AWP HHNK

AWP HOLLANDS NOORDERKWARTIER

Lijst 7: AWP voor water, klimaat en natuur

AWP Hollands Noorderkwartier is de lokale afdeling van de AWP voor water, klimaat en natuur.

Klik hier voor alle kandidaten van AWP Hollands Noorderkwartier

Onafhankelijk,  deskundig én betrokken

De AWP staat voor Algemene Waterschapspartij. De AWP is een landelijke waterschapspartij. De AWP is onafhankelijk, staat los van een politieke kleur. Onze bestuurders zijn deskundige en betrokken mensen uit alle hoeken van de samenleving.  Met respect voor alle belangen werken wij aan een veilige, gezonde en goede woon- en leefomgeving. Voor onszelf en voor onze kinderen.

AWP voor water, klimaat en natuur

Onze woon- en leefomgeving staat onder druk! Het klimaat verandert. Eigenlijk veel sneller dan we eerst dachten. Er zijn meer hoosbuien en ook vaker hittegolven en lange perioden van droogte. Allemaal bedreigingen voor onze leefomgeving. We moeten voortvarend aan de slag met klimaatverandering. We moeten anders en slimmer omgaan met water.

Water moet uitgangspunt zijn voor alle ruimtegebruik in Nederland. Ruimte om hoosbuien op te vangen, ruimte voor natuur en recreatie en voor een miljoen nieuwe woningen. Die nieuwe woningen moeten ook klimaatbestendig worden gebouwd, niet op plaatsen die over vijftig jaar moeilijk droog en veilig zijn te houden.

Klimaat: we moeten nu maatregelen nemen om straks schade en overlast door hoosbooien te voorkomen. We moeten maatregelen nemen tegen verdroging en verzilting. We moeten rekening houden met stijging van de zeespiegel.

Natuur: een gezonde woon- en leefomgeving is een groene leefomgeving, Wij willen gezond en schoon water, zonder chemische stoffen zoals PFAS en Gen-X en andere microverontreiniging.

 

AWP Missie: Alles is Water


Lees verder Onze speerpunten Nieuws

AWP voor water, klimaat en natuur


Word lid!

Nieuws en opiniestukken

Kandidaten en lijstnummer AWP waterschapsverkiezingen HHNK

Nieuws Op vrijdag 3 februari zijn de kandidaten en de nummering van de kandidatenlijsten voor de Statenverkiezingen én de Waterschapsverkiezingen officieel ...

Geen gezond water naar de zee pompen

Nieuws Omgekeerde drainage op Texel als voorbeeld 30 sept 2022 – Het schoonste en meest gezonde water dat de natuur ons elk jaar in ruime mate geeft p...

Nieuwsbrief AWP HHNK Q1-2020

Nieuws AWP HHNK Nieuwsbrief Q1-2020 ...

AWP Fred Sanders In cityswim grachten Alkmaar

Nieuws Alkmaar veertien zwemmers van HHNK Waterschap deden mee aan de cityswim waaronder Fred Sanders namens onze AWP, 500 meter bij 20 graden Celsius het wa...

AWP HHNK werkbezoek Schermer

Nieuws Met groepje van tien belangstellenden bezochten we gemaal Wilhelmina en daarna drankje in Schermerhorn. Interessant was hoe het aantal molens en de te...

Schermerdijk

Nieuws De Schermerdijk is uniek om de stijle talud, geen polder dijk is zo stijl en de boerderij liggen ook zowat tegen de dijk aan. Nu moet het HHNK watersc...

Regionale Speerpunten van de AWP Hollands Noorderkwartier

Veel gedaan, maar ook nog veel te doen!

De Algemene Waterschapspartij roept u op toch vooral te gaan stemmen tijdens de waterschapsverkiezingen die op woensdag 15 maart 2023 worden gehouden, gelijktijdig met de verkiezingen voor Provinciale Staten. Uw stem is heel belangrijk. Met uw stem kunt u invloed uitoefenen op het beleid van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en daarmee ook op de hoogte van de pittige aanslag Waterschapsbelastingen die jaarlijks in uw brievenbus valt. Waterschapsbelastingen De AWP vindt dat u de laatste jaren te veel hebt betaald. Wij hebben dit ook laten onderzoeken en wij maken ons er binnen het waterschapsbestuur hard voor om dit te veranderen. Daarom staat de AWP voor een sober, doelmatig en duurzaam beleid. Dat hoeft niet ten koste te gaan van de belangrijke taken die het hoogheemraadschap uitvoert in ons aller belang. Veiligheid tegen overstromingen, het tegengaan van wateroverlast en watertekort bij droogte, een goede afvalwaterzuivering en de zorg voor schoon en gezond oppervlaktewater en natuur staan ook bij ons hoog in het vaandel. Klimaat-neutraal HHNK Sterker nog, de AWP vindt dat tegelijkertijd veel meer gedaan kan worden aan een klimaat neutraal HHNK, waar groene energiestromen worden opgewekt en aangewend, waar giftige stoffen zoals medicijnresten uit het afvalwater worden verwijderd om het oppervlaktewater en de natuur niet verder te belasten en waar het principe ‘De vervuiler betaalt’ voorop staat. Misschien maakt het u niet veel uit wie er in het waterschapsbestuur zit, als het allemaal maar goed geregeld wordt. Maar mogen wij u dan toch vragen uw stem op de AWP uit te brengen? Wij zijn een stroming van allemaal enthousiaste mensen in Noord-Holland die niet politiek georiënteerd zijn maar die wel stuk voor stuk over watergerelateerde deskundigheid beschikken. Dat enthousiasme en die deskundigheid willen wij inzetten in het belang van alle burgers van Noord-Holland. Stem niet politiek, maar lokaal. Daarom: AWP niet politiek wel deskundig!

Behoud open groene ruimte - met waterberging - tussen stedelijke gebieden

Niet bouwen in diepe polders of andere plekken met grote kans op wateroverlast of overstroming. Daar is ruimte voor de boeren & natuur of mee-steigende/dalende waterwoningen. Meer lightrail/metro-verbindingen tussen de randstad en het noordelijk deel van de provincie.

Tweede duinenrij in de Noordzee voor de Noord-Hollandse kust

Op een aantal kilometers voor de kust van Noord-Holland een extra duinenrij. Start bij de kust tussen Velzen en Petten. Deze extra rij geeft het zwakke deel van de Noord-Hollandse kust extra bescherming. Tevens kan de ruimte worden gebruikt voor natuurontwikkeling én recreatie.

Bewoners en (agrarische) ondernemers zijn onze deskundigen!

Bewoners op land en water, zijn samen met de (agrarische) ondernemers onze deskundige en betrokken ‘co-makers’. Vaak worden zij gezien als een tegenkracht. Door een betere inzet van de gebiedskennis, kunnen betere water (gebieds-) plannen worden gemaakt. Gericht op duurzaam gebruik, biodiversiteit, slim wonen & werken en voldoende, schoon en gezond water!

Schadelijke (water-) planten en dieren afvangen

Inheemse planten die niet thuishoren in Nederland kunnen schadelijk zijn. Ze verdringen andere planten en dieren op land en in het water of ze groeien (zoals de Japanse duizendknoop) dwars door asfalt en beton heen. Daarom is het belangrijk dat deze planten en dieren (op het land én in het water) op tijd worden afgevangen. De volop aanwezige rivierkreeft is geschikt voor gebruik in de keuken. Planten - zoals fonteinkruid - kan worden als natte biomassa worden verwerkt.

Kwijtschelding waterschapsbelasting: ook voor studenten met studieschuld

Studenten met studieschuld hebben ook recht op kwijtschelding! Er zijn zo'n 350.000 uitwonende studenten. Heel veel studenten ontvangen studiefinanciering en hebben een studieschuld. Zij komen niet in aanmerking voor kwijtschelding van waterschapslasten.

Onze kandidaten

1. Petra van Ollefen (Alkmaar)

lees verder

2. Leo Schagen (Middenbeemster)

lees verder

3. Fred Sanders (Wormer)

lees verder

4. Koen Zuurbier (Heiloo)

lees verder

5. Ellen van Mulligen (Driehuizen)

lees verder

6. Ruud Willems (Wervershoof)

lees verder

7. Corrie de Geeter (Castricum)

lees verder

8. Wijnand Prins (Beverwijk)

lees verder

9. Agnes de Boer (Grootschermer)

lees verder

10. Jeff Lever (Wieringerwerf)

lees verder

11. Piet Zwaan (Grootebroek)

lees verder

12. Doreen Osinga (Uitgeest)

lees verder

13. J..C.M. Kerssens (Akersloot)

lees verder

14. Alex Rohof (Castricum)

lees verder

15. Henk Bakker (Zaandam)

lees verder

16. Marijke Raukema (Heerhugowaard )

lees verder

17. A. Helder (Berkhout)

lees verder

Foto's


Highlights van de afgelopen periode

 • We hebben er voor gezorgd dat er budget beschikbaar bleef voor zonnepanelen (“motie Vonk”). Nu heeft HHNK de meeste panelen in Noord-Holland; op de daken van gebouwen, bij rioolzuiveringsinstallaties en zelfs drijvende op Texel.
 • Voetgangers kunnen mede dank zij ons nog steeds bij de sluis bij Edam de sluis oversteken. Uit veiligheidsoogpunt zou dit verboden worden, wij hebben er een stokje voor gestoken.
 • Nadrukkelijk hebben we de discussie gezocht over medicijnresten in ons oppervlakte water. Een motie van ons om nu echt werk te maken van een extra zuiveringstrap is aangenomen.
 • De natuur had onze aandacht. We hebben vragen gesteld over visoverwinteringsplaatsen. We hebben de toezegging losgepeuterd dat langs dijken en fietspaden een bloemenlint ingezaaid zal worden, de “honey highway” is in HHNK geïntroduceerd.
 • We pleiten voor vispassageplaatsen bij gemalen en voor een verbod om dicht bij die passages fuiken te plaatsen.
 • Het kwijtscheldingsbeleid voor burgers, maar ook ZZP-ers, die de waterschapslasten niet kunnen betalen kunnen mede op ons initiatief vrijstelling krijgen.
 • We hebben meegewerkt aan een studie van het Planbureau voor de Leefomgeving over de bodemdaling van veenweide. We hebben daar met de portefeuillehouder indringend over gesproken. Een van de resultaten is dat de provincie Noord-Holland nu beleid ontwikkeld voor het veenweidegebied.
 • Het budget om medewerkers van HHNK hun kennis in ontwikkelingslanden te delen is veiliggesteld en uitgebreid
 • HHNK is vanouds een technische organisatie waarbij procedures en regels belangrijkzijn. het was naar de burger toe meestal: “nee tenzij”. We hebben keer op keer aangezwengeld dat er een cultuur omslag moet plaatsvinden, van “nee tenzij” naar “ja mits”. Dit lijkt nu langzamerhand te landen. De komen periode werken we toe naar de invoering van de omgevingswet, hierin is dit “ja, mits” ook een grondregel.
 • We hebben een actieve rol gespeeld om er voor te zorgen dat het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Zee, het NIOZ, op Texel binnen de dijkbescherming gebracht wordt. We hebben met wethouders, ons dagelijks bestuur, 2e kamer leden en zelfs de minister hierover intensief contact gehad. Uiteindelijk is het gelukt om dit, samen met anderen, te laten slagen
 • We steunen D&H actief bij het beleid om onze wegen over te dragen naar de gemeenten. Gelukkig komt dit nu een beetje op gang.
 • Op ons initiatief is er een onderzoek gedaan naar het functioneren naar ons eigen algemeen bestuur. Een stagiaire van de Universiteit van Amsterdam heeft hier onderzoek naar gedaan.
 • Al jaren dringen we aan op stagiaires bij het waterschap: van het MBO, het HBO, de Universiteit. Het is vaak moeilijk om aan stageplekken te komen. Wij vinden dat de overheid en dus ook het waterschap hier een belangrijke rol heeft.
 • De verdeling van de kosten tussen de burgers, bedrijven en landbouw was afgelopen periode ook weer aan de orde, de zogenaamde kostentoedeling. We hebben er met veel nadruk op aangedrongen dat de inwoners niet een groter deel van de kosten hoeven te betalen. Gelukkig is dat gelukt.
 • De tarieven zijn de afgelopen jaren vrijwel gelijk gebleven. dat is overigens een verdienste van het hele AB en de organisatie. Door goed te begroten en scherp te plannen is dat gelukt.
 • We hebben vanaf het begin het initiatief om te komen tot een investeringsfonds voor innovatieve bedrijven op het gebeid van de taken van het waterschap gesteund. na heel wat procedures is dat er gekomen. We steunen hiermee de bedrijven in ons gebied en laten innovatieve kansen benutten. Het is overigens de bedoeling dat de winst weer naar het waterschap vloeit, een zogenaamd revolverend fonds dus.
 • Burger initiatieven hebben we, soms zichtbaar soms op de achtergrond, gesteund: paviljoenhouders bij Castricum die in de knoei kwamen omdat hun paviljoen verplaatst moest worden, betrokken burgers van de cultuur historische vereniging Alkmaar die het karakter van de Schermerdijk bedreigd zagen, de vereniging Wilmkebreekpolder die graag een plas dras gebiedje onderaan de dijk zou willen, Landschap Noord-Holland die werkt aan een natuurplan Amsterdam Wetlands geheten, boeren die hun land zagen onderlopen, maar later ook boeren die hun land en gewas zagen verdrogen, kanoclubs die hun vaarroute wilden verbeteren, de KNSB die, als het weer gaat vriezen, mooi ijs en doorgankelijke vaarten en kanalen zou willen.