AWP Rivierenland

AWP Rivierenland: lokaal geworteld en deskundig

Het gebied van waterschap Rivierenland is heel divers, van lage veengronden in de Alblasserwaard tot hoge zandgronden bij Nijmegen, van grote stedelijke gebieden tot kleine dorpen. Dit betekent dat de uitdagingen waar het waterschap voor gesteld staat lokaal ook heel verschillend zijn. De AWP Rivierenland is geworteld in de lokale samenleving en weet wat er speelt.

AWP Rivierenland houdt ook via lokale gemeentelijke politieke partijen en door de provinciale partij Lokale Partijen Gelderland een vinger aan de pols. Zo kunnen wij u als inwoner helpen specifieke lokale problemen aan te kaarten

Waterschappen gaan over waterveiligheid en schoon water. Die onderwerpen zijn veel te belangrijk om over te laten aan beroepspolitici die het waterschapsbestuur zien als leuk opstapje om ergens wethouder te worden. Laat deskundigen bepalen welke koers het waterschap moet varen: de AWP Rivierenland wordt ondersteund door deskundigen.

Download hier ons verkiezingsprogramma voor 2023 – 2028.


Lees verder Onze speerpunten Nieuws

AWP voor water, klimaat en natuur


Word lid!

Agenda

Nieuws en opiniestukken

AWP wil aanpak kritische riooloverstorten

Nieuws Tiel, 2 juli 2024 – Op Waterforum verscheen op 18 juni een artikel van Pieter van den Brand met als titel “Riooloverstorten opnieuw onder vuu...

Burgers gaan weer meer waterschapsbelasting betalen - schuld stijgt

Nieuws Tiel, 21 juni 2024 – Het bestuur van Waterschap Rivierenland heeft vandaag besloten het belastingtarief voor burgers aan te passen. Inwoners van he...

Handhaving bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden

Nieuws   6/6/2024 – De zorgen over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater hebben ook de Tweede Kamer bereikt. De Tweede Kamer nam op 28 mei...

AWP: niet bouwen in uiterwaarden Buurmalsen

Nieuws 17/2/2024 – De AWP is blij met het negatieve advies dat waterschap Rivierenland heeft gegeven ten aanzien van de plannen die er zijn om te bo...

Verdwijnen de waardevolle sloten uit het landschap, ter wille van de efficiënte landbouw?

Nieuws 14/2/2024 – Sloten zorgen voor biodiversiteit in het agrarische gebied en ze zijn een belangrijk groen lint in het agrarische gebied voor insec...

Peilen Alblasserwaard omlaag

Nieuws 9/10/2023 – Het algemeen bestuur (AB) van waterschap Rivierenland heeft op 9 oktober het peilbesluit van de Alblasserwaard vastgesteld.  Diver...

Regionale Speerpunten van de AWP Rivierenland

1. Lokaal geworteld bestuur met actieve participatie inwoners

Het gebied van waterschap Rivierenland is heel divers, van lage veengronden in de Alblasserwaard tot hoge zandgronden bij Nijmegen, van grote stedelijke gebieden tot kleine dorpen. Dit betekent dat de uitdagingen waar het waterschap voor gesteld staat lokaal ook heel verschillend zijn. Het waterschap houdt daar nu onvoldoende rekening mee. De participatie bij dijkversterkingsprojecten is de afgelopen periode te kort geschoten: het idee werd gegeven dat de burgers veel inspraak hebben, terwijl dat niet zo bleek te zijn.

De AWP Rivierenland wil dat het waterschap luistert naar wat lokaal speelt zodat in projecten zo veel mogelijk ruimte voor maatwerk ontstaat. Er moet daarnaast in alle projectfasen geluisterd worden naar onze inwoners, duidelijk maken welke mate van participatie mogelijk is en hoe er rekening gehouden wordt met uw mening, zodat we echt wat uit de participatie halen!

De kandidaten op de lijst van de AWP zijn geworteld in de lokale samenleving en weten wat er speelt. De AWP houdt ook via de lokale gemeentelijke politieke partijen een vinger aan de pols. Zo kunnen wij u als inwoner helpen specifieke lokale problemen aan te kaarten.

2. Klimaatadaptatie: wateroverlast voorkomen door water zolang mogelijk vast houden

Droge zomers, natte winters. En in de zomer kan er lokaal een flinke hoosbui vallen met wateroverlast als gevolg. Wat te doen met al dat water?

Het gebied van waterschap Rivierenland is heel divers, van lage veengronden in de Alblasserwaard tot hoge zandgronden bij Nijmegen. Dit betekent dat de uitdagingen waar het waterschap voor gesteld staat lokaal ook heel verschillend zijn. Overal geldt wel dat wateroverlast niet moet worden voorkomen door het water zo snel mogelijk af te pompen, maar door het regenwater zoveel mogelijk voor het gebied behouden, bijvoorbeeld door het in de bodem te laten zakken en daar op te slaan. Bij droogte kan deze voorraad dan weer over het gebied worden verdeeld om bomen, planten en gewassen van water te voorzien. Het water dus niet te snel wegpompen als het ook anders kan. Zo houden we stad en platteland groen en aangenaam.

Het waterschap heeft als overheid een coördinerende rol en werkt samen met provincie en gemeenten om beleid voor waterbeheer te maken. Als AWP vinden we echter dat ook u als inwoner een eigen verantwoordelijkheid heeft: het waterschap moet inwoners bewust maken van dat ze zelf ook een bijdrage kunnen leveren om water vast te houden en wateroverlast te voorkomen, bijvoorbeeld door beplanting in de tuin of een regenton.

3. Bestaande natuur toegankelijker maken voor recreatie

Veel mensen hebben behoefte aan ontspanning in de natuur. Het waterschap heeft veel eigendommen, die echter niet allemaal toegankelijk zijn.

De AWP Rivierenland wil de bestaande waternatuur en eigendommen van het waterschap toegankelijker maken om van te genieten door:

- Het openstellen van dijken en schouwpaden langs sloten en vaarten voor wandelaars, fietsers en ruiters.
- De vismogelijkheden vergroten: toestaan van vissen op grindgaten aan de rivier, meewerken aan de realisatie van een aantal openbare trailerhellingen aan Maas, Waal, Lek en Linge.
- Bij vorst meer rekening houden met schaatsen door bemaling tijdelijk te stoppen.
- Het varen en kanoën op sloten en vaarten beter mogelijk maken, bijvoorbeeld door hier rekening mee te houden bij nieuwe bruggen.

De AWP wil dat het waterschap actief met andere overheden samenwerkt om meer recreatie mogelijk te helpen maken. Beperkende regels kunnen losser gelaten worden. Meer dialoog met overheden en de recreatiesector is noodzakelijk om zo kansen beter te benutten en als waterschap het verschil te kunnen maken. Mensen houden immers van ons rivierenlandschap en willen dat ook beleven.

4. Gezond water: geen gif, meer natuurvriendelijke oevers

Er zitten schadelijke stoffen zoals landbouwgif, resten van medicijnen, genX en PFAS in ons water. Deze horen daar niet thuis. Ons water moet veilig zijn voor iedereen.

De AWP Rivierenland wil dat het waterschap zorgt voor zo schoon mogelijk water waar mens en dier van kunnen genieten. Hiervoor moet vooral worden voorkomen dat gifstoffen in het water terecht komen door deze uit het water te houden. Wij pleiten voor meer voorlichting over medicijngebruik aan inwoners en bedrijven en zetten ons in voor strengere handhaving.

Waterschappen zijn traditionele instanties. Er moet meer aandacht voor innovatie en nieuwe technieken zijn, met duidelijke meerwaarde om ons water schoon te maken.

De AWP wil dat er meer natuurvriendelijke oevers worden aangelegd en deze met elkaar tot netwerken verbinden. Groene oevers dragen bij aan schoner en gezonder water. Gezond water geeft een mooiere waternatuur, met meer bloeiende planten langs de waterkant, een rijker insectenleven en een betere visstand. Voordeel voor inwoners én waterleven.

5. Lasten eerlijk verdelen over bedrijven en bewoners, geen lasten doorschuiven naar de toekomst

De waterschapsbelasting wordt berekend aan de hand van de WOZ-waarde van woningen (voor particulieren) en bedrijfspanden (voor bedrijven). De WOZ-waarde van woningen is afgelopen 10 jaar verdubbeld, die voor bedrijfswoningen gelijk gebleven. Burgers zijn daardoor ten opzichte van bedrijven steeds meer waterschapsbelasting gaan betalen. De AWP wil een eerlijkere verdeling van lasten tussen inwoners, boeren en bedrijven. Het waterschap moet zich om lastenverhogingen te voorkomen verder zoveel mogelijk beperken tot zijn kerntaken.

De AWP Rivierenland wil niet de kosten vooruitschuiven naar de volgende generaties. Wij houden van degelijk werk, van duurzame en toekomstbestendige oplossingen en maatregelen, waarvoor voldoende maatschappelijk draagvlak is. De AWP past goed op uw centen.

6. Duurzaam beheer en onderhoud

Het waterschap Rivierenland zorgt voor vele kilometers aan dijken, wegen en vaarwegen, maar ook voor vele gemalen, stuwen en rioolwaterzuiveringen. Om de betrouwbaarheid van deze structuren en werken te garanderen is een belangrijke taak van het waterschap juiste beheer en onderhoud. Juist beheer met oog voor omgeving en portemonnee.

De AWP Rivierenland wil dat het waterschap streeft naar duurzaam beheer en efficiënt onderhoud om de belasting op omgeving te minimaliseren en de kosten in toom te houden.

De AWP wil dat onderhoudsplanningen vanuit risicogestuurd worden en dat contracten innovatief aanbesteed worden om de uitgaven te verminderen. Ook zullen kansrijke initiatieven en innovaties om energie te besparen of zelfs op te wekken, zoals door omzetting van slib uit rioolwater naar groen gas, versneld moeten worden.

Onze kandidaten

1. Guido van der Wedden - fractievoorzitter (West Betuwe)

lees verder

2. Heidi van den Oord-de Klein - burgercommissielid (Maasdriel)

lees verder

3. Stefan Daamen - burgercommissielid (Nijmegen)

lees verder

4. Lizanne Mollema (Meteren)

lees verder

5. André bij de Leij (Huissen)

lees verder

6. Linda Docters van Leeuwen (Druten)

lees verder

7. Onno Scheffe (Alblasserdam)

lees verder

8. Marij Dekker (Geldermalsen)

lees verder

9. Anne Marie Brand (Culemborg)

lees verder

10. Ruud Lammers (Papendrecht)

lees verder

11. Rita Veldman (Wijchen)

lees verder

12. Kees van den Berg (Meerkerk)

lees verder

13. Laurena Lau (Nijmegen)

lees verder

14. Arnold van Vuuren (Zaltbommel)

lees verder

15. Sonja Bos (Andelst)

lees verder

16. Frits van den Boogaard (Beuningen)

lees verder

17. Klaartje de Heus-van Wijk (Deil)

lees verder

18. Ed Goossens (Meteren)

lees verder

19. Teus Meijdam (Leerdam)

lees verder

20. Koos van der Eijk (Deil)

lees verder

21. Jan Aantjes (Vuren)

lees verder

22. Jan van Helten (Geldermalsen)

lees verder

23. Gert Timmerman (Buurmalsen)

lees verder

24. Dylan Ribbers (Altena)

lees verder

Foto's


Wie zijn wij?

De AWP wordt in Rivierenland gesteund door een aantal gemeentelijke lokale politieke partijen, verenigd via de stichting LRR (stichting Lokale Regiobelangen Rivierenland) die in 2008 door Lokale partijen is opgericht met als missie de lokale belangen van de burgers te vertegenwoordigen in het waterschapsbestuur. Zie voor meer informatie over de LRR, de site van LRR.

Zowel de AWP als de LRR hebben tot doel de lokale stem van de burger te vertolken in het bestuur van het Waterschap Rivierenland. Bij de komende verkiezingen doen ze samen mee onder de naam AWP voor Water, Klimaat en Natuur. Door deze samenvoeging gaan beide groeperingen hun krachten bundelen voor de komende verkiezingen om zo gezamenlijk de lokale stem in het bestuur in te brengen.

Heeft u vragen, neem dan contact op met Stefan Daamen (AWP) via S.Daamen@AlgemeneWaterschapspartij.nl of Gert Timmerman (LRR) via info@lama.nl.