AWP Rijn en IJssel

AWP Rijn en IJssel

AWP voor water, klimaat en natuur

Korte introductie van onze afdeling
De AWP heette tot voor kort voluit Algemene Waterschapspartij. Nu staan we op het stembiljet als ‘AWP voor water, klimaat en natuur’.

De AWP afdeling Rijn & IJssel, heeft zich de laatste jaren doorontwikkeld tot een stabiele en betrouwbare bestuurlijke factor. Via de in 2019 verkregen zetel in het Algemeen Bestuur zijn we in staat geweest onze standpunten kenbaar te maken door regelmatig op positief-kritische wijze het beleid en de werkzaamheden van het waterschap te toetsen.

Klik hier voor alle kandidaten van AWP Rijn en IJssel

Via onze slogan ‘AWP voor water, klimaat en natuur’ blijven we benadrukken dat het werk van het waterschap een specifieke benadering vereist, vormgegeven via speerpunten, zoals deze elders op deze site staan aangegeven. Wij hopen met onze ideeën en uitgangspunten veel ingezetenen te motiveren om ons te steunen.

 


Lees verder Onze speerpunten Nieuws

AWP voor water, klimaat en natuur


Word lid!

Nieuws en opiniestukken

Verkiezingsuitslag 15 maart 2023, voorlopig

Nieuws Vandaag de 16de maart is ons de voorlopige verkiezingsuitslag Waterschap Rijn en IJssel geïnformeerd door dijkgraaf hr. Pieper. Voorlopige uitslag: t...

AWP Rijn en IJssel heeft TEGEN de begroting 2023 gestemd

Nieuws Begroting 2023 AWP Rijn en IJssel heeft TEGEN de begroting 2023 gestemd die onlangs in het AB van Waterschap Rijn en IJssel is behandeld en met goede ...

Meer transparantie nodig bij WS Rijn en IJssel

Nieuws Transparantie AWP Rijn en IJssel is van mening, dat de inwoners van Waterschap Rijn en IJssel maar zeker ook het AB-bestuur, beter geïnformeerd diene...

Verkiezingen 15 maart 2023

Nieuws Ook AWP Rijn en IJssel doet weer mee aan de verkiezingen voor de Algemeen Bestuursleden van Waterschap Rijn en IJssel. Als afdeling hebben we voor dez...

AWP Rijn en IJssel: regionale en landelijke speerpunten

1. Nu aan de slag met klimaatverandering - bouw woningen waar het veilig is

AWP wil dat in alle plannen voor nieuwe woningen, nieuwe wegen en nieuwe bedrijventerreinen waterbeheer en wateroverlast nadrukkelijk aandacht krijgen. Ook wil AWP opkomen voor het belang van water en aangeven wanneer een plan voor woningbouw of een snelweg echt onverstandig is. Dat betekent een sterke positie innemen op basis van de watertoets in de Omgevingswet.

2. Verdroging, verzilting en drinkwater

De verantwoordelijkheid voor hemelwater, oppervlaktewater, grondwater en drinkwater ligt verdeeld over provincies, waterschappen en gemeenten. Grondwater is belangrijk voor de natuur en voor drinkwater. Verdroging maakt dat beken niet meer stromen en bomen doodgaan. AWP wil dat waterschappen en provincies ervoor zorgen dat we droge voeten houden maar ook dat we verdroging voorkomen. AWP wil grenzen vastleggen aan onttrekking van het ondiepe grondwater in grondwaterpeilbesluit, zodat woningeigenaren en boeren weten waar ze aan toe zijn en natuurgebieden niet verdrogen.

3. Gezond water voor mens en dier

Gezond eten, het klinkt heel logisch maar op Nederlandse landbouwgrond wordt driftig met gif gespoten. Bestrijdingsmiddelen, medicijnresten, en microplastics in water, lucht of bodem vergiftigen planten en dieren. Veel chemische stoffen, zoals PFAS en Gen-X, zijn desastreus voor onze gezondheid. AWP wil strenge controles op chemische stoffen, en het gebruik van bestrijdingsmiddelen zo veel mogelijk verbieden. AWP wil dat er actief gecontroleerd wordt op wat er allemaal aan chemische stoffen terecht komt in het oppervlaktewater, en waar mogelijk ook boetes uitdelen aan vervuilers.

4. Rijke en robuuste natuur

Nederland is een klein land met weinig ruimte voor natuur. Mensen vinden rust en ontspanning in de natuur. Sloten en beken, omzoomd door natuurvriendelijke oevers vormen een netwerk van leef- gebieden voor vogels, vissen, insecten en kleine zoogdieren. AWP wil meer leefgebied voor dieren en planten (biodiversiteit) door het uitbouwen van sloten en waterlopen tot een groenblauw netwerken, die van het platteland doorlopen tot in stedelijk gebied. Waterschappen dienen zich actief in te zetten op de aanleg van natuurvriendelijke oevers tot een samenhangende groenblauwe verbinding tussen verschillende natuurgebieden. Vrije vismigratie bevorderen, met specifiek aandacht voor glasaal en paling.

5. Betaalbare en duurzame energie

De AWP wil dat kansrijke initiatieven voor duurzame energie, zoals warmte uit oppervlaktewater (aquathermie), biogas en groene waterstof uit zonne-energie, versneld ontwikkeld worden. Provincies en waterschappen hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om deze ontwikkelingen te versnellen en op te schalen. AWP wil duurzame energie bevorderen om energie betaalbaar te houden. Waterschappen moeten actief aan de slag met o.a. winning van warmte uit oppervlaktewater (Aquathermie) bijv. om huizen te verwarmen, als alternatief voor fossiele energie. Waterschappen moeten energieneutraal zijn in 2025 en klimaatneutraal in 2030.

6. AWP Rijn en IJssel: Transparantie naar inwoners verbeteren

AWP Rijn en IJssel is van mening, dat de inwoners maar zeker ook het AB-bestuur, beter geïnformeerd dienen te worden. Transparantie is belangrijk voor de algemeen bestuursleden, maar zeker ook voor de inwoners. Zo heeft AWP Rijn en IJssel diverse malen moeten vragen naar de anti-afhaakregeling. AWP Rijn en IJssel wil meer transparantie van Waterschap Rijn en IJssel in haar communicatie naar de inwoners en het Algemeen Bestuur.

7. AWP Rijn en IJssel: Proactieve informatieverstrekking

AWP Rijn en IJssel is van mening, dat het informeren van inwoners door de overheid, hier Waterschap Rijn en IJssel, een proactieve taak moet zijn. Met proactieve informatieverstrekking over de taken, projecten en verplichtingen zoals klimaatakkoord en energieneutraliteit, wordt de inwoner meer betrokken en gebonden aan het waterschap. De website van WRIJ.nl heeft geen mogelijkheid om je aan te melden voor nieuwsbrieven. Dit moet veranderen. AWP Rijn en IJssel wil een proactieve houding van Waterschap Rijn en IJssel in haar communicatie naar de inwoners met éénduidige communicatie

8. AWP Rijn en IJssel: Open democratie

In een goed waterschapsbestuur is waterdeskundigheid een vereiste. Deze deskundigheid overstijgt het belang van een politieke achtergrond. Waterschappen zijn technisch-georiënteerde organisaties die zich bezighouden met rioolwaterzuivering, waterkwaliteit, watermanagement, waternatuur en waterveiligheid. Om daar goed over mee te kunnen denken, moet je verstand van zaken hebben. Dit is een open democratisch proces en daarbij hoort dat alle zetels in het AB democratisch gekozen dienen te worden. AWP Rijn en IJssel is tegen geborgde zetels in het algemeen bestuur van het waterschap

9. AWP Rijn en IJssel: Toedelingspercentage watersysteemheffing aanpassen

AWP Rijn en IJssel is van mening dat de waterschapslasten voor de watersysteemheffing onevenwichtig is en beter verdeeld dient te worden over de verschillende categorieën. De ingelanden / inwoners met een woning dragen ca. 85 % bij aan deze heffing terwijl de agrarische sector maar 7% bijdraagt evenveel als bedrijfsgebouwd. Dit moet anders en dat kan door de toedelingspercentages aan te passen. Dit gebeurt periodiek en naar verwachting in 2024 wederom. Met voldoende draagvlak van het Algemeen Bestuur van Rijn en IJssel, kan dit eerder hersteld worden. AWP Rijn en IJssel wil op korte termijn het toedelingspercentage watersysteemheffing aanpassen met kostenverlaging voor de ingelanden / inwoners.

10. Inkoop beleid m.b.t. energieneutraliteit en klimaatakkoord.

In november 2022 heeft de Unie van Waterschappen het nieuwe Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondertekend. Waterschappen moeten steeds vaker duurzame keuzes maken. Bijvoorbeeld bij het versterken van dijken, het onderhoud aan het watersystemen het zuiveren van afvalwater/rioolwater. Bij het ontwerp en de inkoop van het waterschapswerk is duurzaamheid een belangrijk criterium. In het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) 2022-2025 is dat vastgelegd. De Unie van Waterschappen treedt bij de uitvoering van het manifest op als verbinder, activator en facilitator richting de waterschappen. Het D&H van WRIJ heeft dit nieuwe manifest reeds opgenomen in haar Inkoop beleid en vastgesteld. Zo wil WRIJ bijdragen aan de doelstellingen van het waterschap Rijn en IJssel om op termijn klimaat neutraal en circulair te gaan werken. AWP ziet het als speerpunt om het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur hierop continu te bevragen wat betreft de voortgang in o.a. de energieneutraliteit. Speerpunt: In elk voorstel aan het AB de impact op het klimaat benoemen en kwantificeren.

Onze kandidaten

1. Han Meijer, lijsttrekker 06-29586474 (Ellecom)

lees verder

2. Henk Kreunen (Lochem)

lees verder

3. Bas van der Sijs (Zutphen)

lees verder

4. Gerrie Gotink (Zutphen)

lees verder

5. Jelmer Klaassen, voorzitter/contactpersoon, tel. 06-26688304, jelmer.klaassen@waterschapspartij.nl (Bathmen)

lees verder

6. Karin Klein Lebbink (Wichmond)

lees verder

7. Paul Bijkersma (Doetinchem)

lees verder

8. Zeeger van der Koppel (Bathmen)

lees verder

9. Bertus Karssenberg, geen kandidaat (Harfsen)

lees verder

Foto's