AWP Drents Overijsselse Delta

AWP Drents Overijsselse Delta

AWP voor water, klimaat en natuur

Het klimaat verandert veel sneller dan we eerst dachten. En wie klimaat zegt, zegt water. Hoosbuien, hitte en droogte bedreigen onze leefomgeving. We moeten voortvarend aan de slag met klimaatverandering.  15 maart doet de AWP weer mee met de verkiezingen in jouw waterschap.

AWP heette voorheen voluit Algemene Waterschapspartij, maar nu staan we op het stembiljet als ‘AWP voor water, klimaat en natuur’. De AWP is een partij met betrokken mensen uit alle hoeken van de samenleving. Met respect voor alle belangen werken wij aan een veilige, gezonde en goede toekomst voor iedereen.

Klik hier voor alle kandidaten van AWP Drents Overijsselse Delta

 

De AWP is een onafhankelijke partij

Inwoners, landbouw, bedrijven en natuur zijn allemaal afhankelijk van water. Dat staat los van een politieke kleur. Water heeft geen kleur, maar is de basis van leefbaarheid. De AWP staat sinds haar oprichting in 2007 voor een onafhankelijk, deskundig lokaal bestuur, gebouwd op realisme.

De AWP is een regionale partij

De AWP staat los van politieke partijen uit Den Haag. We hebben natuurlijk oog voor natuur en landbouw, maar we zijn er voor jou als inwoner van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Wij willen meer betrokkenheid bij de besluitvorming in het waterschap. Als inwoner weet je vaak als beste wat er speelt en leeft en waar de oplossing ligt in je eigen straat, wijk en gemeenschap.

De AWP heeft kundige bestuurders

AWP is een organisatie van waterdeskundigen, die het belang van goede waterbeheersing kennen net als de belangen in het gebied. De klimaatopgaven waar het waterschap voor staat, vragen om bestuurders met visie die geen korte termijn beslissingen nemen. Dat betekent dat beslissingen minimaal voldoen aan de criteria: gezond, veilig en duurzaam. Met oog voor de lange termijn.

 

De AWP is deskundig en onafhankelijk.
Wij gaan voor duurzaamheid en leefbaarheid.
Want water verbindt alles.

AWP voor water, klimaat en natuur. Doe mee met de AWP!


Lees verder Onze speerpunten Nieuws

AWP voor water, klimaat en natuur


Word lid!

Waar je ons kunt ontmoeten

Nieuws en opiniestukken

De vervuiler betaald! Of toch maar niet?

Opinie Hoe kan het toch dat we in Nederland maar niet in staat zijn om echt te kiezen voor duurzaam waterbeheer? Dat we allemaal voelen dat het normaal is al...

De Omgevingswet en het water

Opinie 7 maart vond het Eerste Kamerdebat plaats over de datum wanneer de Omgevingswet in werking treedt. Zoals het nu lijkt stemmen 31 zetels tegen inwerkin...

Uitnodiging: Verkiezingsdebat Kiezen voor de Kracht van Drenthe

Nieuws Kom ook naar het verkiezingsdebat op 7 maart 2023 om 19:30 uur in Grolloo. Meld je hier aan voor het Provinciaal Verkiezingsdebat Kiezen voor de Kra...

AWP wil eerlijkere verdeling waterschapslasten

Opinie De waterschapsbelasting gaat elk jaar omhoog, maar de belasting voor huishoudens gaat relatief veel harder omhoog dan die van bedrijven. De AWP wil da...

Dure ICT, hoe ziet AWP dat?

Opinie Gezond water, klimaatverandering, water en bodem als leidende principes, wat zegt dat allemaal en hoe weet ik nu eigenlijk of het goed gaat? Tja ook v...

Hoeveel is de unieke natuur in ons waterschap ons waard?

Opinie Het Dagblad van het Noorden en verschillende lokale kranten schrijven op 10 februari dat Staatsbosbeheer er alles aan doet om de verandering van de fl...

Speerpunten van de AWP in waterschap Drents Overijsselse Delta

1. Water en bodem zijn de basis

Water is leven en daar hoort een gezonde bodem bij. Het watersysteem gaat over zowel grondwater als het water dat je kunt zien. Water in de bodem zie je niet en daar wordt te vaak te weinig rekening mee gehouden bij het maken van plannen. De AWP wil dat water en bodem sturend zijn bij de ruimtelijke inrichting en het landgebruik. Als je het bodem- en watersysteem als basis neemt, is het veel makkelijker om dat gebied klimaatbestendig te maken en hoef je minder snel opnieuw maatregelen te nemen. Hoe eerder we beginnen met water en bodem als basis te nemen, hoe beter. Hoe meer we nu bijvoorbeeld klimaatbestendig bouwen, hoe minder tijd, energie en geld het ons in de toekomst kost aan schades en andere gevolgen. Wij moeten ons hard maken om duidelijk te zijn waar we kunnen bouwen, tegen welke kosten en tegen welke risico’s.

2. Gezond water voor mens en dier

De AWP wil dat het waterschap zorgt voor zo schoon mogelijk water waar mens en dier van kunnen genieten. Naast het zo goed mogelijk zuiveren van ongezond water wil de AWP inzetten op het voorkomen dat uw water wordt verziekt door chemische bestrijdingsmiddelen, het lozen van vervuild industriewater en het doorspoelen van medicijnen. Dat betekent meer voorlichting over de gevaren van het doorspoelen van medicijnen voor bewoners en ziekenhuizen. Strengere controles op chemische stoffen. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen zo veel mogelijk verbieden. De AWP wil sloten, beken en zwemwater uitbreiden tot een groenblauw netwerk van leefgebieden, die doorlopen van het platteland tot in de stad. Want een gezonde leefomgeving draagt bij aan welzijn én welvaart in het waterschap.

3. Nu aan de slag met klimaatverandering

Het klimaat verandert. Het is dus van levensbelang dat we niet blijven doen met het water wat we de afgelopen generaties hebben gedaan. Het is belangrijk te weten dat voldoende water niet vanzelfsprekend is. Of het nu om waterschade door hoosbuien gaat, of om verdroging van natuur en landschap door een tekort aan grondwater. Extreme weersituaties zullen steeds vaker voorkomen en als waterschap moeten wij dit beter op kunnen vangen. Om onze woningen, natuur, oogsten, biodiversiteit en drinkwaterbronnen te beschermen is het belangrijk om opnieuw na te denken hoe we met ons waterbeheer willen omgaan en waar we voorrang aan geven. Het waterbeheer vraagt om keuzes die ons helpen om met het veranderende klimaat om te kunnen gaan.

4. Eerlijke lastenverdeling

Door de klimaatverandering gaan de kosten steeds verder omhoog. We staan voor grote investeringen in waterveiligheid en klimaatadaptatie. Daarom is het belangrijk dat we de lasten eerlijk verdelen over bewoners, boeren en bedrijven. De manier waarop de lasten worden verdeeld is volgens de AWP niet houdbaar. Wij vinden dat de watervoorzieningen betaalt moeten worden door degene die er het meest voordeel van hebben en vervuilen. De AWP wil in gesprek gaan over hoeveel inwoners, bedrijven en boeren profiteren van het werk van hun waterschap en of dat deze ongelijke lastenverdeling niet anders kan. Wij willen de mogelijkheden gebruiken die wij hebben binnen het waterschap om dit te regelen.

5. Bewust zijn en mee(r) doen

De AWP wil meer inzetten op bewustwording en betrokkenheid bij de inrichting, beheer en het gebruik van het watersysteem. Wij willen graag dat mensen weer weten waar het waterschap voor staat en wij willen dat mensen zich weer betrokken voelen bij waar het waterschap over gaat. Zorgen dat kinderen en jongeren kunnen leren hoe belangrijk het water is in hun leven en voor de plek waar ze wonen.

Nóg meer weten over onze speerpunten? Scroll naar beneden!

Onze kandidaten

1. Jan van Oorschot (Hoogeveen)

lees verder

2. Jan Talen (Staphorst)

lees verder

3. Anneke Spijker ('s-Heerenbroek)

lees verder

4. Martijn Wubbolts (Deventer)

lees verder

5. Tristan Dekker (Deventer)

lees verder

6. Alie Eiting (Diever)

lees verder

7. Eduard Annen (Meppel)

lees verder

8. Sjaak de Boer (Meppel)

lees verder

9. Henk Akse (Hoogeveen)

lees verder

10. Yves Gathier (Zwolle)

lees verder

11. Geke Kiers (Uffelte)

lees verder

AWP WDODelta 2023

De Algemene Waterschapspartij (AWP): De enige onafhankelijke partij met de focus op water, voor evenwichtig waterbeheer in ieders belang! Geen politieke belangen en niet vanuit één specifiek belang als landbouw, natuur of bedrijfsleven.

Ook voor Drents Overijsselse Delta zijn ervaren en betrokken kandidaten die via de AWP graag voor en namens u bestuursverantwoordelijkheid willen nemen voor goed waterbeheer, ook in de toekomst.

Het AWP-team van Drents Overijsselse Delta maakt met deskundige en gemotiveerde mensen werk van veilig, schoon en voldoende water. Water om te gebruiken, mee te werken, van te genieten en mee te leven.
Zij zorgen voor een doelmatig werkend waterschap, dat efficiënt met geld om gaat en op de toekomst is voorbereid.

 

Water en bodem zijn de basis

Water en bodem zijn de basis. Dat betekent dat er grenzen zijn, gedacht vanuit water en bodem, voor de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden. Daarbij staat AWP voor het belang van Water, Klimaat en Natuur. Voorwaarden voor een leefbare toekomst.

Het waterschap is van onderaf georganiseerd en juist van deze tijd

De manier waarop we de ruimte om ons heen inrichten en gebruiken, is de uitkomst van een sociaal- of maatschappelijk proces. Om de maatschappelijke opgaven een plek te geven zijn er tal van gebiedsgerichte processen. In de gebiedsprocessen zitten verschillende belangen aan tafel. Daar wordt het ruimtelijk beleid uitgewerkt in plannen.

Duurzaam waterbeheer speelt daarin een belangrijke rol. Inbreng van  gebiedskennis en technische expertise van het waterschap zorgen dat we juist aan de voorkant mee kunnen denken over oplossingen. Het waterschap moet ook stelling nemen in het maatschappelijk debat over de toekomst van ons land. Niet namens het belang van de boeren, natuur, woningbouw of industrie. Maar namens het belang om water en bodem sturend te maken voor de inrichting en het gebruik van ons land.

Er zijn grenzen aan ontwikkeling

Het waterschap is bij uitstek degene die van onderop knelpunten en ideeën kunnen aandragen om het beleid op provinciaal en nationaal niveau effectief vorm te geven. Juist dat kenmerk van de waterschappen, consensus, is van doorslaggevend belang voor het vinden van oplossingen voor de opgaven van de toekomst. Inbreng van  gebiedskennis en technische expertise spelen daarbij een belangrijk rol. Te belangrijk om het waterbeheer aan de provincie over te dragen en van het waterschap een uitvoeringsorganisatie voor het dagelijks waterbeheer te maken.

Beter is actief het waterbeheer in het buitengebied naar de nieuwe inzichten bijstellen. Daarbij moet het waterschap ruimte vrijhouden om initiatieven vanuit het veld actief op te pakken en niet in een stilzwijgende welwillendheid laten sneuvelen.

Gezond water voor mens en dier

Ons afvalwater wordt voor 75% schoongemaakt; 25% van het vuil incl. probleemstoffen, wordt nog zo op het oppervlaktewater geloosd.
Wij steunen de toenemende  aandacht voor aanpak bij de bron, samenwerking met landbouw, gemeenten, bedrijven en bijv. zorginstellingen met specifieke lozingen.

Hierbij verdienen  risicostoffen meer aandacht, zoals; chemische bestrijdingsmiddelen, medicijnresten, plastic, en zeer zorgwekkende stoffen zoals PFAS.

Wij denken meer in kringlopen en ketens. Met slimme techniek  neemt het terugwinnen van energie en grondstoffen uit afvalwater sterk toe. Dit kan besparing opleveren bij de hoge kosten voor het opruimen van de nog resterende vervuiling in ons afvalwater. (De laatste loodjes wegen het zwaarst!). Met betere technieken en beheer valt er dus nog veel te winnen. We leven in een waterkringloop.

Nu aan de slag met klimaatverandering

Het gebied van Drents Overijsselse Delta  is zeer divers en het water vervult er verschillende functies. Er moet genoeg water zijn om aan alle functies te kunnen voldoen. Niet alleen voor de landbouw, maar ook voor natuur en voor het wonen, werken en leven in het waterschapsgebied! Het waterbeheer vraagt om keuzes die ons helpen om met het veranderende klimaat om te kunnen gaan. De watersystemen moeten worden ingesteld op zowel te veel als te weinig water.

Daarom wil AWP dat het watersysteem extra veerkracht en buffers krijgt om met de toenemende droogte en extremere neerslag om te gaan. Ook vinden wij dat in alle plannen voor nieuwe woningen, nieuwe wegen en nieuwe bedrijventerreinen, de onderwerpen waterbeheer en wateroverlast standaard worden meegenomen. De AWP wil bruggen bouwen tussen verschillende waterbelangen, zoals bewoners, boeren, bedrijven en natuur. Wetenschappelijk inzicht moet leidend zijn voor maatregelen die de leefbaarheid duurzaam blijven garanderen. Zo kunnen er écht meters worden gemaakt om met klimaatverandering om te gaan.

Eerlijke lastenverdeling

Watersysteemheffing. Je kunt deze heffing vergelijken met een verzekering, maar dan voor schoon water en waterveiligheid. Maar liefst 75% van de opbrengsten voor het waterschapsysteemheffing komt van de inwoners (huishoudens). En zo’n 69% van de bijdrage voor zuiverings- en verontreinigingsheffing wordt ook door de inwoners betaald. Dat voelt niet goed, of wel?

Hoe willen wij omgaan met het heffen naar voordeel of belang bij de werkzaamheden van het waterschap? De vervuiler betaalt. Heb je voordeel van de voorzieningen van het waterschap, dan draag je ook meer bij.

Klinkt logisch, toch?

Bewust zijn en mee(r) doen

Recent onderzoek toont aan dat bijna de helft, 47%, van de Nederlanders het eigen waterschap niet kent. Bijna iedereen, 91%, vindt het werk van de waterschappen belangrijk en krap de helft, 51,25%, maakt gebruik van het stemrecht voor de waterschapsverkiezingen.

Water in de leefomgeving is goed voor onze gezondheid en we voelen er ons prettig bij. Onderzoek laat zien dat mensen die in de buurt van water wonen, of uitzicht hebben op water, over het algemeen gezonder zijn. Inwoners zijn niet alleen gebruikers van water, maar ook steeds meer kritische consumenten en mondig. Wij willen graag dat alle inwoners die dat willen, volwaardig betrokken worden bij de projecten van het waterschap.

Het is belangrijk dat we in ons gebied weer bewuster worden van het belang en de bedreigingen van water in onze omgeving. Wij willen inzetten op informeren en stimuleren. Door bijvoorbeeld maatregelen te subsidiëren die bijdragen aan het beter omgaan met hemelwater. Denk aan vergroening van bijvoorbeeld tuinen, wanneer je de regen niet meer in het riool laat lopen vanaf je dak maar opvangt in een regenton, of laat intrekken in je eigen tuin. Ook pleiten wij voor het stimuleren van opvang en hergebruik van regenwater, door het aanleggen van een regenput bij nieuwbouw en grondige verbouwingen.

Maar ook inzetten op onderwijs. Zorgen dat kinderen en jongeren kunnen leren hoe belangrijk water is in hun leven en waar ze wonen. Door het onderwijsaanbod vanuit het waterschap te verbinden aan de eigen regio en de maatschappelijke opgaven die daar spelen.

Maar ook voorlichting over duurzaam watergebruik is nodig. Zoals minder giftige stoffen door de gootsteen, minderen van verbruik, regenwater afkoppelen, minder tegels en meer groen en hoe we daar allemaal een rol in hebben.

Samen zoeken naar oplossingen en samen bepalen wat nuttig en nodig is. Voor stad én platteland. Voor bodem, bewoners, boeren, bedrijven én de natuur.