AWP Amstel Gooi Vecht

AWP in Amstel Gooi en Vecht (AGV) – lijst 9

Het klimaat verandert veel sneller dan we eerst dachten. En wie klimaat zegt, zegt water! Hoosbuien, hitte en droogte bedreigen onze leefomgeving. We moeten voortvarend aan de slag met klimaatverandering. Minder opwarming van de aarde betekent minder problemen met water.

De AWP komt op voor het waterbelang van alle burgers. De AWP pleit voor gezond water in een gezonde wereld. De AWP komt op voor drie kernthema’s: water, klimaat en (duurzame) leefomgeving.

Klik hier voor alle kandidaten van AWP Amstel Gooi Vecht

 

Stem op de AWP voor water, klimaat en natuur!

Op 15 maart 2023 doet AWP mee met de verkiezingen voor zowel de provincie Noord-Holland (lijst 18), als het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (lijst 9). Met onze 20 jaar ervaring in het waterschapsbestuur, weten we hoe stad en land moet worden ingericht om ons tegen de klimaatverandering te beschermen.

Wij gaan voor duurzaamheid en leefbaarheid, want water verbindt alles. AWP is deskundig, pragmatisch, niet verbonden met de landelijke politiek en komt op voor lokale belangen.

Wil je eerst nog meer weten? Neem dan contact op voor een kop koffie of thee. Samen voor water en klimaat!

 

 


Lees verder Onze speerpunten Nieuws

AWP voor water, klimaat en natuur


Word lid!

Kandidatenlijst AWP Amstel, Gooi en Vecht - Lijst 9 - AWP voor Water, Klimaat en Natuur - Verkiezingen 15 maart 2023

Nieuws en opiniestukken

Van 0 naar 2 zetels: voorlopige uitslag Waterschapsverkiezingen

Nieuws Op woensdag 15 maart 2023 mocht u stemmen voor de waterschapsverkiezingen. De voorlopige uitslag van de waterschapsverkiezingen van Waterschap Amstel,...

AWP wil hogere kosten voor grootverbruikers water

Nieuws De Algemene Waterpartij (AWP) roept op de kosten van zuiveringsheffing te koppelen aan het verbruik. Grootverbruikers gaan dan naar rato meer betalen,...

De Lijsttrekker stelt zich voor

Nieuws Johan Nix is de lijsttrekker voor de verkiezingen van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht voor de AWP voor Water, Klimaat en...

Kandidaten en lijstnummer AWP waterschapsverkiezingen AGV

Nieuws Op vrijdag 3 februari zijn de kandidaten en de nummering van de kandidatenlijsten voor de Statenverkiezingen én de Waterschapsverkiezingen officieel ...

Overstroming in Amsterdam door klimaatverandering niet volledig uit te sluiten

Nieuws Bewustzijn laag, urgentie neemt toe door klimaatverandering 19 jan. 2022 – Klimaatverandering en de extra verstedelijking zorgen ervoor dat de ...

Enthousiaste mensen voor nieuwe AWP-afdeling bij waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Nieuws Samen voor water en klimaat – doe jij met ons mee? Op 22 november 2021 is er een tweede digitale AWP Kennismakings-bijeenkomst voor waterschap ...

Grote uitdagingen voor de stad en het land!

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) werkt in een gebied waar ruim 1,4 miljoen mensen wonen. In het gebied ligt de grote stad, maar ook weilanden in het veenweidegebied. Het klimaat verandert. We krijgen steeds vaker te maken met lange droge perioden. Maar ook met meer hoosbuien. Waterschappen staan voor belangrijke vraagstukken en uitdagingen. Hoe beschermen we de inwoners en (agrarische) ondernemers tegen het water? Wat doen we voor het behoud van de natuur? En wanneer kiezen we juist voor plezier en recreatie?

Straten ombouwen tot ‘tuinstraten’, met volop groen én plek voor water

De klimaatsverandering is niet meer weg te denken uit onze samenleving. We moeten continu op zoek naar manieren om onze omgeving zo klimaatrobuust mogelijk te maken. Met het ombouwen van versteende straten tot 'tuinstraten' tot een oase van groen en plek voor water zorg je voor een oplossing bij hevige regenbuien en hittestress tijdens hete zomers. Ook zorgt 'groen in combinatie met blauw' voor een verhoging van de kwaliteit van wonen, omdat het een rustiger, groener en mooier straatbeeld creëert. De tuinstraat bevordert eveneens de sociale interactie en het buitenleven in een straat. In een tuinstraat willen wij - net als in Antwerpen - streveen naar het maximaal vergroenen en verblauwen (waterinfiltratie) van de straat door de bestaande verhardingen te vervangen door onder meer plantvakken, bomen, kruiden- en moestuintjes, grasperkjes, klimplanten, enz. Een tuinstraat is een co-creatief proces met de bewoners en buurtondernemers. De AWP steunt dan ook groene tuinstraat initiatieven zoals de "Groene Corantijnstraat" in Amsterdam West, waar onze lijstrekker, Johan Nix, ook bij betrokken is via Wibit (=West-Indische Buurt In Transitie) als straatambassadeur.

Niet bouwen in diepe polders of andere plekken met grote kans op wateroverlast of overstroming.

Het is niet verstandig om nieuwe woonwijken te bouwen in diepe polders of andere plekken met grote kans op wateroverlast of overstroming. Ruimte bij een rivier, de uiterwaarden of een diepe polder is nodig om overtollig water te kunnen bergen. In de diepe polders is ruimte voor de boeren, natuur of mee-stijgende/dalende waterwoningen. Dus behoud de Lutkemeerpolder en wijs het aan als waterbergingsgebied. Bouw er geen distributiecentra en laat de natuur in zijn waarde. de AWP steunt daarom ook de aanleg van het voedselbos en het behoud van de huidige ecologische activiteiten, zoals de biologische boerderij de Boterbloem en Terragon. Een rijke robuuste natuur waar het goed vertoeven is en biologische landbouw en recreatie en educatie kunnen hier prima samengaan.

Maak de kademuren in Amsterdam geschikt voor waterberging

Veel kademuren in Amsterdam zijn in slechte staat worden vervangen. Kademuren zijn 'gevuld' met zand. Daar is ruimte voor extra waterberging. Door in de kademuur een ‘kabelgoot’ aan te brengen voor extra kabels en leidingen, zoals riool en drinkwater, is er ruimte voor de vraag van de toekomst. Onderwaterfilm in slechte staat zijnde kademuur Leliegracht https://vimeo.com/663997738

KRW-proof met 'Blauwe' Puccini

De Puccinimethode is de standaard voor het Amsterdamse straatbeeld. De gemeente richt alle straten, pleinen en plantsoenen ermee in. Deze standaard staat voor een kwalitatief goede fysieke inrichting van de openbare ruimte. Een inrichting die gebruiksvriendelijk, toegankelijk, veilig, beheersbaar, duurzaam, betaalbaar, samenhangend én mooi is. Onze standaard voor het Amsterdamse straatbeeld bestaat twee technische handboeken: rood (voor de inrichting van de straten) en groen (voor de bomen, bermen, plantsoenen en parken). AWP wil ook een 'blauwe' inrichtingsmethode over hoe de waterbodem en oevers/kades van grachten, sloten en vaarten duurzaam in te richten. Bijvoorbeeld met schuil- en paaiplekken voor vissen en ander onderwaterleven en een plan voor groen. Inrichting van het water onder de natuurinclusieve Amstelstroombrug in Amsterdama door Smartland en Mobilis https://vimeo.com/714247955

Stimuleer elektrisch varen

Elektrische boten maken een snelle ontwikkeling door. Over enkele jaren mag je alleen met een elektrische boot in Amsterdam varen. Ondanks dat dit verplicht gaat worden, zijn er onvoldoende oplaadpunten om je boot op te laden. Er moeten voldoende laadpunten komen en standaarden om veilig een boot of accu te kunnen laden. Dit moet voor iedereen bereikbaar zijn.

Aquathermie: water is ook energie!

Aquathermie is de verzamelterm voor duurzaam verwarmen en koelen met water. Het gaat om warmte en koude uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED). Aquathermie is één van de alternatieven voor duurzame verwarming en koeling van woonhuizen, appartementencomplexen en woonboten. Net als Stichting Natuur & Milieu is AWP een groot voorstander voor meer onderzoek en invoering Natuur & Milieu heeft een nieuw paper gepubliceerd getiteld ‘Aquathermie; duurzame warmte uit water voor de gemeentelijke warmtetransitie’. In dit paper gaat Natuur & Milieu in op de potentie, rol, kansen en belemmeringen voor aquathermie. In dit paper zet Natuur & Milieu uiteen waarom aquathermie duurzaam is, en daarom een belangrijke rol zou moeten krijgen in de Nederlandse warmtevoorziening. Cruciale rol Natuur & Milieu concludeert dat aquathermie een cruciale rol in de verduurzaming van de gebouwde omgeving zal gaan spelen. Samen met andere warmtebronnen, zoals aardwarmte, bodemwarmte (ondiepe aardwarmte) en restwarmte zal de gebouwde omgeving CO2-vrij gemaakt kunnen worden. Geen van deze bronnen zal individueel kunnen voorzien in de totale toekomstige warmtebehoefte van woningen. Daarom zullen ze allemaal moeten worden toegepast. Doordat waterlichamen vaak te vinden zijn in de buurt van gebouwen, is aquathermie een techniek die op veel plekken warmte kan leveren. Dit is van belang voor gemeenten, die met transitievisies warmte en wijkuitvoeringsplannen gebieden gaan selecteren om duurzaam te verwarmen. Aanbevelingen In het paper geeft Natuur & Milieu de volgende aanbevelingen voor het Rijk en gemeenten om aquathermie te versnellen: Om gemeenten te stimuleren om meer in de actiestand te komen, moet de Rijksoverheid een tijdelijke regeling in het leven roepen die gemeenten helpt met financiële deelname, het wegnemen van belemmeringen en het opstellen van WCW-proof vergunningen. - Een garantieregeling moet ervoor zorgen dat financiële risico’s voor aquathermieprojecten afgedekt kunnen worden. - Maak het mogelijk om subsidie-aanvragen te collectiveren voor wijken die van het aardgas af gaan. - Bij centraal geregisseerde waterinfrastructuurprojecten moeten meekoppelkansen voor aquathermie standaard meegenomen worden in de besluitvorming. - Er moet actiever gecommuniceerd worden richting burgers, bedrijfsleven en gemeenten over de potentie van aquathermie, de risico’s en over manieren om aquathermieprojecten op een gestandaardiseerde manier uit te rollen. - Zorg voor voldoende beschikbare informatie over de risico’s en kansen van aquathermie op oppervlakte-, drink- en grondwater. Inclusief beheers- en mitigatiemaatregelen, zorg er tevens voor dat deze maatregelen wettelijk verankerd worden. - Er moet een helder plan komen voor de ondergrond, zodat het duidelijk wordt waar bodemwarmteprojecten ontwikkeld kunnen worden en waar niet, en zodat er tijdens het planproces geen onduidelijkheden zijn over mogelijke andere geplande activiteiten in (nabije) ondergrond. Dit is relevant voor de ondergrondse warmteopslag die vaak gecombineerd moet worden met aquathermie. Meer info: www.aquathermie.nl/

Meer 'meedenkers' en 'meepraters'

Bewoners op land en water, zijn samen met de (agrarische) ondernemers onze deskundige en betrokken ʻco-makersʼ en niet een ʻtegenkrachtʼ. (Water-) gebiedsplannen moeten samen met bewoners en (agrarische) ondernemers worden gemaakt. Zij zijn de deskundigen in het gebied en weten vaak het beste hoe om te gaan met het land en water.

Schadelijke planten en dieren verwijderen uit sloten, vaarten, grachtene en het Markermeer

Planten, dieren of andere organismen die van nature niet in Nederland voorkomen, kunnen schadelijk zijn voor de natuur, volksgezondheid, veiligheid en economie. Deze exoten zijn een planten, dieren, of een ander organismes, dat van nature niet in Nederland voorkomen. Deze exoten komen vaal door menselijk handelen in ons land terecht. Het gaat hierbij niet om soorten die elders in Europa inheems zijn en door klimaatsverandering oprukken naar Nederland. Een klein deel van de exoten voelt zich prima thuis in zijn nieuwe omgeving. Deze soorten kunnen zich vestigen in onze natuur en zich snel vermeerderen. Dit zijn de zogenaamde invasieve exoten. Het voorkomen, opsporen, bestrijden en monitoren van de invasieve exoten is dan ook urgent en van groot belang. Voorbeelden zijn: de waterplanten cabomba, vederkruid en watersla, de japanse duizendknoop (slecht voor kades en oevers) en de steeds meer voorkomende Amerikaanse rivierkreeft. Op het Gooimeer en in de havens is er het probleem van het fonteinkruid. Hierdoor komen (reddings-) boten vast te liggen. Meer informatie: www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten

Onze kandidaten

1. Johan Nix (Amsterdam)

lees verder

2. Dirk Naber (Amsterdam)

lees verder

3. Frans Lubbers (Huizen)

lees verder

4. Vera Bánki (Amsterdam)

lees verder

5. Harold IJskes (Amsterdam (Noord))

lees verder

6. Guido Zwennes (Amsterdam)

lees verder

7. Gerlof Visser (Amsterdam)

lees verder

8. Vania Gomes Stönner (Amsterdam)

lees verder

9. Geert Paul Weeda (Amstelveen)

lees verder

10. Elwyn van Zanten

lees verder

11. Ivo Tanis (Amsterdam)

lees verder

12. Miranda Diependaal (Huizen)

lees verder

13. Jojo Mulder (Amsterdam)

lees verder

14. Bertine Oosthoek (Breukelen)

lees verder

Foto's


Waterveiligheid, Waterkwaliteit, Waterzuivering en Waternatuur

AWP Amstel, Gooi en Vecht wil graag dat het waterschap goed blijft functioneren, omdat water belangrijk is. De AWP-bestuursleden willen constructief meedenken en waar nodig een kritisch geluid laten horen. Dat vereist gerichtheid op innovatie en op de toekomst, in plaats van alleen meegaan met de waan van de dag.

Goed gebruik belastinggeld

AWP in Amstel, Gooi en Vecht ziet toe op goed gebruik van belastinggeld en is alert op meekoppelkansen. Voor uitgaven die het waterschap nu doet, moet het nu de verantwoordelijkheid nemen en niet de exploitatiekosten doorschuiven naar volgende generaties.

Samen voor water en klimaat

Waterschappen en provincies moeten veel meer inspelen op het veranderende klimaat, met meer regen én ook meer droogte. De AWP Amstel, Gooi en Vecht wil een maatschappelijk verantwoorde bijdrage leveren, zonder politieke spelletjes, functioneel en met veel kennis van zaken.

Waterschappen en provincie zijn belangrijk voor de kwaliteit van uw huidige en toekomstige leefomgeving. De AWP Amstel, Gooi en Vecht wil dat deze taken goed worden geregeld, en dat er word ingespeeld op nieuwe technieken.

Inwoners centraal

AWP in Amstel, Gooi en Vecht wil de betrokkenheid van bewoners en bedrijven bij het waterschap vergroten en daarvoor benaderbaar en aanspreekbaar zijn. De door u gekozen vertegenwoordigers van de AWP zijn aanspreekbaar op de plannen en besluiten van Amstel, Gooi en Vecht en kunnen die ook aan u uitleggen.

Heeft u iets gezien dat volgens u anders zou moeten worden opgelost? Heeft u een probleem met het waterschap, en komt u er niet uit? U mag ons altijd schrijven, bellen of e-mailen.

Klik hier: word nu lid!