen de AWP. Peter Vonk (HHNK): je kunt lid zijn van een politieke partij en van de AWP. Eens met bestuur dat we geen lijstverbinding moeten aangaan met een politieke partij. Bij de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel, dat lijsverbindingen niet langer toestaat. Maar dat is nog geen wet. Water Natuurlijk lijkt een logische partij om mee samen te werken. Binnen HHNK wordt samen gewerkt met lokale partijen.

Ron van Megen (Vallei & Veluwe) is het eens met Peter Vonk. Zeker als de samenwerking een DB zetel kan opleveren. Annemarie van der Vusse (AGV): als de AWP had samengewerkt met lokale partijen in 2015 dan had dat een zetel opgeleverd. Nu heeft de AWP geen zetel behaald. Wellicht moet lokale partij vervangen worden door lokale waterschapspartij. We moeten niet samenwerken met lokale politieke partij. Johan Blaauw (Hunze en Aa’s): de achtergrond van Water Natuurlijk is o.a. D’66, PvdA en Groen Links. Klopt het dan wel dat we wel willen samenwerken met Water Natuurlijk? Femmy le Clercq-Westhuis (WDODelta): blijft bij haar standpunt dat geen samenwerking gezocht moet worden met politieke partijen, het moet gaan om waterpartijen. Een samenwerking zou voorgelegd moeten worden aan het bestuur. Albert Jansen (HDSR): samenwerken doe je met het oog op restzetels. Stefan Daamen (Rivierenland): door samenwerking te zoeken tussen AWP en VVD heeft dat een DB zetel opgeleverd in 2008. Er was geen sprake van een lijstverbinding. Dit is in 2015 niet gebeurd. In Rivierenland had de AWP in 2008 2 leden en in 2015 nog maar één. Als we een verbinding waren aangegaan, hadden we de twee leden kunnen behouden. René Stayen (Noorderzijlvest): Water Natuurlijk is als landelijke politieke partij te beschouwen. Moet deze partij dan uitgesloten worden van samenwerking.

De voorzitter vat de discussie samen, er wordt per onderdeel gestemd.

Conclusie: I: samenwerking met lokale partijen met water achtergrond: toegestaan zonder toestemming van het bestuur. Wel melden aan het bestuur (unaniem).
Conclusie II: samenwerking met lokale partijen met andere achtergrond: altijd melden aan het landelijk bestuur (3 stemmen tegen).
Conclusie III: samenwerking met landelijke politieke partijen: niet toegestaan (2 stemmen voor).
Conclusie IV: samenwerking met Water Natuurlijk moet uitgesloten worden (20 stemmen voor en 12 tegen).

Frans Theunissen (Scheldestromen) legt een stemverklaring af. De voorzitter stelt voor een handreiking te maken voor de lokale teams hoe om te gaan met samenwerking met lokale partijen.

Aanpassen huishoudelijk reglement

Het bestuur stelt voor artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement te wijzigen, waardoor de contributie, de bijdragen en de begroting voor het volgende jaar uiterlijk in de maand november van het voorgaande jaar vastgesteld kunnen worden. Besluit: de leden stemmen in met dit voorstel.

Rondvraag

 • Guido van der Wedden (Rivierenland) vraagt naar de jaarlijkse prijs voor beste website.
 • Fred Sanders vraagt het bestuur de permanente campagne op te pakken. Spreker verwijst ook naar de oproep van Hans over de campagne voor de verkiezingen 2019.
 • Ron van Megen vraagt naar de email groepen van de AWP. Anita antwoordt dat we een groep coördinatoren en een groep alle leden hebben. Er wordt spaarzaam gebruik gemaakt van de groep AB leden. Ron stelt voor alle berichten aan alle leden te sturen.
 • Arja Span vraagt naar de namen van de leden van de landelijke werkgroep medicijnresten. Opgave via Annemarie van der Vusse (AGV).
 • Adri van den Hoven (Aa en Maas) merkt op, dat bij Aa en Maas 3 fte nodig zijn voor de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet en € 100.000 aan diverse kosten. Spreker vindt dit erg veel en vraagt naar kengetallen bij andere waterschappen. De voorzitter antwoordt dat hij er geen voorstander van is als het algemeen bestuur gaat sturen op fte’s. Dat is een zaak van de organisatie. Het algemeen bestuur geeft opdrachten, stelt doelen en kaders. Hij geeft in overweging om deze vraag uit te zetten via Linkedin.
 • Femmy le Clercq geeft in overweging om de beleidsnotitie over samenwerking naar alle leden te sturen, zodat dit bekend wordt bij de leden.

Sluiting

De voorzitter bedankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering om 15:35 uur.
De volgende vergadering is op 18 maart 2017 en heeft als thema wateroverlast en verdroging.

Jan van Oorschot
Secretaris Landelijk Bestuur van de Algemene Waterschapspartij

 

 

 

 

 

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Plus welkomstkorting!

Word lid!

Kabinet komt met visie voor water, klimaat en natuur

Nieuws 26 nov 2022 - Het kabinet komt eindelijk met een omvattende visie voor de uitdagingen rond water, klimaat en natuur. De AWP wil voortvarend aan de...

Waterschappen moeten inhaalslag maken op rioolwaterzuiveringen

Opinie 19 nov 2022 - Tachtig procent van het Nederlandse oppervlaktewater voldoet niet aan de normen voor waterkwaliteit. Waterschappen moeten een inhaal...

Meeste waterlichamen in Nederland voldoen niet KRW-eisen waterkwaliteit

Nieuws 31 oktober 2022 - De meeste waterlichamen in Nederland voldoen niet aan de Europese eisen voor waterkwaliteit, blijkt uit het Compendium voor de L...