AWP waterschap Limburg

Waterschap Limburg en Provincie Limburg – Lijst 18

Dit is de webpagina van de AWP Limburg. De AWP pleit voor gezond water in een gezonde wereld. De AWP komt op voor drie kernthema’s: water, klimaat en (duurzame) leefomgeving. Dit moet bereikt worden op een manier dat de betrokkenheid van de inwoners centraal gesteld wordt, goede afspraken gemaakt worden tussen de verschillende overheden zodat ieder voor zijn eigen deel de bestuurlijke regie kan nemen terwijl er wel een integraal waterbeheer is. Om dit te bereiken heeft de AWP er voor gekozen dit keer niet alleen mee te doen voor het waterschap maar ook voor de provincie.

Klik hier: alle kandidaten voor AWP waterschap Limburg

 

Verkiezingen op 15 maart 2023

Op 15 maart 2023 zijn er verkiezingen voor het provinciebestuur van Limburg (Gouvernement) en voor het waterschap Limburg. Kom hier op voor integraal waterbeleid en een deugdelijk beleid voor water, klimaat en natuur. Kies daarom de AWP in het Waterschapsbestuur van Limburg en stem ook op de AWP voor de provincie. Want de provincie is aan zet om de veiligheidsnormen te verhogen in onze provincie zodat wat ons in 2021 is overkomen niet opnieuw kan gebeuren.

 


Lees verder Onze speerpunten Nieuws

AWP voor water, klimaat en natuur


Word lid!

Nieuws en opiniestukken

Watersysteem en bodem sturend - een gebiedsgerichte aanpak tegen klimaatrisico’s met een stroomgebied visie

Opinie “Nederland is een vergiet, en moet terug naar een spons” 11 maart 2023 – We moeten een nieuwe balans vinden tussen wateroverlast en...

Interview Maastricht belicht bij RTV Maastricht

Nieuws 10 maart 2023 – Onze lijsttrekker Marja Hilders is bij Maastricht Belicht geweest voor een interview samen met Sjan Schweren(PvdD) over de aank...

De achtergestelde normen in Limburg

Opinie 10 maart 2023 – Eerder hebben we aangekaart dat de normen in  onze provincie en waterschap voor waterveiligheid bewust te laag zijn. In stedelijke...

Begin provinciaal verdrogingsbeleid

Opinie AWP wil de verbruikers van ons grondwater laten betalen voor de maatregelen om de aanvulling zeker te stellen 1 maart 2023 – Ondanks dat we nog...

Definitieve vaststelling kandidatenlijst

Nieuws AWP Limburg met 19 man naar de verkiezingen. 4 februari 2023 – Gisteravond heeft op het waterschap de zitting plaatsgevonden waar de definitiev...

Presentatie verkiezingsprogramma AWP Limburg

Nieuws d’r mót get gebeure 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor Waterschap en Provincie Limburg. Limburg heeft in 2021 te maken gehad met ernstige...

Regionale speerpunten Lijst 18 AWP Limburg

Wateroverlast voorkómen, veiligheid borgen

De normering regionale wateroverlast moet naar 1:100 in alle stedelijk gebied in Limburg. Nu wordt een deel van de stedelijke gebieden in de provincie slechts beschermd volgens de normen voor akkerland (1:25). Om dit veiligheidsnivo te halen moeten zo spoedig mogelijk de no-regret maatregelen uit de deelevaluaties van Deltares zoals capaciteit sifon bij Bunde vergroten en versterken dijken Roerinlaat uitgevoerd worden. En met de 300 miljoen van het rijk doorgepakt worden met een nieuw programma dat zorgt voor veiligheid bij de zijrivieren onder andere door betere afstemming van Maas, Geul, Gulp, Roer en de beken

Waterkwaliteit verbeteren en gezondheid bevorderen

De waterkwaliteit moet zo spoedig mogelijk naar de Europese normen en zo zorg dragen voor een betere gezondheid voor mens en natuur. Dit door meer aandacht voor handhaving, toezicht en vergunningverlening. Nu is toezicht op milieu-incidenten ondermaats o.a. bij Chemelot (bron: Zuidelijke Rekenkamer). Ook zullen we moeten voorkómen dat Pfas en andere vervuiling in het oppervlaktewater terecht komen en in geval van twijfel de voorzorgplicht serieus nemen: gevolgen voor gezondheid van tevoren boordelen.

met burgers, voor burgers, door burgers

Water is van groot belang voor mens en natuur. Wij willen de waterhuishouding dan ook zodanig inrichten dat we op langere termijn veilig en met plezier kunnen blijven wonen. Dit vraagt om deskundige, heldere en transparante afwegingen: eerst moeten de feiten op tafel, daarna moeten alternatieven worden doordacht en worden gewogen. Uitgangspunt hierbij is niet een bepaald deelbelang, maar veiligheid, gezondheid en plezier voor iedereen! De AWP is niet gebonden aan een van de traditionele landelijke politieke partijen. Water is immers té belangrijk om aan de politieke waan van de dag over te laten. De AWP draagt zorg dat het geluid van burgers wordt gehoord binnen het Waterschap Limburg en het waterschap moet zorgen voor echte participatie van inwoners conform het Verdrag van Aarhus: tijdig betrekken, inspraak in een fase dat er nog geen voorgekookt besluit ligt, gemotiveerd overnemen/ weerleggen reacties inwoners en toegang tot de rechter na het besluit.

Bestuurlijke regie verbeteren

Momenteel mis de daadwerkelijke bestuurlijke regie. Zo is onder andere de afstemming van hoofd- en regionaal watersysteem is niet op orde. Als afstemming lastig is, stel dan een convenant op. Los het probleem op! En dit houd niet op bij de grens, ook daarover moet afgestemd worden. Denk aan meten waterstanden, elkaar tijdig informeren, waterberging over de grens en andere maatregelen. Ook moeten afspraken gemaakt worden over provinciale regie op het voorkómen van wateroverlast (regionale normering) en waterschapsregie op waterkwaliteit.

Onze kandidaten

1. Marja Hilders (Maastricht)

lees verder

2. Wilco Belgraver Thissen (Sittard)

lees verder

3. Mike Voesten (Ospel)

lees verder

4. Wim Vermazen (Maastricht)

lees verder

5. Leonie de Mulder (Maastricht)

lees verder

6. Wilma Dingelstad (Echt)

lees verder

7. Nico Broekema

lees verder

8. Pauline Lummen (Geulle)

lees verder

9. Marten Biet (Eijsden)

lees verder

10. Eduard de Roode (Herten)

lees verder

11. Francy Boes-Vlemmings (Heythuysen)

lees verder

12. Johan Kroll (Maastricht)

lees verder

13. Wil Vrijhoeven (Maastricht)

lees verder

14. Juliette Verbeek-Benink (Vaals)

lees verder

15. Alain Kokkelmans (Stein)

lees verder

16. Peter Linssen (Heel)

lees verder

17. Falco Thijssen (Weert)

lees verder

18. Hans Sandhövel (Bunde)

lees verder

19. Bart Groenewoud (Papenhoven)

lees verder

Verkiezingsprogramma AWP Limburg

AWP-Limburg vindt dat de overheden veel meer in beweging moeten komen en zich niet achter elkaar mogen verschuilen om de risico’s van overstromingen, wateroverlast en schade aan te pakken. Ook moeten de overheden meer doen tegen gezondheidsschade. Er zitten nu veel te veel schadelijke stoffen zoals PFAS in ons oppervlakte-, grondwater en drinkwater. De passieve houding moet veranderen in een pro-actieve houding waarbij het Waterschap Limburg het voortouw dient te nemen.

Daarvoor hebben we het volgende Limburgse speerpuntenprogramma opgesteld. Daarvoor gaat de AWP voor water, klimaat en natuur zich de komende 4 jaar inzetten.

Programma AWP Limburg

Wateroverlast voorkómen, veiligheid borgen

 1. Normering regionale wateroverlast naar 1: 100 in alle stedelijk gebied in Limburg.
  Nu wordt een deel van de provincie slechts beschermd volgens de normen voor akkerland (1:25)
 2. Geen wijziging van de normen voor wateroverlast zonder de belanghebbenden behoorlijk te informeren. Dat vereist behoorlijke terinzagelegging en zorgvuldige en gemotiveerde onderliggende besluiten.
 3. Zo spoedig mogelijk uitvoeren van de no-regret-maatregelen uit de deelevaluaties van Deltares zoals capaciteit sifon bij Bunde vergroten en versterken van de dijken rond de Roerinlaat.
 4. De ruim 300 mln van het rijk uitgeven aan nieuwe maatregelen, niet aan bestaande programma’s (die al begroot zijn).
 5. Voorkom wateroverlast ook bij de zijrivieren door betere afstemming van Maas, Geul, Gulp, Roer en de beken en een interregionaal stroomgebiedsbeheerplan.
 6. Verbeter de bestuurlijke regie; waterschap en provincie verwijzen naar elkaar en naar Rijkswaterstaat. Stop met inwoners van het kastje naar de muur sturen

Waterkwaliteit verbeteren en gezondheid bevorderen

 1. Meer aandacht voor handhaving, toezicht en vergunningverlening. Nu is toezicht op milieu-incidenten ondermaats o.a. bij Chemelot (bron: Zuidelijke Rekenkamer). Niet wegkijken en activeren van toezicht en handhaving!
 2. Voorkómen van PFAS en andere vervuiling in het oppervlaktewater.
 3. Voorzorgplicht serieus nemen: gevolgen voor gezondheid van tevoren boordelen.
 4. Bewaken van de grondwaterkwaliteit en grondwaterpeil. Dat is onder andere nodig voor de drinkwaterwinning. Dus ook een vergunning nodig bij vermindering onttrekking van grondwater.
 5. Passende volgorde besluitvorming: geen bos kappen voordat er een definitieve vergunning ligt.

Betrokkenheid inwoners centraal stellen

 1. Echte participatie van inwoners conform het Verdrag van Aarhus: tijdig betrekken, inspraak in een fase dat er nog geen voorgekookt besluit ligt, gemotiveerd overnemen/ weerleggen reacties inwoners, toegang tot de rechter na het besluit.
 2. Niet gebruik maken van rijkscoördinatieregeling en Crisis- en herstelwet om inwoners buiten spel te zetten.
 3. Stimuleer en faciliteer initiatieven van inwoners om wateroverlast te voorkómen, waterstanden in de gaten te houden en tijdig zelf maatregelen te nemen. Denk daarbij aan ‘Droge Voeten’ in Bunde en Geulle, de ‘Hoogwaterwacht in Vlodrop en informele samenwerking in Itteren.

Bestuurlijke regie verbeteren

 1. Invoeren van daadwerkelijke bestuurlijke regie. De afstemming van hoofd- en regionaal watersysteem is niet op orde.  Zie ook 5.
 2. Als afstemming lastig is, stel dan een convenant op. Los het probleem op!
 3. Afstemmen met het watersysteem ‘over de grens’. Denk aan meten waterstanden, elkaar tijdig informeren, waterberging over de grens en andere maatregelen.
  Bestuurlijk anticiperen op stopzetten bruinkoolwinning in Duitsland.
 4. Maak afspraken over provinciale regie op het voorkómen van wateroverlast (regionale normering) en waterschapsregie op waterkwaliteit

Klik hier voor het landelijke verkiezingsprogramma: ‘Alles is Water’