AWP Schieland en de Krimpenerwaard

AWP Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK)

AWP voor water, klimaat en natuur

Water is overal en zeker in Schieland en de Krimpenerwaard, waar het diepst punt van Nederland gelegen is op 6,92 meter beneden NAP. De zeespiegelstijging is daarom het grootste gevaar voor ons gebied op middellange en lange termijn. Deze bescherming is top-prioriteit nummer 1. Wij gaan met jongeren in gesprek over de toekomst van Nederland. Het is de hoogste tijd voor verandering.

Schoonwater om ons heen in de stad en op het platteland, is van groot belang voor iedereen. Geen schadelijke stoffen in ons milieu. De lozing van schadelijke gewasbeschermingsmiddelen moet z.s.m. worden gestopt. Het is de hoogste tijd voor verandering.

De AWP wil dat er snel het overleg tussen Provincie, Gemeente Zuidplas, en met bedrijven, bewoners en landeigenaren opgepakt gaat worden voor het gebied Zuidplaspolder Zuidoost.

Het Project KIJK moet snel ter hand wordt genomen. De faalkans van de tweede stuw bij Krimpen moet z.s.m. worden verbeterd. De veiligheid van de bewoners in dit gebied staat voorop.

De AWP vindt dat de noodzakelijke verbeteringen aan Schielands Hoge Zeedijk snel aangepakt moeten worden willen wij over 20 jaar voorbereid zijn op de eerste stijging van de zeespiegel.

Biologische boeren zouden minder waterschapsbelasting moeten betalen dan de gangbare boerenbedrijven. Op die manier willen wij werken aan het versnellen van de landbouwtransitie.

De gemeenten moeten worden aangespoord om tuinen en groen weer terug te laten komen in het gebied. Acties als tegels uit je tuin wippen en waterberging aanleggen, hebben meer prioriteit nodig teneinde hittestress tegen te gaan en hoosbuien te kunnen verwerken.

Biodiversiteit voor het gehele gebied van Schieland en de Krimpenerwaard is van groot belang. Samenwerking met agrariërs en gemeenten is van groot belang.

Bodemdaling van de Krimpenerwaard moet worden gestopt evenals het boren naar drinkwater door Oasis.
De bestrijding en de beheersing van de populatie Amerikaanse Rode Rivierkreeften moet zo snel mogelijk worden opgepakt.

Bewoners moeten buiten kunnen zwemen, varen en zeilen en hun vishengels kunnen uitwerpen.

 

 

 

 


Lees verder Onze speerpunten Nieuws

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur

Word lid!

bezoek aan de boerderij van Marinus en Marja de Vries in Stolwijk

Nieuws en opiniestukken

Minder pesticiden in de sloten tussen de kassen

Nieuws Ctgb beperkt ‘stapelen’ van bestrijdingsmiddelen 20 april 2022 – Gewasbeschermingsmiddelen voor de land- en tuinbouw zijn desastreu...

Klimaattuin van het Hoogheemraadschap van Schielend en de Krimpenerwaard is geopend en de AWP was erbij.

Nieuws Op maandag 7 januari 2019 opende de Rotterdamse wethouder Bert Wijbenga samen met dijkgraaf Hans Oosters van het hoogheemraadschap van Schieland en de...

AWP-SK wint wisselbokaal

Nieuws Op de ALV op 6 juni 2015 in Meppel is bekend gemaakt dat de Algemene Waterschapspartij Schieland en de Krimpenerwaard de wisselbokaal heeft gewonnen ...

De rivier als getijdenpark

Nieuws Han Weber ondertekent met het Wereldnatuurfonds, het Havenbedrijf Rotterdam, EcoShape, het Zuid-Hollands Landschap, Rijkwaterstaat, het Hoogheemraa...

Wethouder Van Sluis verkiesbaar

Nieuws De Capelse wethouder Dick van Sluis is lijstduwer voor de Algemene Waterschapspartij (AWP) in het waterschap Schieland en de Krimpenerwaard. Deze part...

Bankstel als reddingsvlot

Nieuws KRIMPEN AAN DEN IJSSEL – Bij een overstroming kan uw bankstel mogelijk als een reddingsvlot dienen. Dit is geen overdreven opmerking van Hendrik...

Regionale Speerpunten van de AWP Schieland en de Krimpenerwaard

1. Basisveiligheid is waterveiligheid​

Water. Er zijn grote uitdagingen om de waterkeringen en de omliggende omgeving klimaatbestendig te houden. Waterveiligheid is een primaire verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap. Daar waar mogelijk combineren wij het onderhoud van dijken met de aanleg van recreatiemogelijkheden, mits de waterveiligheid niet in het geding komt. Uiteindelijk blijft ‘ruimte voor de dijken’ een belangrijk thema bij waterveiligheid. Buitendijks bouwen mag niet worden toegestaan. Bodemdaling. Wij leven binnen Schieland en de Krimpenerwaard in één van de laagst gelegen gebieden van Nederland waar bodemdaling een stuk van de dagelijkse werkelijkheid is. Daar waar dat mogelijk is, moeten in samenspraak met inwoners, in plaats van verlaging van het waterpeil, alternatieve oplossingen toegepast worden om verdere bodemdaling tegen te gaan. Uiteindelijk zijn water en bodem sturen bij de inrichting van ons gebied. Wanneer het waterpeil verlaagd wordt dan zal de bodem sneller dalen. Het is een feit dat de zeespiegel stijgt. Er zijn grenzen aan het verlagen van het waterpeil. Wij maken ons sterk dat er passende oplossingen moeten komen voor de agrarische sector. Verzilting. Als gevolg van de bodemdaling, de stijgende zeespiegel en de steeds maar diepere Nieuwe Waterweg bij Rotterdam, neemt de verzilting alleen maar verder toe. Daarom moeten er voor zuidwest Nederland een regionale aanpak komen.

2.​ ​ ​Klaar voor de klimaatverandering:

Klimaatverandering. De stad en de agrarische sector hebben last van de gevolgen van klimaatverandering zoals mislukte oogsten en schade aan openbare ruimte en vastgoed. Er is op dit moment veel inhoudelijke kennis om dit soort vraagstukken door te vertalen naar waterschapsbeleid. Daar ligt voor de AWP een belangrijke taak. Hittestress. Hittestress tegengaan door o.a. vergroening van daken en tuinen of andere manieren waarop je langer water kan vasthouden. Subsidiemaatregelen zien wij niet als een taak van de waterschappen maar als een taak van de gemeentelijke- provinciale- en landelijke overheid. Innovatie. Wij zijn een groot voorstander voor het inzetten van innovatieve technieken om natuurvriendelijke omgeving en oevers in onze omgeving te realiseren. Vervuiler betaalt. In dit kader van schoon water, vinden wij het belangrijk dat de vervuiler betaalt. Dat is een belangrijke motivatie om vervuiling tegen te gaan.  Schoon water is van levensbelang voor de gezondheid van de mens, dat is waar wij ons sterk voor maken.

Natuur

Biodiversiteit. In ons gebied zijn maar liefst 240 soorten bloemen en planten in het wild waargenomen (2022). Het boerenland telt veel soorten bloemen en planten. Maar ook tuinen en stadsparken dragen bij aan de groene leefomgeving. Helaas bedreigt de rode Amerikaanse rivierkreeft, veel van het leven onderwater in onze sloten en watergangen. Wanneer het aan de AWP ligt, pakken wij het wegvangen van deze exoten, direct aan.

Onze kandidaten

1. Lex Welter (Capelle aan den IJssel)

lees verder

2. Ivo Kors (Gouderak)

lees verder

3. Gerard Boks

lees verder

4. Hans van Zeijl (Zoetermeer)

lees verder

5. Inge van Berkel (Rotterdam)

lees verder

6. Nelleke Krol (Bergschenhoek)

lees verder

7. Krista van Zeijl (Zoetermeer)

lees verder

Foto's


 

1.   Basisveiligheid is waterveiligheid.

Water is overal, dit betekent dat wij flinke uitdagingen hebben door klimaatverandering zoals zeespiegelstijging, bodemdaling, droogte, en hoosbuien. Er zijn grote uitdagingen om de waterkeringen en de omliggende omgeving klimaatbestendig te houden.
Wij vinden het van het grootste belang om de waterveiligheid, nauwlettend te volgen, zoals:

 • De tijdige versterking van de IJsseldijk West waar gestart gaat worden aan de verbetering van   de dijk zodat deze zal gaan voldoen aan de nieuwe norm.
 • Het volgen van de verbetering aan de stormvloedkering Hollandsche IJssel die in 2020 moet voldoen aan de nieuwe norm voldoet.
 • Het nauwlettend zorgdragen dat veendijken niet verdrogen in de zomer en het zoeken naar afdoende maatregelen om dit te voorkomen door detectie en nat houden van deze dijken. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan vegetatie die bestand is tegen droogte en zgn. wortelmatten.
 • Tijdig voorbereiden op de stijging van de zeespiegel. Het versterken van Schielands Hoge Zeedijk heeft een hoge prioriteit.

2.   Klaar voor de klimaatverandering.

De stad en de agrarische sector hebben last van de gevolgen van klimaatverandering zoals mislukte oogsten en schade aan openbare ruimte en vastgoed. Er is op dit moment veel inhoudelijke kennis om dit soort vraagstukken door te vertalen naar waterschapsbeleid. Daar ligt voor de AWP een belangrijke taak.

 • De AWP wil in overleg met inwoners, agrariërs en tuinders over de ontwikkeling van technieken om verdere bodemdaling tegen te gaan en de concentratie van nutriënten in het water te beperken, waarbij in voldoende mate rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokkenen.
 • Klaar voor de klimaatverandering is een zaak van overheid EN inwoners. De AWP wil daarom steun vanuit de overheid om inwoners te helpen en te motiveren bij kleinschalige veranderingen zoals ‘stenen uit de tuin, planten erin’, vergroening van platte daken en het afkoppelen van de hemelwaterafvoer.
 • De aanleg van meer waterbergingen tegen hoosbuien is verstedelijkte omgevingen zoals Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Zuidplas, Zoetermeer en Krimpen aan den IJssel.
 • De aanleg van groene daken die behalve groen zijn ook regenwater bergen.

 

3.  De burger bereiken en betrekken.

De burger moet in duidelijke en heldere taal ingelicht en betrokken worden over de risico’s en kansen om waterproblemen te voorkomen. Juist de inwoners weten vaak beter wat er aan de hand is in hun gebied of wijk, dan deskundigen.  Op die manier kunnen kennis en noodzakelijke maatregelen goed gecombineerd worden.

 • Waterveiligheid staat voor ons met onze laaggelegen polders altijd bovenaan. Met de verwachte stijging van de zeespiegel doen wij hier geen concessies. Over het ‘hoe’ wij met waterveiligheid omgaan willen wij wij met inwoners in overleg.
 • Het betrekken van de inwoners bij kleinschalige en grootschalige veranderingen in hun leefomgeving is van vitaal belang. Inwoners weten vaak net weer wat meer over hun leefomgeving dan anderen dat doen. Hun vroegtijdige input is daarom van groot belang. Het Hoogheemraadschap en de gemeenten hebben daarbij een belangrijke verantwoordelijkheid. De AWP zal dit nauwlettend monitoren.
 • De AWP wil graag direct betrokken zijn bij grootschalige lokale veranderingen zodat de inwoners hun stem kunnen laten horen via de gekozen vertegenwoordiging.

4. Bereid je voor op de toekomst.

Verjonging stopt vergrijzing dat is onze slogan. Alle aanwezige kennis met betrekking tot water moet worden overgedragen aan de nieuwe generaties. De oudere generaties moeten klaar staan voor de nieuwe generaties om hiermee te helpen. Jongeren moeten daarnaast van jongs-af-aan geïnteresseerd worden voor water.

 • De AWP wil een begin maken met voorlichting op scholen over het onderwerp ‘water’, zodat de nieuwe generaties de waterschapstaken als vanzelfsprekend overnemen en in staat zullen zijn nieuwe oplossingen te vinden voor de vraagstukken die dan op tafel liggen.
 • De overdracht van kennis en ervaring is cruciaal voor de nieuw generaties. De AWP is er voorstander van om kennis te borgen door niet in een te vroeg stadium afscheid te nemen van mensen met ervaring.
 • De AWP vindt het daarom van groot belang dat het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zelf, de technische kennis en deskundigheid behoudt en zelfs uitbreidt  en tegelijk het extern uitbesteden van deze kennis en deskundigheid beperkt.
 • De uitdagingen die voor ons staan, stijgende zeespiegel, bodemdaling, droogte en overvloedige regenbuien, bieden mooie kansen voor jongeren om zich te scholen in de werkgebieden die zich bezighouden met water.

5.   Water maakt deel uit van de omgeving.

Water is overal in de grond, in de rivier, in de zee, vanuit de hemel, uit eigen kraan etc. daarom gaan wij voor waterkwaliteit en het ‘hergebruik’ van water.

 • De AWP wil voorzichtig omgaan met zoetwater, tijdens de zomerperiode lozen wij grote hoeveelheden gezuiverd water op de grote rivieren, terwijl via de achterdeur water uit de rivier de Lek wordt getransporteerd door de polder naar de Hollandse IJssel. De AWP wil op een andere, en betere en andere manier omgaan met het ongebreideld lozen van gezuiverd- of regenwater op de grote rivieren, zeker tijdens periodes van grote droogte.
 • De kwaliteit van het water in onze omgeving is van levensbelang. Hoe schoner het water des te beter dat is voor onze inwoners. Wij zetten ons in voor het verder verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater en het zuiveren van ons afvalwater in onze directe omgeving.
 • Het is van groot belang dat het water in onze directe omgeving zoet blijft. Verzilting is een zaak die wij moeten zien te voorkomen.