AWP De Dommel

Ria van Santvoort vertegenwoordigt ons deze periode in het Algemeen Bestuur van Waterschap De Dommel.

Ze heeft daarbij de steun van twee commissieleden:

Simme Douwe Flapper

William van den Berg

 

Voor vragen en opmerkingen,

stuur uw e-mail naar  riavsantvoort@gmail.com

 

 

 

Ria van Santvoort op bezoek bij Rioolwaterzuivering Eindhoven? Klik hier voor een FILMPJE


Lees verder Onze speerpunten Nieuws

AWP voor water, klimaat en natuur


Word lid!

Op 15 maart 2023 kregen we 23432 stemmen. Hartelijk dank!

Nieuws en opiniestukken

Simme Douwe Flapper nieuw commissielid voor AWP De Dommel

Nieuws Vandaag , 4 oktober 2023, is tijdens de AB vergadering, ons tweede commissielid, Simme Douwe Flapper uit Nuenen beëdigd . Hij gaat AWP De Dommel de k...

William van den Berg nieuw commissielid AWP De Dommel

Nieuws William van den Berg is op 21 juni beëdigd tot Commissielid Bestuur Communicatie Financiën. Hij gaat zich de komende bestuursperiode inzetten voor A...

Ria, veel succes!

Nieuws Op 29 maart 2023 zijn de leden van het bestuur van Waterschap De Dommel beëdigd. Ria van Santvoort gaat AWP voor water, klimaat en natuur vertegenwoo...

Hartelijk dank voor uw stem op AWP voor water, klimaat en natuur!!!

Nieuws AWP De Dommel (AWP-WDD) Hartelijk dank voor uw stem op AWP voor water, klimaat en natuur!!! AWP voor water, klimaat en natuur kreeg maar liefst 23432 ...

Ria van Santvoort stelt zich voor

Nieuws 1. Op welk thema gaat jouw partij het verschil maken? Water AWP zet water centraal. Water en bodem is één systeem. Water moet leidend zijn bij de (h...

Regionale Speerpunten van de AWP De Dommel

Hier gaat AWP De Dommel voor in 2023-2027

Algemene Waterschapspartij 2023-2027 afdeling De Dommel Water AWP zet water centraal. Water en bodem is één systeem. Water moet leidend zijn bij de (her)indeling van de ruimtelijke ordening. Bouwen van nieuwe huizen, aanleg van nieuwe wegen, en nieuwe industrieterreinen in een veilige omgeving. AWP pleit voor een echt integraal Waterbeheer: regenwater, oppervlaktewater, grondwater EN drinkwater in samenhang bezien. Klimaat AWP zet in op klimaatverandering en pleit voor minder CO2-uitstoot door bijvoorbeeld vernatting van weilanden. Er moeten ook maatregelen worden genomen tegen schade door klimaatverandering: aanleg van waterbergingen, om in natte periodes het water vast te houden en in droge periodes het opgeslagen water hergebruiken. Afkoppelen van schoon regenwater, zodat het niet rechtstreeks via de riolering naar de rioolwaterzuivering stroomt. Natuur AWP kijkt naar het hele systeem, maakt per geval de beste afweging voor water, klimaat, natuur. Bufferstroken tussen natuur en agrarische gebieden, om de waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten.

Onze kandidaten

1. Ria van Santvoort (Nuenen)

lees verder

2. Simme Douwe Flapper (Nuenen)

lees verder

3. William van den Berg (Son en Breugel)

lees verder

4. Leonie Bruggink - van der Steen (Budel-Schoot)

lees verder

5. Geert Rijkers (Budel)

lees verder

6. Jolande Michiels (Budel)

lees verder

7. Floris Boele (Geldrop)

lees verder

8. Tineke Linssen - van der Heijden (Veldhoven)

lees verder

9. Marc van der Steen (Eindhoven)

lees verder

10. Hans Teklenburg (Budel)

lees verder

11. Christ Dirks (Budel-Dorplein)

lees verder

12. Els Nieuwkerk - van de Ven (Eindhoven)

lees verder

13. Johan van den Brand (Haaren)

lees verder

Foto'sSpeerpunten voor waterschap De Dommel

Water is onlosmakelijk verbonden met ons bestaan.
Zuiver water is van vitaal belang voor onze gezondheid en onmisbaar voor flora en fauna. Water is daarom van wezenlijke waarde voor het welzijn van mens, plant en dier. Het water moet op een goede manier worden beheerd. Deze taak is primair neergelegd bij het waterschap.

Als onafhankelijke groepering staat AWP De Dommel voor een eerlijk en evenwichtig waterschapsbeleid. Alleen zo kunnen de belangen gediend worden van alle mensen in het
stroomgebied van Waterschap De Dommel. Om hierop invloed te kunnen hebben, maakt AWP De Dommel deel uit van het Algemeen bestuur van het waterschap.

AWP De Dommel maakt zich sterk voor een sober en doeltreffend waterbeheer tegen maatschappelijk aanvaardbare heffingen en tarieven.

De zorg voor betrouwbare, beschermende waterkeringen – dus veilig wonen – is in onze visie een voorname verantwoordelijkheid van het waterschap. AWP De Dommel ziet er op toe dat deze taak op de juiste wijze wordt uitgeoefend.

Wij staan voor een juist evenwicht tussen nat en droog en pleiten er voor op doeltreffende wijze in te springen op de gevolgen van de klimaatverandering. Omdat wij niet alleen leven op deze wereld staat AWP De Dommel bovendien voor een sterke, internationale samenwerking. Water is een verbindende factor in het (Europese) bestuur.

 

Verkiezingsprogramma

Algemene Waterschapspartij Waterschap De Dommel
2019-2022

Water is van ons allemaal
Water is een belangrijk onderdeel van onze leefomgeving. Het lijkt zo vanzelfsrekend dat er overal en altijd schooon water uit de kraan komt, dat er bijna onzichtbaareen riool onder de grond is met afvoerputten in de straat en een goede zuivering van het ingezamelde rioolwater. Ook vinden we het heel gewoon dat er voldoende water is voor de boeren, industrie en onze tuin, dat we kunnen zwemmen in schoon zwemwater en kunnen wandelen of fietsen in mooie natuur met beken en vennen. Zonder goed waterbeheer met hoogwaardige kennis en vakmanschap zou dit allemaal niet mogelijk zijn. Eeuwenlang hebben waterschappen deskundig en betrouwbaar het waterbeleid in Nederland geregeld . Maar vreemd genoeg weten veel mensen niet meer wat het waterschap doet en hoe belangrijk ze zijn voor ons welzijn, veiligheid , gezondheid, natuur en directe leefomgeving. Door de huidige klimaatverandering met droogte en stortbuien beseft men weer dat voldoende en schoon water niet vanzelfsprekend meer is en dat men samen verantwoordelijk is voor een betrouwbaar en betaalbaar watersysteem. Precies datgene wat het waterschap in onze omgeving doet!

De Algemene Waterschapspartij (AWP) wil vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij water zich deskundig inzetten voor mensen die wonen en werken in het gebied van waterschap de Dommel.
Vijf speerpunten uit het verkiezingsprogramma van De Algemene Waterschapspartij zijn:

1. Voor onze kinderen en toekomstige generaties
Ons oppervlakte- en grondwater wordt bedreigd door particulier, industrieel en chemisch afval en door een toenemende hoeveelheid medische reststoffen. Daar bovenop komt ook nog de verstoring van het natuurlijk evenwicht door niet-inheemse flora en fauna. Wij initieren en ondersteunen initiatieven die binnen de kaders van de wet Natura 2000* liggen om deze bedreiging op de kwaliteit van ons water af te wenden. Dit betekent hard werken aan water zoals we dat allemaal wensen

2. Mensen serieus nemen
Alleen ga je sneller, samen kom je verder, dus voor en met iedereen in het stroomgebied van de Dommel de huidige en komende uitdagingen aangaan. Luisteren naar de problemen en zorgen. Maar zeker ook naar initiatieven en oplossingen die aangereikt worden vanuit het stroomgebied. Het draagvlak zorgt voor een constructieve samenwerking.Alleen op deze wijze zullen we onze doelstellingen kunnen realiseren.
Wij zetten in op de participatie van alle betrokkenen en het betaalbaar houden voor de inwoners.

3. Water overlast slim aanpakken
In de huidige bestuursperiode heft het AWP zich sterk gemaakt voor het actieplan “Levende Dommel”* Wij zien dit als start om dreiging van wateroverlast en watertekort om te zetten in een maatschappelijk belang.

4. Geen viezigheid in ons water
Onze focus ligt op voorkomen van viezigheid in water en zuiveren bij de bron van de vervuiling.

5. Plezier met water
Water is een bron van plezier. Verkoeling in de stad, zwemmen in de natuur, vissen op je lievelings stek, kanoën, roeien, wandelen langs oevers. Wij zijn voorstander van recreatief medegebruik in de meest brede zin. Op dit vlak ontwikkelen wij initiatieven om recreatiemogelijkheden te behouden en nieuwe te stimuleren en te realiseren. Hier is onze focus bereikbaarheid van deze recreatieplekken en de veiligheid ervan.

*Natura 2000
*Levende Dommel

De benodigde financiele middelen worden door u bijeen gebracht.
Wij passen goed op de centen maar houden niet van misplaatste zuinigheid.
Bij de beoordeling van de uitgaven van het waterschap splitsen wij de uitgaven in de wettelijke taken en in nieuwe initiatieven.
Voor de wettelijke taken ligt de nadruk op doelmatig uitgeven van belastinggelden tegen de beste kwaliteit/prijs verhouding.
Nieuwe initiatieven beoordelen wij op noodzakelijkheid, rentabiliteit en de impact op de belastingtarieven.
Als niet financiele parameter hanteren wij de stelling dat niet wettelijke initiatieven dicht tegen
de taken van het waterschap dienen te liggen. Schoenmaker blijf bij je leest.
In de discussie rond de systeemwijziging voor de belastinggelden zetten wij ons in voor een uitlegbare berekeningsmethodiek en rechtvaardige kostenverdeling.
Voor het landelijk verkiezingsprogramma verwijzen wij naar de website van de Algemene Waterschapspartij:    www.algemenewaterschapspartij.nl

 

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN OP 15 MAART 2023
Het verkiezingsprogramma van de Algemene Waterschapspartij
Op 20 maart 2019 zijn er weer waterschapsverkiezingen. Nederland is verdeeld in 21 waterschappen. Van de in totaal 30 zetels in het Algemeen Bestuur van elk waterschap zijn 21/23 zetels beschikbaar voor de inwoners, de mensen die wonen in het waterschapsgebied. De overige 7/9 zetels  zijn gereserveerd voor de agrariërs, het bedrijfsleven de de beheerders van natuurterreinen (geborgde zetels, samen ruim 25%).
De AWP en het belang van water
Als je om je heen kijkt, zie je overal de invloed van water in je leefomgeving. Water bepaalt het landschap en daar moet je goed rekening mee houden. Of het nu gaat om dijken voor de veiligheid bij hoogwater, wateroverlast bij hoosbuien, droogte en verdroging, grondwaterstand en de fundering van woningen, hitte in de stad, de zuivering van het ingezamelde rioolwater, recreatief gebruik van water, ecosysteem en de natuur, de kwaliteit van het oppervlaktewater, de grondstof voor drinkwater en agrarisch water, en het vergezicht van het landschap.
Allemaal zaken waar inhoudelijke kennis bij nodig is. De AWP wil vanuit deskundigheid en betrokkenheid bij water, actief en transparant invulling geven aan het democratische bestuur van het waterschap. Voor de mensen die in het gebied van het waterschap wonen, leven en werken!

De AWP: niet politiek, maar wel deskundig. De AWP is bewust geen partij zoals u die kent uit de landelijke politiek. Dit is omdat wij vinden dat ‘droge voeten’ en ‘schoon water’ niet alldeen kunnen worden overgelaten aan politici. De AWP staat nadrukkelijk voor integrale belangenafwegingen. Vanuit het perspectief van alle inwoners van het gebied. en dus niet vanuit één bepaalde belangengroepering.
De AWP komt op voor mensen die voor slimme, mooie, verstandige en pragmatische oplossingen gaan, in waterveiligheid, waterbeheer, waternatuur en waterzuivering. We staan maatschappelijk gezien voor grote uitdagingen. Water is de blauwe draad in klimaatadaptatie, circulaire economie en energietransitie.

De AWP en het waterschap.
De waterschappen zijn eeuwenoude functionele democratische organisaties. Functioneel, want er is een duidelijk doel: water! Door dit systeem van functionele waterschappen is Nederland in staat om het waterbeheer kundig en betrouwbaar te regelen. Goed waterbeheer vraagt om hoogwaardige kennis en vakmanschap en een organisatievorm waarin deze aspecten zijn vertegenwoordigd
Het bestuur van een waterschap is verantwoordelijk voor het beheer van het water in haar gebied, zorgt daarbij voor veilige dijken, gezuiverd afvalwater en rioolwater, en zorgt zo voor gezond, schoon en voldoende grond- en oppervlaktewater. Het waterschap is vanuit het oogpunt van water verantwoordelijk voor een veilige, gezonde en plezierige leefomgeving voor iedereen. De AWP bestuurders kijken verder vooruit en kiezen voor een verstandig, veilig en gezond waterbeleid. Waterschappen spelen in op het veranderende klimaat met én meer hoosbuien én meer droogte én meer hitte in de stad. Het maatschappelijk belang van terugwinnen van energie en grondstoffen uit afvalwater voor de circulaire economie is groot. Voortdurend is een waterschap bezig met innovatie in waterbeheer, waterkwaliteit, waterzuivering en waternatuur. Het is nodig om steeds weer tot goede, duurzame en goedkope toekomstbestendige oplossingen te komen.

De AWP is voor een gezamenlijke en integrale aanpak.
In gebiedsplannen werkt het waterschap samen met andere partijen om haar doelstelling te realiseren. Voor een succesvol resultaat moeten de natuur, het landschap, de landbouw en het waterbeheer in samenhang in de plannen worden bezien. Het betekent ook dat je waterbeleid en natuurbeleid niet los van elkaar kunt zien in gebiedsontwikkelingsplannen.
Een gemeentegrens moet geen belemmering vormen. De AWP ziet dat veel gepraat wordt. De AWP houdt zelf van verstandig, doelgericht en duurzaam aanpakken en de voor de situatie best passende samenwerking op te zoeken en de grens niet bij de eigen verantwoordelijkheid te trekken. Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de openbare ruimte waarbij de waterschappen kennis en advies kunnen inbrengen. Inmiddels is er al heel veel ervaring opgedaan met allerlei verschillende watermaatregelen in de bebouwde kom.

De AWP werkt samen en wil écht luisteren
Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Waterschappen zijn geen eilandjes. Samenwerken met andere organisaties helpt om van elkaar te leren en om zaken slim aan te pakken, waardoor bijvoorbeeld geprofiteerd kan worden van schaalvoordelen. De AWP wil in het waterschapsbestuur resultaat voor de inwoners bereiken. In een democratie hebben de mensen het voor het zeggen. In elk waterschap zoekt de AWP daarom de samenwerking. Een goed begrepen belang leidt immers tot de beste oplossing voor de mensen. Daarom wil de AWP dat het waterschapsbestuur t luistert naar de mensen. De AWP vindt naast technische innovatie onlosmakelijk sociale innovatie en communicatie met de omgeving van belang. Dit zijn heel belangrijke aspecten bij een goed toezicht op de taakuitvoering van een waterschap.

De AWP kiest voor de menselijke maat vanhet waterschap
Waterschap de Dommel is een van de 21 grote regionale waterschappen. De AWP vindt dat de grenzen aan de gebiedsgroei van waterschappen nu wel zijn bereikt. De afstand van het waterschap tot de mensen mag niet te groot worden. Actuele kennis van lokale omstandigheden is een eerste vereiste voor een goede taakuitoefening. Waterbeheer (geen natte voeten bij hoosbuien, hoog water, en het klimaat in de stad) is een lokaal belang. Waterschappen en gemeenten zijn elkaars natuurlijke samenwerkingspartners. Als de afstanden te groot worden is er technisch geen meerwaarde te behalen.

De AWP kijkt vooruit en ziet het als haar verplichting om zo ook voor onze kinderen te zorgen. Zij hebben net als wij recht op een veilige, gezonde en betaalbare leefomgeving met droge voeten en schoon water. De AWP gaat daarom voor een duurzaam waterbeheer op basis van een lange termijn visie. De visie van de AWP verdraagt zich niet met korte-termijn politiek of het steeds vooruit schuiven van te maken kosten. De AWP houdt van degelijk werk, van duurzame en toekomstbestendige oplossingen en maatregelen.

AWP kiest voor duurzaam en circulair.
Deze uitgangspunten komen overal terug in keuzes die men maakt in het beleid van het waterschap. De circulaire economie heeft als doel grondstoffen te hergebruiken in plaats van te dumpen. Het AWP wil bijdragen aan een circulaire economie, waarin materialen en producten als grondstoffen in een kringloop blijven. Daarom stimuleren wij het terugwinnen en hergebruik van alles dat in afvalwater zit, zoals vezels, metalen en nutriënten. Waterschappen kunnen met name in de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) een grote rol spelen bij de overgang naar een circulaire economie. Van oudsher produceren waterschappen al biogas uit het slib van de waterzuivering. Dit is goed en nuttig. Hoogwaardiger dan dit kan vandaag de dag ook.

De AWP wil komen tot een klimaatbestendige inrichting van stedelijk en landelijk gebied
Door hoosbuien veroorzaakte schades en overlast, drukken iedereen met de neus op de feiten. Lange periodes met droogte veroorzaken zoetwatertekort en problemen in kritische gebieden zoals op de hoge zandgronden. Hittegolven zullen vaker voorkomen. De overlast van hoosbuien en hitte in de stad is in zekere mate te beperken met voldoende aanwezigheid van groen en (ruimte voor) water in de stad. Het stedelijke en regionaal waterbeheer binnen en buiten de bebouwde kom beïnvloeden elkaar en moeten steeds in onderlinge samenhang worden bezien.
De AWP wild at het waterschap structureel samenwwerkt met rijksoverheid, gemeenten en maatschappelijke partners op het vlak van klimaatadaptatie. Het is nu tijd om daadwerkelijk meters te maken om de inrichting van de bebouwde kom en het buitengebied zo te verbeteren dat wateroverlast door hoosbuien zoveel mogelijk voorkomen wordt. De AWP vraagt tevens een doortastende aanpak van potentiële problemen door droogte en verdroging. De AWP spoort de waterschappen bovendien aan hun kennis, kunde en mogelijkheden proactief aan te bieden. De gemeenten roepen we op om samen te werken, te leren en te betalen. Voor de mensen zal het worst zijn welke instantie betaalt. Als het maar aangepakt wordt. Wat wel telt, is dat de belastinggelden doelmatig worden uitgegeven tegen de beste kwaliteit/prijs verhouding.

De AWP onderschrijft het Deltaprogramma Waterveiligheid.
Met water als ordenend principe betekent dit voor de AWP onlosmakelijk ook ruim aandacht voor de mogelijkheden van natuur, milieu en ruimtelijke kwaliteit. Het doel van het Deltaplan is om Nederland weerbaar te maken tegen extreme weersomstandigheden. De overheid wil de gevolgen van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen zo veel mogelijk beperken. Die extreme omstandigheden zijn nu al te merken: veel gebieden in Nederland hebben in de zomer te kampen met wateroverlast na hevige regenbuien. De AWP wil voortvarend met het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie aan de slag. De waterschappen hebben een belangrijke rol als het gaat om het klimaat-bestendig maken van Nederland.Provincies en gemeenten zijn verantwoordelijk voor de afwegingen in de ruimtelijke omgeving. Een goede samenwerking van alle overheden, met inbegrip van de waterschappen, draagt bij aan slimme keuzes in maatregelen en een kostenefficiënt en kwalitatief hoogwaardige waterveiligheid.
De belangen bij de kwaliteit van het grondwater in stedelijk gebied, voor landbouw, natuur, beken en sprengen, landschap en cultuurhistorie zijn groot en vereisen overzicht, kennis en integrale afwegingen. De AWP vindt dat waterschappen vanuit hun positie als beheerder van de watersystemen de meest aangewezen partij zijn om ook de centrale rol in het grondwaterbeheer op zich te nemen. Op z’n minst voor het ondiepe grondwater.

De AWP kiest voor innovatie en samenwerking in technische mogelijkheden
De AWP is voorstander van het in een breder kader uitvoeren van praktijkexperimenten, nieuwe technieken en innovaties. Dat wil zeggen, in samenwerking met kennisinstellingen en bedrijven. Op zodanige wijze dat andere waterschappen over en weer kunnen mee profiteren van nieuwe inzichten, kennis en kundeDenk aan gezamenlijke laboratoria, het samen ontwikkelen en beheren van ICT-voorzieningen, gezamenlijke inkoop, samenwerking met regionale omgevingsdiensten, gemeenten en drinkwaterbedrijven, de aanpak van grondwaterproblemen, informatievoorziening, vereenvoudigde inning van belastingen. Samenwerking bevordert ook deskundigheid bij de waterschappen zelf. De AWP zet in op een meer proactieve houding voor en resultaat door samenwerking. Zo is de AWP bijvoorbeeld vanzelfsprekend voorstander van het uitvoeren van optimalisatiestudies met de gemeenten voor het beter op elkaar afstemmen van riolering en zuivering en het afkoppelen van regenwater van het riool. Het gaat de AWP om zo laag mogelijke maatschappelijke kosten en goede waterkwaliteit. Het belang van de belastingbetalende mensen die het voor elkaar willen hebben staat steeds voorop

.
De AWP is voorstander van een eerlijkere verdeling van de belastingbijdragen voor het waterschap. De inwoners van gemeenten betalen nu in verhouding veel meer belasgting dan bedrijven.

De AWP is een groot voorstander van samenwerking en grip op Gemeenschappelijke Regelingen.
Hier is winst te behalen door op de kosten te besparen. Waterschappen en andere overheden richten voor samenwerkingsverbanden veelal een nieuwe organisatie op, een zogenaamde Gemeenschappelijke Regeling (GR). De ervaring leert helaas dat het Algemeen Bestuur door afstand en gebrek aan inzicht bij GR’s zijn controlerende taak niet goed kan uitvoeren. De AWP vindt dat het waterschapsbestuur meer invloed en zicht moet hebben.
Dit verbetert het democratisch gehalte van deze samenwerkingsverbanden en verkleint de kans op onverantwoorde risico’s.