AWP Wetterskip Fryslân

Klik hier voor het AWP-verkiezingsprogramma: Alles is Water

AWP Wetterskip Fryslân

AWP voor water, klimaat en natuur

Het klimaat verandert veel sneller dan we eerst dachten. En wie klimaat zegt, zegt water! Hoosbuien, hitte en droogte bedreigen onze leefomgeving. We moeten voortvarend aan de slag met klimaatverandering. Minder opwarming van de aarde betekent minder problemen met water.

Klik hier: Speerpunten AWP Fryslân

Waterschappen en provincies zijn samen de sleutel tot slagkracht! De AWP is deskundig en onafhankelijk. Wij kennen de mogelijkheden en blijven met de benen op de grond staan. Want water verbindt alles. Samen voor water en klimaat!  Doe mee met de AWP!  Maak jij het verschil?

Verkiezingen op 15 maart 2023

Op 15 maart 2023 doen we mee met de verkiezingen voor het provinciebestuur (Provinciale Staten) en voor het waterschap (Wetterskip).

Klik hier: Kandidaten AWP Fryslân

 

Kom erbij. Doe mee met de AWP!

Heb jij interesse om mee te doen met de AWP?  Wij zoeken enthousiaste mensen om met ons mee te doen. Jong én oud. Samen voor water en klimaat!

Wil je eerst nog meer weten? Neem dan contact op voor een kennismakingsgesprek. Samen voor water en klimaat!
.

 

Klik hier: 3 redenen om lid te worden van de AWP

.


Lees verder Onze speerpunten Nieuws

AWP voor water, klimaat en natuur


Word lid!

Nieuws en opiniestukken

Geen campagnesubsidie voor lokale partijen

Nieuws De ‘AWP voor Klimaat, Water en Natuur’ is een deskundige, ongebonden partij die onafhankelijk is van de Haagse politiek. We zijn gefocust op prakt...

Via rioolwater meten aan hoeveel landbouwpesticiden omwonenden worde blootgesteld.

Nieuws Via rioolwater is te meten aan hoeveel landbouwpesticiden omwonenden van bollenvelden worden blootgesteld. Het College van toelating van gewasbescherm...

80 kilometer aanzeedijken voldoet niet aan de veiligheidsnormen

Nieuws 80 kilometer aan Friese zeedijken voldoet niet aan de hedendaagse veiligheidsnormen. Zonder dijken en duinen zou 60 procent van Friesland geregeld ond...

Historische stap richting meer democratisering

Nieuws Historische stap richting meer democratisering in de waterschappen. De Eerste Kamer heeft een voorstel aangenomen waardoor kiezers meer invloed krijge...

Waterbeheer kan zoveel beter

Nieuws Uit onderzoek blijkt dat inwoners groot vertrouwen hebben in de waterschappen en hen voor groot onheil behoeden. Dat vertrouwen mogen we niet beschame...

Sturende rol voor water en bodem

Nieuws Willen we ook in toekomst veilig en goed kunnen blijven leven dan moeten we bij alle ruimtelijke ontwikkelingen meer rekening houden met het water, de...

Speerpunten AWP Fryslán

Provinsje Fryslân is uniek | Het landschap maakt wie wij zijn

Fryslân kent waardevolle landschappen. Nergens anders vind je zoveel verschillende landschappen per vierkante kilometer als in Friesland. Het eigenzinnige karakter van de Friezen is zichtbaar in deze landschappen, in de terpen, weilanden, koninklijke tuinen, natuurlijke bossen en Nationale Parken. Soms zetten we het landschap naar onze hand, soms laten we het op haar beloop. Het is een levend landschap, waarin wordt gewoond en gewerkt, de Elfstedentocht wordt geschaatst, witte zeilen tegen de blauwe lucht afsteken, bijzondere zuivel wordt geproduceerd, waar akkerbouw en hoogwaardige glastuinbouw is en waar groene energie wordt geproduceerd.

Grote transities nodig

Het gaat lang niet goed met Nederland. De klimaatdoelen worden niet gehaald, de stikstofuitstoot moet omlaag, de waterkwaliteit wordt maar niet beter en de biodiversiteit holt achteruit. Grote transities zijn nodig en daarmee werken we aan een veilige toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen.

Aanpak

Sociale samenhang is belangrijk voor het functioneren van het leef- en woonklimaat in de dorpen, de steden en op het platteland. Wij dragen transitieprojecten voor water, natuur en klimaat een warm hart toe als die ook sociale samenhang versterken. Hierdoor doen we de transitie samen en met behoud van de eigenheid van het gebied.

Oplossingsrichting - Water(overlast) / droogte

We kunnen het water niet altijd sturen. We zullen deels moeten accepteren van wat niet beïnvloedbaar is aan klimaatverandering. De ruimtelijke opgaves volgen het waterpeil. Gebaseerd op een balans tussen ecologische-, economische - en sociaal-culturele waarden brengen we de functie van het land zoveel mogelijk in balans met het waterpeil. Watersystemen maken we minder complex waardoor ze robuuster worden. Hiermee verminderen we wateroverlast en watertekorten.

Oplossingsrichting - Leefbaar platteland

We staan aan de vooravond van grote veranderingen zoals de energietransitie en verduurzaming van de voedselproductie. De komende jaren gaan boeren stoppen, stallen komen leeg te staan en de bevolkingssamenstelling zal veranderen: het aantal jongeren neemt af, het aantal ouderen juist toe. Hierdoor wordt het moeilijker om de sociale samenhang en voorzieningen op peil te houden en dreigt krapte op de arbeidsmarkt. Onze antwoorden hierop zijn verdergaande digitalisering voor werkgelegenheid op afstand, stimuleren van agrarisch landschapsbeheer en bevorderen van toerisme.

Oplossingsrichting - Veenweide / bodemdaling

Als veen in contact komt met lucht ontstaat veenoxidatie. Hierdoor daalt de bodem en komen broeikasgassen zoals CO2, methaan en lachgas vrij. Als gevolg van veenoxidatie stoot een ontwaterd veenperceel gemiddeld 56 ton CO2 per hectare per jaar uit. Deze uitstoot gaan we verminderen door het (grond)waterpeil te verhogen.

Oplossingsrichting - Stikstof

De stikstofuitstoot moet omlaag. Dit is beter voor de natuur en nodig voor de woningbouw. We begrijpen dat dit voor de boeren een hele vervelende boodschap is. Jarenlang CDA- en VVD-beleid heeft de veehouders gebracht waar ze nu staan. Nu vragen we van ze om te veranderen, minder intensief en biologisch. We gaan actief bij de veehouders langs om ze hierbij te helpen, ook kopen we bedrijven (zonder opvolger) uit. In 2027 hebben we 75% van de stikstofuitstoot gereduceerd.

Oplossingsrichting - Natuur

Door het watersystemen te verbeteren voor grondwaterafhankelijke natuur, verbeteren we de draagkracht in Natura 2000 -gebieden voor soorten en habitattypen. Daarnaast neemt door onze inspanningen voor de stikstofreductie, de stikstofdepositie in de Natura 2000-gebieden af. Ook stimuleren we de toename van biodiversiteit op alle gronden. Met de landbouwsector zoeken we naar mogelijkheden om vrijetijdslandschappen te ontwikkelen op plaatsen die minder effect hebben op de bedrijfsvoering van de landbouw en stimuleren we verbetering voor de condities van weidevogels. De wolf krijgt een plek, want ander wild, zoals de damherten bij Oranjewoud, wordt hierdoor schuwer, waardoor minder aanrijdingen met wild plaatsvinden.

Oplossingsrichting - Duurzame energie

De uitdaging om de Nederlandse klimaatdoelen te halen is groot. In 2030 hebben we minimaal 55 procent CO2-reductie behaalt. Dit doen we door het verminderen van energieverbruik en zelf energie opwekken. Zonneweides en windmolens zijn onontkoombaar. Dit realiseren we met goede landschappelijke inpassing én gebruik te maken van het landschap. Ultra diepe geothermie is een veelbelovende techniek voor warmtetoepassingen in lichte industrie, kassenteelt en/of collectieve wijkverwarming. In de komende 4 jaar wordt daarom een pilot uitgevoerd.

Oplossingsrichting - Landbouw

We bieden toekomstperspectief aan de agrarische ondernemers door ze mee te laten werken in de energietransitie en vorm te geven aan vrijetijdslandschappen. We stimuleren koeien in de wei en zorgen voor extensivering, waardoor veehouders kunnen toewerken naar grondgebondenheid en het benutten van natuurlijke processen waarbij regionale kringlopen zo veel mogelijk gesloten worden. Met de productie van natuurlijke bouwmaterialen (riet, lisdodde, olifantengras) leggen we CO2 vast.

Oplossingsrichting - Woningbouw

Ruimte voor groei van wonen en werken is nodig. Zeker als de Lelylijn gerealiseerd wordt. Via verstedelijkingsprincipes ontwikkelen we wonen en werken. Kansen van water voor woningbouw worden meer benut. Met een provinciale woningbouwmonitor stellen we prioriteiten. Doel is om voortgang te boeken en te schakelen op basis van gezamenlijke inzichten, waardoor de komende 4 jaar 10.000 woningen worden gebouwd, waarvan minimaal 30% sociale woningbouw.

Sterker uit de transitie

De crisis waarin we terecht gekomen zijn, zien we als een kans om de leefbaarheid van Fryslân te versterken met een vitale biologische agrarische sector als drager van de leefbaarheid en hoeder van het landschap. De regionale economie en ruimtelijke kwaliteit zijn randvoorwaarden om de veranderopgaven tot een succes te maken. De opgaven verbinden we met de sterke sociale kwaliteit, gewenste leefbaarheid voor inwoners en eigenheid van het gebied. Dit leidt tot sterke, gebiedseigen en klimaatbestendige landschappen met unieke ruimtelijke kwaliteit.

Onze kandidaten

1. Peter Vonk (Workum)

lees verder

2. Reindert Jan Sellies (Harlingen)

lees verder

3. Merel Fiets (Leeuwarden)

lees verder

4. Alwin van Beem (Dronryp)

lees verder

5. Frans de Graaf (Nieuwehorne)

lees verder

6. Jacqueline Hofstede (Gauw)

lees verder

7. Dhiradj Jaikaran (Gorredijk)

lees verder

8. Jos Wieggers (Balk)

lees verder

9. Frank Gort (Folsgare)

lees verder

10. Abeltje Veldkamp (Drachten)

lees verder

11. Arjen Mintjes (Midlum)

lees verder

12. Klaus Spithost (Leeuwarden / Sneekermeergebied)

lees verder

13. Petra Tasseron (Workum)

lees verder

14. Dinja Veenstra (Nieuwehorne)

lees verder

15. Dirk Wymenga (Gauw)

lees verder

16. Arie van der Sluis (Wolvega)

lees verder

17. Rens Bolkestein (Witmarsum)

lees verder

18. David de Waard (Scherpenzeel)

lees verder

19. Clemens Overdijk (Sneek)

lees verder

20. Ronald Boonstra (Leeuwarden)

lees verder

21. Sieds Talma (Damwâld)

lees verder

22. Haijte Haijtema (Wergea)

lees verder