AWP Zuiderzeeland

Welkom op de pagina van de AWP Zuiderzeeland (Flevoland)

AWP voor water, klimaat en natuur

De AWP Zuiderzeeland is onafhankelijk en komt op voor het waterbelang van de inwoners van steden en dorpen in Flevoland. Dit is in scherpe tegenstelling met CDA, VVD en Christenunie, die de afgelopen vijf jaar telkens lieten zien vooral de boerenbelangen te steunen. In het bestuur van het Waterschap Zuiderzeeland zetten wij ons in voor:

een waterschap dat zich richt op haar kerntaken, veilig, voldoende en schoon water, zonder poespas
een eerlijke lastenverdeling, dus niet afschuiven van buitengebied op de stad

 

Klik hier voor alle kandidaten van AWP Zuiderzeeland


Lees verder Onze speerpunten Nieuws

AWP voor water, klimaat en natuur


Word lid!

Nieuws en opiniestukken

Regionale Speerpunten van de AWP Zuiderzeeland

Programma AWP Flevoland

Veilig en droog wonen • Kernwaarden voor de AWP zijn veiligheid, gezondheid en duurzaamheid, met water als uitgangspunt voor ruimtegebruik • We moeten inspelen op klimaatverandering zodat we droge voeten houden maar verdroging voorkomen • Bouwen waar het droog blijft en maatregelen treffen om toekomstige wateroverlast zo veel mogelijk te voorkomen Gezond water en gezonde bodem en lucht • Gezond oppervlaktewater zonder bijvoorbeeld PFAS, glyfosaat of andere schadelijke stoffen • Grenzen aan grondwateronttrekkingen zodat natuurgebieden niet verdrogen • Natuurvriendelijke oevers als netwerk tussen leefgebieden • Strengere controles op lozing van chemische stoffen en het gebruik van bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk voorkomen • Versterken van de biodiversiteit Duurzaam en circulair • AWP handelt vanuit het belang van water, klimaat en natuur • Streven naar een waterschap dat in 2025 energieneutraal en in 2030 klimaatneutraal is • Bevorderen van duurzame energie om het betaalbaar te houden Algemeen • AWP is deskundig, betrokken en niet politiek • AWP behartigt de belangen van de bewoners van steden en dorpen (kopers en huurders) • AWP is ongebonden en komt op voor lokale belangen • AWP is tegen geborgde zetels

Onze kandidaten

1. Johan Bertelkamp

lees verder

2. Willem Herrebrugh (Lelystad)

lees verder

3. Herman Zwaaf (Lelystad)

lees verder

4. ing. J. de Waal (Jiry)

lees verder

5. Ed Rehorst (Almere)

lees verder

6. Joep Mooren

lees verder

7. Ebel Smidt (Almere)

lees verder

Foto's


AWP Zuiderzeeland: uw steun is onze kracht!

Dankzij de lidmaatschapsbijdragen van onze leden kunnen wij binnen Flevoland maar zeker ook landelijk uw stem een krachtig geluid geven. Met een bijdrage van €15 per jaar wordt u lid van de Algemene Waterschapspartij.

U kunt rekenen op daadkrachtig optreden om uw belastinggeld zo effectief mogelijk te besteden. Daar waar mogelijk strijden wij voortdurend voor lastenverlichting voor de inwoners van de stedelijke gebieden. Laat de serkste schouders de zwaarste lasten dragen. Via onderstaande link kunt u zich als lid melden.

WORDT NU LID!

 

Laatste nieuws

Lees verder

Weet u hoever uw huis onder water staat?

Neem eens een kijkje op http://www.overstroomik.nl

Hier vindt u de waterhoogtes bij een dijkdoorbraak en kunt u veilige plekken terugvinden in uw buurt.

Onze speerpunten als aanvulling op het landelijke programma van de AWP:

  • AWP is de stem van inwoners van STAD en DORP

De laatste jaren laten zien, dat het waterbeheer wordt gedomineerd door boerenpartijen als Werken aan Water Flevoland en LTO en de alleen op natuur gerichte groene partijen. Zij kunnen die leidende rol pakken door de volgzaamheid van de politieke partijen. Dat betekent, dat de belangen van de inwoners van de woonkernen categorisch in het gedrang komen. Zij hebben te weinig inbreng, anders dan het mogen bijdragen aan de kosten van waterbeheer. De AWP is de partij die voor hun belangen opkomt en ook hun stem laat klinken.

  • Waterveiligheid door betere communicatie

Wie aan water denkt, denkt in Nederland aan bescherming tegen het water, door veilige dijken. En als het toch fout gaat, dan behoren er een rampenplan en geoefende calamiteitenorganisatie te zijn; daarvoor is meer communicatie tussen waterschappen en gemeenten vereist. Meer gezamenlijke oefenprogramma’s zijn nodig, waarbij ook de bewoners worden betrokken. Al vanaf 2008 benadrukt de AWP, dat de bevolking meer bewust moet worden gemaakt van de badkuip waarin wij leven en de gevolgen, die een eventuele dijkdoorbraak zou kunnen hebben.

  • Waterveiligheid overstijgt politieke belangen

De veiligheid van onze bevolking is zo belangrijk, dat die niet uitwisselbaar is met andere maatschappelijke belangen en niet thuishoort in de arena van de algemene politiek. Om waterveiligheid los te weken van algemene politieke belangen, wil de AWP het beheer ervan houden zoals het waterschap nu is, een onafhankelijke bestuursorganisatie.

  • Water en volksgezondheid

Water is nodig voor land- en tuinbouw, flora en fauna, maar ook voor ons drinkwater. De AWP wil spoedig overleg met medische instituten en organisaties (ziekenhuizen, apotheken enz.) om de toenemende vervuiling door medicijnen(afval) in ons drinkwater, terug te dringen. De kwaliteit van de leefomgeving en de volksgezondheid moet prioriteit krijgen boven commerciële belangen.

  • Plezier met en op het water

De inwoners van Flevoland betalen waterschapsbelasting aan Waterschap Zuiderzeeland en mogen daarvoor iets terug vragen. Veiligheid, schoon drinkwater, maar ook de mogelijkheid om te recreëren met, langs en op het water. Daarvoor is het nodig, dat dijken, vaarten en andere watergangen zoveel mogelijk voor iedereen (be)leefbaar en recreatief bereikbaar zijn.

  • Afvalwaterzuivering en innovatie

De AWP wil investeren om de kringlopen te sluiten, zodat onze afvalwaterzuiveringsinstallaties duurzame fabrieken worden, die geld opleveren in plaats van geld kosten.

  • Bodemdaling en peilbeheer

Door bodemdaling zijn sommige stukken van de provincie nu al niet meer doelmatig droog te houden. De AWP wil dat nagedacht wordt over een mogelijke herbestemming van die gebieden, bijvoorbeeld door er andere activiteiten dan landbouw te plannen of de natuur – en de met een  hogere voorjaars-waterstand gebate weidevogels – vrij baan te geven.

  • Wie betaalt, bepaalt en wie wil bepalen, moet betalen

Hoewel de bewoners in dorpen en steden in de ondervertegenwoordigd zijn in het bestuur, zijn zij de grootste betalers. De AWP pleit voor vermindering van door de overheid aangewezen bestuurszetels en wil meer invloed ten behoeve van de inwoners van de woonkernen. Zij betalen ervoor!
Bovendien vindt de AWP, dat investeringen door rijk of overheid, die niet van direct belang zijn voor de inwoners, door die overheden zelf moeten worden betaald.

  • Schoenmaker blijf bij je leest

Ook waterschap belastingen kunnen maar één keer worden uitgegeven. Niet alles wat nuttig of goed is kan, waardoor vaak moeilijke keuzes moeten worden gemaakt door het bestuur. De AWP blijft stevig inzetten op zo gering mogelijke afwijking van de kerntaken. Alleen zo blijft het waterschap betaalbaar.

  • Regeldrift beperken

Net als sommige gemeenten en andere waterschappen pleit de AWP voor regels, die mogelijkheden bieden en niet beperken. Veel regels kunnen dan ook worden geschrapt.