AWP wil afvalwaterketen sluiten

Afvalwater wordt bron van extra inkomsten

De AWP is voorstander van het ‘sluiten van de keten’ voor grondstoffen in de afvalwaterketen. Daarvoor zijn  nieuwe investeringen nodig. De AWP is bezorgd dat, onder druk van de visitatiecommissie Afvalwaterketen onder leiding van Karla Peys, investeringen juist worden uitgesteld. Gemeenten zouden investeringen in de riolering kunnen uitstellen om ‘snel’ geld te besparen.

Geen enkele gemeente of waterschap wil natuurlijk een Aanwijzing van de Visitatiecommissie, dus dat zal de komende maanden nog wel wat extra gedoe geven. Tot-nu-toe zijn er ca. 60 intentie-overeenkomsten afgesloten tussen gemeenten en waterschappen, maar “the proof of the pudding is in the eating”.  Volgens minister Schultz liggen de besparingen in de (afval)waterketen richting 2020 op schema. Uit diverse onderzoeken blijkt echter dat, tot-nu-toe, deze besparingen vooral het gevolg zijn van het uitstellen van maatregelen en het verbeteren van de efficiency van het onderhoud. De Vereniging voor Energie, Milieu en Water(VEMW) trok direct aan de bel: ‘laten we ons niet rijk rekenen’. Het wachten is nu op de visitatiecommissie, die in 2014 de werkelijke vorderingen in kaart gaat brengen. Ook op WaterForum verscheen al een kritische column.

Struviet kan het fosfaat in kunstmest vervangen (foto: Waternet)

Besparingen in afvalwaterketen vloeien voort uit Bestuursakkoord Water

De gemakkelijkste oplossing om de taakstellende 8% besparingen uit het Bestuursakkoord Water daadwerkelijk te realiseren in de afvalwaterketen, is door het uitstellen van gemeentelijke investeringen in rioolvernieuwing. Veel rioolstelsels liggen al meer dan 60 jaar in de grond. De vraag rijst natuurlijk of uitstellen van rioolvernieuwing een risico is, of dat, zolang je alles maar goed in de gaten houdt, het juist ook kosten-effectief is om de riolen nog eens 20 jaar langer in de grond te laten zitten? Ook kan de levensduur van veel riolen worden verlengd door te ‘relinen’, dus vanbinnenuit een nieuwe kunsttofbuis in het oude, vaak lekkende riool in te brengen.

Echter, de uitdaging van het Bestuursakkoord Water zit er natuurlijk in om daadwerkelijk tot structurele kostenverlaging te komen. Als AWP moeten we daar ook scherp op zijn: ‘sober & doelmatig’, dat is niet hetzelfde als vervangingsinvesteringen uitstellen. Bovendien, als een oud gemengd riool wordt vervangen door een nieuw gescheiden rioolstelsel, dan zijn er natuurlijk ook baten?

Extra dimensie is ook nog dat de afwalwaterstromen naar de rwzi’s de komende jaren lijken te gaan afnemen. Enerzijds omdat er toch minder huizen zijn gebouwd dan vijftien jaar geleden werd gedacht, en anderzijds omdat steeds meer bedrijven hun eigen afvalwaterzuivering opzetten om zelf warmte en grondstoffen terug te winnen. Het aanbieden van aangepaste tarieven aan zulke bedrijven om het volume influent op peil te houden, zijn door Europa al bestempeld als staatssteun. Ook ontwikkelingen als Pharmafilter, waarmee de totale afvalstroom van een ziekenhuis inclusief het water wordt verwerkt, en er dus nul zuiveringsheffing meer aan het waterschap hoeft te worden betaald, betekenen dat het huidige bedrijfsmodel van de rwzi’s onder druk komt te staan.

De AWP wil slag naar toekomst maken door sluiten van grondstoffenkringloop

De AWP wil de van bovenaf opgelegde samenwerking in de afvalwaterketen aangrijpen, niet om belangrijke investeringen uit te stellen, maar juist ook om voor de hele afvalwaterketen de slag naar de toekomst te maken. Hoe ziet die toekomst eruit voor de afvalwaterketen, nu decentrale verwerking van afvalwater in opkomst is? Een toekomst, waarin er een omslag komt van ‘verwerking’ van afvalwater naar ‘opwerking’ tot product? Want ‘Afvalwater = Business’!  Minister Schultz van I en M heeft onlangs al aangegeven om, onder voorwaarden, de verkoop van struviet als fosfaatmeststof mogelijk te willen maken.

Tot slot: de AWP heeft zich al eerder voorstander getoond om de hele afvalwaterheffing, die nu nog door individuele burgers rechtstreeks aan het waterschap wordt betaald, direct bij de gemeente te innen. Vanuit de gedachte dat de individuele burgers geen invloed kunnen uitoefenen, maar dat gemeenten weldegelijk een onderhandelingspositie hebben in de afvalwaterketen. Door de positie van gemeenten te versterken, ontstaat er meer evenwicht in de verhoudingen en kunnen gemeenten en waterschap gemakkelijker tot wederzijdse prestatieafspraken komen.

 

 

 

 

 

Hans Middendorp

Vicevoorzitter Algemene Waterschapspartij

(Opiniebijdrage op persoonlijke titel)

 

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur

Word lid!

AWP wil boeren steunen met landbouwtransitie naar minder stikstof

Opinie 31 januari 2023 – De AWP komt voor een schone en gezonde leefomgeving en een goede waterkwaliteit. Maar zoals de stikstofcrisis nu wordt aangepa...

Waternatuur en sportvissers gaan goed samen, vindt AWP

Nieuws 18 jan 2023 -  De AWP komt op voor schoon en gezond water. "Daarin hebben we een gedeeld belang met de hengelsport", zegt Hans Middendorp, woordv...

AWP start petitie tegen giflozingen Gen-X en PFAS

Nieuws 10 januari 2023 - De AWP wil dat Chemours in Dordrecht helemaal stopt met lozen van GenX en PFAS. De AWP komt op voor schoon water, schone lucht e...