AWP Schieland Krimp. waard

AWP Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK)

AWP voor water, klimaat en natuur

De plannen voor 2020 en de volgende jaren:
·       De AWP HHSK zet zich in voor de watersporters en sportvissers op en rondom de Kralingse Plas. Een taai dossier, maar wij willen de functies zeilen en sportvissen in 2020 vastleggen in de toepasselijke regelgeving en zodat er weer gevaren kan worden zonder gehinderd te worden door waterplanten en maaisel. En er voor de sportvissers weer voldoende schoon en zuurstofrijk water is. De natuur laat zich moeilijk sturen, dus het eindresultaat zal nog niet 1,2,3 zichtbaar zijn. Wat wel zichtbaar zal zijn is de inspanning van de AWP bij dit dossier.
·       De Kader Richtlijn Water (KRW) wordt binnenkort geëvalueerd de AWP HHSK wil van het begin af aan betrokken zijn bij deze evaluatie.
·       Het komend jaar zet de AWP HHSK de zeespiegelstijging hoog op de agenda. Zelfs wanneer alle klimaatmaatregelen op 1 januari 2021 volledig zouden zijn ingevoerd, dan nog zal de zeespiegel blijven stijgen met alle gevolgen van dien. Daarom mag onze aandacht voor dit onderwerp niet verslappen. In het maritiem museum Amsterdam is tot mei 2020 een indrukwekkende tentoonstelling te zien van de fotograaf Kadir van Loohuizen. Hij vraagt op indringende wijze aandacht voor deze problematiek.Het Hoogwater Beschermingsplan (HWBP) wordt geëvalueerd en aangepast.  De AWP HHSK wil betrokken zijn bij de ontwikkelingen het nieuwe plan.
·       Maatregelen om hittestress tegen te gaan in het stedelijk gebied staan hoog op de agenda. Wij zetten ons in voor de vergroening van tuinen en het afkoppelen van de hemelwaterafvoeren.
·       De AWP HHSK is van mening dat bedrijven die grote objecten realiseren, wij praten dan over de ‘verdozing van Nederland’ , effectief kunnen bijdragen aan de verbetering van het leefklimaat, door op grote daken hetzij zonnepanelen aan te brengen, hetzij een groen-dak met waterberging aan te brengen. Deze daken substantieel bij aan het tegengaan van hittestress.
·       Het veenweidegebied verdient meer aandacht. Inmiddels zijn er grote vorderingen gemaakt met zgn. onderwater drainage, zodat tijdens de natte periode water kan worden afgevoerd, en in tijden van droogte, weer water kan worden ingelaten. Daarmee wordt de ongewenste bodemdaling voor een belangrijk deel tegengegaan. De AWP HHSK wil de implementatie nu realiseren.

#zeespiegelstijging #hittestress #veenweidegebied #bodemdaling


Lees verder Onze speerpunten Nieuws

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Plus welkomstkorting!

Word lid!

Nieuws en opiniestukken

Minder pesticiden in de sloten tussen de kassen

Nieuws Ctgb beperkt ‘stapelen’ van bestrijdingsmiddelen 20 april 2022 – Gewasbeschermingsmiddelen voor de land- en tuinbouw zijn desastreu...

kandidatenlijst ingediend bij het stembureau

Nieuws   Op 4 februari heeft het AWP HHSK de kandidatenlijst ingediend bij het stembureau. wanneer de weersomstandigheden een voorteken zijn voor het we...

Klimaattuin van het Hoogheemraadschap van Schielend en de Krimpenerwaard is geopend en de AWP was erbij.

Nieuws Op maandag 7 januari 2019 opende de Rotterdamse wethouder Bert Wijbenga samen met dijkgraaf Hans Oosters van het hoogheemraadschap van Schieland en de...

AWP-SK wint wisselbokaal

Nieuws Op de ALV op 6 juni 2015 in Meppel is bekend gemaakt dat de Algemene Waterschapspartij Schieland en de Krimpenerwaard de wisselbokaal heeft gewonnen ...

Algemene Waterschapspartij behaalt 1 zetel

Nieuws De VVD is winnaar van de verkiezingen van hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. De Algemene Waterschapspartij komt nieuw in het bestuur me...

De rivier als getijdenpark

Nieuws Han Weber ondertekent met het Wereldnatuurfonds, het Havenbedrijf Rotterdam, EcoShape, het Zuid-Hollands Landschap, Rijkwaterstaat, het Hoogheemraa...

Regionale Speerpunten van de AWP Schieland en de Krimpenerwaard

1. Basisveiligheid is waterveiligheid: ​

Er zijn grote uitdagingen om de waterkeringen en de omliggende omgeving klimaatbestendig te houden. Waterveiligheid is een primaire verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap. Daar waar mogelijk combineren wij het onderhoud van dijken met de aanleg van recreatiemogelijkheden, mits de waterveiligheid niet in het geding komt. Uiteindelijk blijft ‘ruimte voor de dijken’ een belangrijk thema bij waterveiligheid. Wij leven binnen Schieland en de Krimpenerwaard in één van de laagst gelegen gebieden van Nederland waar bodemdaling een stuk van de dagelijkse werkelijkheid is. Daar waar dat mogelijk is, moeten in samenspraak met inwoners, in plaats van verlaging van het waterpeil, alternatieve oplossingen toegepast worden om verdere bodemdaling tegen te gaan. Wanneer het waterpeil verlaagd wordt dan zal de bodem sneller dalen. Het is een feit dat de zeespiegel stijgt. Er zijn grenzen aan het verlagen van het waterpeil. Wij maken ons sterk dat er passende oplossingen moeten komen voor de agrarische sector.

2.​ ​ ​Klaar voor de klimaatverandering:

De stad en de agrarische sector hebben last van de gevolgen van klimaatverandering zoals mislukte oogsten en schade aan openbare ruimte en vastgoed. Er is op dit moment veel inhoudelijke kennis om dit soort vraagstukken door te vertalen naar waterschapsbeleid. Daar ligt voor de AWP een belangrijke taak. Hittestress tegengaan door o.a. vergroening van daken en tuinen of andere manieren waarop je langer water kan vasthouden. Subsidiemaatregelen zien wij niet als een taak van de waterschappen maar als een taak van de gemeentelijke- provinciale- en landelijke overheid. Wij zijn een groot voorstander voor het inzetten van innovatieve technieken om natuurvriendelijke omgeving en oevers in onze omgeving te realiseren. In dit kader van schoon water, vinden wij het belangrijk dat de vervuiler betaalt. Dat is een belangrijke motivatie om vervuiling tegen te gaan.  Schoon water is van levensbelang voor de gezondheid van de mens, dat is waar wij ons sterk voor maken.

3.​ ​ ​De burger bereiken en betrekken:​

De burger moet in duidelijke en heldere taal ingelicht en betrokken worden over de risico’s en kansen om waterproblemen te voorkomen. Juist de inwoners weten vaak beter wat er aan de hand is in hun gebied of wijk, dan deskundigen. Op die manier kunnen kennis en noodzakelijke maatregelen goed gecombineerd worden.

4.​ ​Bereid je voor op de toekomst:

Verjonging stopt vergrijzing dat is onze slogan. Alle aanwezige kennis met betrekking tot water moet worden overgedragen aan de nieuwe generaties. De oudere generaties moeten klaar staan voor de nieuwe generaties om hiermee te helpen. Jongeren moeten daarnaast van jongs-af-aan geïnteresseerd worden voor water.

5.​ ​Water maakt deel uit van de omgeving: ​

Water is overal in de grond, in de rivier, in de zee, vanuit de hemel, uit eigen kraan etc. daarom gaan wij voor waterkwaliteit en het ‘hergebruik’ van water. Hierbij hebben wij een aantal specifieke aandachtspunten: De AWP vindt het van groot belang om bijv. medicijnresten uit het afvalwater te verwijderen. Iedere inwoner moet op redelijke afstand over schoon recreatie water kunnen beschikken. Het herstel van bio-diversiteit gaat in onze visie samen met het beheer van de waterschapsgronden. Verzilting van de rivieren en het grondwater wordt bij een veranderend klimaat een steeds belangrijker punt van aandacht. Dat geldt voor inwoners, agrariers tuinders en bedrijven. In de komende periode 2019-2023 zal hieraan grote aandacht gegeven moeten worden. Daarnaast zijn er nog een aantal, meer algemene zaken die onze aandacht hebben: De AWP HHSK is een groot voorstander om alle leden van het algemeen bestuur, net als met alle andere verkiezingen in ons land, rechtstreeks te laten kiezen. Wanneer belangenverenigingen of groepen invloed willen hebben dan kunnen zij zich net als anderen dat doen, als partij, deelnemen aan de algemene verkiezingen voor de waterschappen. Voor wat betreft het opwekken van energie, zien wij het niet als primaire taak van de waterschappen om energie producent te worden. Wij zijn geen voorstander van het verhogen van belastingen voor de inwoners.

Onze kandidaten

1. Lex Welter (Capelle aan den IJssel)

lees verder

2. Hans van Zeijl (Zoetermeer)

lees verder

3. Aroen Mughal (Rotterdam)

lees verder

4. Carel Hoogstraaten (Rotterdam)

lees verder

6. Krista van Zeijl (Zoetermeer)

lees verder

8. Lennart Wildeboer (Rotterdam)

lees verder

9. Co Eger (Rotterdam Overschie)

lees verder

 

1.   Basisveiligheid is waterveiligheid.

Water is overal, dit betekent dat wij flinke uitdagingen hebben door klimaatverandering zoals zeespiegelstijging, bodemdaling, droogte, en hoosbuien. Er zijn grote uitdagingen om de waterkeringen en de omliggende omgeving klimaatbestendig te houden.
Wij vinden het van het grootste belang om de waterveiligheid, nauwlettend te volgen, zoals:

 • De tijdige versterking van de IJsseldijk West waar gestart gaat worden aan de verbetering van   de dijk zodat deze zal gaan voldoen aan de nieuwe norm.
 • Het volgen van de verbetering aan de stormvloedkering Hollandsche IJssel die in 2020 moet voldoen aan de nieuwe norm voldoet.
 • Het nauwlettend zorgdragen dat veendijken niet verdrogen in de zomer en het zoeken naar afdoende maatregelen om dit te voorkomen door detectie en nat houden van deze dijken. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan vegetatie die bestand is tegen droogte en zgn. wortelmatten.
 • Tijdig voorbereiden op de stijging van de zeespiegel. Het versterken van Schielands Hoge Zeedijk heeft een hoge prioriteit.

2.   Klaar voor de klimaatverandering.

De stad en de agrarische sector hebben last van de gevolgen van klimaatverandering zoals mislukte oogsten en schade aan openbare ruimte en vastgoed. Er is op dit moment veel inhoudelijke kennis om dit soort vraagstukken door te vertalen naar waterschapsbeleid. Daar ligt voor de AWP een belangrijke taak.

 • De AWP wil in overleg met inwoners, agrariërs en tuinders over de ontwikkeling van technieken om verdere bodemdaling tegen te gaan en de concentratie van nutriënten in het water te beperken, waarbij in voldoende mate rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokkenen.
 • Klaar voor de klimaatverandering is een zaak van overheid EN inwoners. De AWP wil daarom steun vanuit de overheid om inwoners te helpen en te motiveren bij kleinschalige veranderingen zoals ‘stenen uit de tuin, planten erin’, vergroening van platte daken en het afkoppelen van de hemelwaterafvoer.
 • De aanleg van meer waterbergingen tegen hoosbuien is verstedelijkte omgevingen zoals Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Zuidplas, Zoetermeer en Krimpen aan den IJssel.
 • De aanleg van groene daken die behalve groen zijn ook regenwater bergen.

 

3.  De burger bereiken en betrekken.

De burger moet in duidelijke en heldere taal ingelicht en betrokken worden over de risico’s en kansen om waterproblemen te voorkomen. Juist de inwoners weten vaak beter wat er aan de hand is in hun gebied of wijk, dan deskundigen.  Op die manier kunnen kennis en noodzakelijke maatregelen goed gecombineerd worden.

 • Waterveiligheid staat voor ons met onze laaggelegen polders altijd bovenaan. Met de verwachte stijging van de zeespiegel doen wij hier geen concessies. Over het ‘hoe’ wij met waterveiligheid omgaan willen wij wij met inwoners in overleg.
 • Het betrekken van de inwoners bij kleinschalige en grootschalige veranderingen in hun leefomgeving is van vitaal belang. Inwoners weten vaak net weer wat meer over hun leefomgeving dan anderen dat doen. Hun vroegtijdige input is daarom van groot belang. Het Hoogheemraadschap en de gemeenten hebben daarbij een belangrijke verantwoordelijkheid. De AWP zal dit nauwlettend monitoren.
 • De AWP wil graag direct betrokken zijn bij grootschalige lokale veranderingen zodat de inwoners hun stem kunnen laten horen via de gekozen vertegenwoordiging.

4. Bereid je voor op de toekomst.

Verjonging stopt vergrijzing dat is onze slogan. Alle aanwezige kennis met betrekking tot water moet worden overgedragen aan de nieuwe generaties. De oudere generaties moeten klaar staan voor de nieuwe generaties om hiermee te helpen. Jongeren moeten daarnaast van jongs-af-aan geïnteresseerd worden voor water.

 • De AWP wil een begin maken met voorlichting op scholen over het onderwerp ‘water’, zodat de nieuwe generaties de waterschapstaken als vanzelfsprekend overnemen en in staat zullen zijn nieuwe oplossingen te vinden voor de vraagstukken die dan op tafel liggen.
 • De overdracht van kennis en ervaring is cruciaal voor de nieuw generaties. De AWP is er voorstander van om kennis te borgen door niet in een te vroeg stadium afscheid te nemen van mensen met ervaring.
 • De AWP vindt het daarom van groot belang dat het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zelf, de technische kennis en deskundigheid behoudt en zelfs uitbreidt  en tegelijk het extern uitbesteden van deze kennis en deskundigheid beperkt.
 • De uitdagingen die voor ons staan, stijgende zeespiegel, bodemdaling, droogte en overvloedige regenbuien, bieden mooie kansen voor jongeren om zich te scholen in de werkgebieden die zich bezighouden met water.

5.   Water maakt deel uit van de omgeving.

Water is overal in de grond, in de rivier, in de zee, vanuit de hemel, uit eigen kraan etc. daarom gaan wij voor waterkwaliteit en het ‘hergebruik’ van water.

 • De AWP wil voorzichtig omgaan met zoetwater, tijdens de zomerperiode lozen wij grote hoeveelheden gezuiverd water op de grote rivieren, terwijl via de achterdeur water uit de rivier de Lek wordt getransporteerd door de polder naar de Hollandse IJssel. De AWP wil op een andere, en betere en andere manier omgaan met het ongebreideld lozen van gezuiverd- of regenwater op de grote rivieren, zeker tijdens periodes van grote droogte.
 • De kwaliteit van het water in onze omgeving is van levensbelang. Hoe schoner het water des te beter dat is voor onze inwoners. Wij zetten ons in voor het verder verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater en het zuiveren van ons afvalwater in onze directe omgeving.
 • Het is van groot belang dat het water in onze directe omgeving zoet blijft. Verzilting is een zaak die wij moeten zien te voorkomen.