De Algemene Waterschapspartij is politiek onafhankelijk, deskundig en betrokken

Vastgesteld in de ALV op 29 oktober 2016

1. Beslispunten

De ALV van de AWP heeft ingestemd met de volgende beslispunten:

 • Lijstverbindingen met landelijke politieke partijen zijn uitgesloten
 • Lijstverbindingen met lokale partijen die alleen meedoen aan de waterschapsverkiezingen, dienen aan het landelijk bestuur te worden voorgelegd
 • Lijstverbindingen met lokale afdeling van landelijke waterschapspartijen zijn uitgesloten

AANVULLING 2018: DE MOGELIJKHEID TOT LIJSTVERBINDING IS GESCHRAPT UIT DE KIESWET

2. Overwegingen

Het landelijk bestuur van de AWP komt op basis van een analyse van de kernwaarden van de AWP, teksten op de AWP website en de ervaringen met de waterschapsverkiezingen in 2015 tot de conclusie dat de onafhankelijkheid van de Algemene Waterschapspartij het grootste selling point is van de AWP als waterschapspartij.

Tegelijkertijd komt het bestuur tot de conclusie dat vertegenwoordiging in het waterschap voor de AWP geen belemmering hoeft te zijn voor gelijktijdig lidmaatschap in de gemeenteraad voor een andere partij dan de AWP.

Het landelijk bestuur staat open voor de mogelijkheid dat, nadat de waterschaps-verkiezingen zijn gehouden en de nieuwe AB-leden zijn geïnstalleerd, de lokale AWP-afdeling een intensieve samenwerking aangaat met een andere partij in het AB, met als enig doel om deel te nemen aan het College van dijkgraaf en hoogheemraden (of: watergraaf en/of heemraden).

3. Advies

 1. De politieke onafhankelijkheid van de AWP mag nimmer ter discussie staan of komen. Van de (gekozen AB/DB) leden van de AWP mag en kan worden verwacht dat zij hun rol als lid van de AWP scheiden van hun eventuele andere politieke rollen.
 2. AWP-leden die op de kandidatenlijst staan voor de waterschapsverkiezingen, mogen zich niet tegelijkertijd kandidaat stellen bij een andere partij of groepering die deelneemt aan de waterschapsverkiezingen.
 3. Het vormen van een strategisch blok samen met een andere verkozen partij in het AB is toegestaan nadat de waterschapsverkiezingen zijn geweest. Voorafgaand aan de waterschapsverkiezingen dient de lokale AWP-afdeling zich als onafhankelijk te presenteren.
 4. Lijstverbindingen met landelijke politieke partijen worden als niet-wenselijk beschouwd. Lijstverbindingen met lokale partijen zullen op hun merites moeten worden beoordeeld.

 

BIJLAGE

1. Kernwaarden van de Algemene Waterschapspartij

 • De Algemene Waterschapspartij is een onafhankelijke niet-politieke groepering in de waterschapspolitiek. (alternatief: het waterschapsbestel/-bestuur)
 • De AWP beperkt zich bewust tot het waterschapsbestel/-bestuur en de waterschapsverkiezingen, en streeft géén vertegenwoordiging na in de algemene democratie.
 • De AWP is onafhankelijk, deskundig en betrokken bij de 4 W’s: Waterveiligheid, Waterbeheer, Waterzuivering en Waternatuur.
 • De AWP zoekt de verbinding: Vanuit ons primaire doel om deel te nemen aan de coalitie in het waterschapsbestuur ligt het voor de hand om samen te werken met personen en partijen die ons doel dichterbij kunnen brengen, echter zonder de onafhankelijkheid van de AWP van de landelijke politiek te verloochenen.
 • Kandidaten voor de AWP kunnen niet tegelijkertijd ook kandidaat staan voor een andere partij die meedoet aan de waterschapsverkiezingen.

2. Hoe de AWP zich presenteert op de AWP-website

Wij zijn een landelijke, niet-politieke groepering, die zich inzet voor een goede balans tussen de vier W’s: Waterveiligheid, Waterbeheer, Waterzuivering en Waternatuur. Want uw waterschapsbelasting kan ook maar één keer worden uitgegeven. Het motto van de AWP luidt: ‘Onafhankelijk, Deskundig en Betrokken’.

De AWP is opgericht als kiesvereniging voor mensen, die mee willen doen met het besturen van de waterschappen, en die het belangrijk vinden dat de waterschappen niet overgeleverd worden aan de landelijke politieke partijen. De ‘waan van de dag’ is er niet voor ons. In de waterschapsbesturen streven we niet zo zeer politieke idealen na, maar verstandige besluitvorming over hoe we, nu en in de toekomst, Nederland droog en veilig kunnen houden. Met voldoende schoon en natuurlijk water, en dit tegen de laagste maatschappelijke kosten en een eerlijke verdeling van de waterschapslasten.

De Algemene Waterschapspartij (AWP) is er trots op dat zij onafhankelijk is van de landelijke politieke partijen. De AWP vindt het belangrijk dat haar kandidaten verstand hebben van water, en de dossiers goed kennen. Gewoon de beste mensen op de juiste plaats. Binnen de AWP zijn mensen van veel verschillende politieke voorkeuren, maar wat ons bindt is de pragmatische opstelling in de waterschappen gericht op duurzame en toekomstgerichte oplossingen.

De AWP zoekt een goede balans tussen de vier watertaken: Waterveiligheid, Wateroverlast, Waterzuivering en Waterkwaliteit. De AWP is voorstander van nieuwe waternatuur, maar wel voor een schappelijke prijs. De AWP staat voor sober en doelmatig en is kritisch op de kosten die het waterschap maakt.

3. AWP kiest voor samenwerking en invloed in het Dagelijks Bestuur

De AWP kiest voor een actieve deelname aan het waterschapsbestuur als middel om invloed te kunnen uitoefenen in de waterschapspolitiek. Als AB-lid kun je een nuance maken, als DB-lid maak je het verschil! Ook in het waterschapsbestel moet je kunnen samenwerken met andere groeperingen en partijen om de eigen inbreng ook breed gedragen te krijgen.

In de aanloop naar de verkiezingen in 2015 stond deze tekst op onze AWP-website:

De AWP wil meedoen in het Dagelijks Bestuur. De AWP hoopt op voldoende zetels zodat wij in elk waterschap een AWP-er in het Dagelijks Bestuur krijgen. Wij hopen dat veel kiezers voor de waterschappen op de enige echte onafhankelijke waterschapspartij zullen stemmen. Stem bewust, stem AWP.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen begin 2014 bleek dat maar liefst één derde van de kiezers hun stem had uitgebracht op een lokale partij, onafhankelijk van de landelijke politieke partijen. Voor de AWP is de onafhankelijkheid van de bekende landelijke politieke partijen een bewuste keuze. Wij zijn een waterschappartij en dat blijven wij!
De AWP doet niet me aan de landelijke-, provinciale- of gemeentelijke verkiezingen.

4. Samenwerking voorafgaand aan de waterschapsverkiezingen

Het systeem van waterschapsverkiezingen brengt met zich mee dat de verschillende partijen zich profileren ten opzichte van elkaar waarbij verschillen tussen partijen worden benadrukt, ook met partijen met wie de AWP in de regel wél goed kan samenwerken. Echter, onze profilering moet samenwerking na de verkiezingen bij de vorming van de coalitie niet in de weg staan!

Om de kansen op een extra zetel in het Algemeen Bestuur te vergroten bij de verdeling van de restzetels, kan het strategisch verstandig zijn om vóórafgaand aan de waterschapsverkiezingen een lijstverbinding aan te gaan. Het landelijk bestuur heeft al eerder uitgesproken dat een lijstverbinding met een landelijke politieke partij niet gewenst is, vanuit het oogpunt dat de AWP de politieke onafhankelijkheid hoog in het vaandel heeft staan. Het is ons belangrijkste ‘selling point’.

Echter, een lijstverbinding met een lokale partij die deelneemt aan de waterschaps-verkiezingen zou na afweging mogelijk kunnen zijn. Een voorstel voor een lijstverbinding dient aan het landelijk bestuur te worden voorgelegd.

AANVULLING 2018: DE MOGELIJKHEID TOT LIJSTVERBINDING IS GESCHRAPT UIT DE KIESWET

5. Lidmaatschap AWP in combinatie met lidmaatschap van andere politieke partij

De AWP maakt geen voorbehoud voor (gekozen) leden, die actief zijn in de algemene democratie. De AWP selecteert niet op politieke kleur maar op deskundigheid met water en betrokkenheid bij het waterschapsbestuur. Zo kan het gebeuren dat een AB-lid voor de AWP tevens raadslid is bij een gemeente. Dubbellidmaatschap van het waterschapsbestuur en provinciale staten is wettelijk niet toegestaan.

Lokale en provinciale politici zijn niet uitgesloten van het lidmaatschap van de AWP en het opnemen van een lokale politicus op de kieslijst van de AWP kan een strategische keuze zijn om de zichtbaarheid van de lokale AWP te vergroten, mits passend binnen het Huishoudelijk Reglement.

De precieze wijze van samenstelling van de kieslijst zal nog worden vastgelegd in het nieuwe Huishoudelijk Reglement dat wordt vastgesteld door de ALV (voorzien in 2017).

AWP voor water, klimaat en natuur


Word lid!