AWP Drents Overijss. Delta

AWP Drents Overijsselse Delta (WDOD)

AWP voor water, klimaat en natuur

Na de fusie van de Waterschappen Reest & Wieden en Groot Salland in 2016 tot Waterschap Drents Overijsselse Delta  heeft bij de  waterschapsverkiezingen in maart 2019 één AWP WDODelta fractie deel genomen voor het hele beheergebied van Assen tot Deventer. Er waren op 20 maar 2019 ruim 28.000 stemmen op AWP WDODelta uitgebracht, die ons 2 zetels hebben opgeleverd.

Op 28 maart 2019 zijn Arja Doornbos als AB lid/ fractieleider  en Jan van Oorschot als AB lid/ fractielid  met  de 27 andere gekozen bestuursleden geïnstalleerd.  Als eerste fractievolger voor AWP doet Geke Kiers mee.

Met de AWP leden van de kieslijst en nieuwe leden hopen we op een inspirerende samenwerking en waardevolle bijdrage aan het waterbeheer van Waterschap Drents Overijsselse Delta.
Voor vragen of input daarover kunt u bij ons terecht.

 


Lees verder Onze speerpunten Nieuws

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur

Word lid!

Nieuws en opiniestukken

Reactie AWP WDODelta op de begroting 2021 - 2024

Opinie AWP WDODelta heeft tijdens de bestuursvergadering van 14 november’20 kritische opmerkingen gemaakt bij de meerjaren begroting van Waterschap Dre...

AWP wil meer ambitie voor klimaat en duurzaamheid in Watervisie WDODelta

Opinie Persbericht 17 mei 2020 van AWP WDODelta: Het Waterschap Drents Overijsselse Delta werkt aan de nieuwe watervisie tot 2030 ‘Meer dan Water’. De fr...

Klimaatverandering gaat sneller en is groter dan gedacht; de laatste inzichten.................

Nieuws Klimaatverandering gaat sneller en is groter dan gedacht, dus een goede aanpak is harder nodig. In bijgaande Expeditie Watervisie van WDODelta een pre...

Waternieuws

Nieuws Waternieuws op de websites van: Waterschap Drents Overijsselse Delta :  https://www.wdodelta.nl/ De Algemene Waterschaps Partij: https://www.algeme...

2 zetels voor AWP WDODelta bij de waterschapsverkiezingen

Nieuws Op 20 maart heeft AWP WDODelta ruim 28.000 stemmen gekregen en daarmee 2 zetels ‘veroverd’. Alle kiezers van AWP WDODelta bedankt! We hope...

Lijsttrekker AWP WDODelta over: 'De redelijke kosten van Water', over het belang van kringlopen sluiten , en een radio interview.

Opinie Lijsttrekker AWP WDODelta: Arja Doornbos over ‘De redelijke kosten van water’ Sommige (politieke) partijen roepen dat de kosten van water ...

Speerpunten van de AWP in waterschap Drents Overijsselse Delta, meer informatie verderop de site.

1. Meer veiligheid.

Klimaatverandering gaat sneller en heeft grotere effecten dan voorzien. Bij onvoldoende CO2 reductie zullen voor klimaatproof waterbeheer alle zeilen bijgezet moeten worden. Hiervoor zijn waterschap, gemeente en bewoners samen aan zet.

2. Minder viezigheid.

Geen schadelijke stoffen zoals bestrijdingsmiddelen, medicijnresten en plastics in het water. En geen onnatuurlijke concentraties zoals bemestingsstoffen of restvervuiling in het afvalwater uit de rioolzuivering. De brongerichte aanpak heeft prioriteit.

3. Voldoende water.

Voor het beheer van de waterkwantiteit in landelijk – en stedelijk gebied is extra inzet nodig door klimaatverandering. Heftige buien en droogte komen vaker voor. Peilbeheer in veen-weidegebied vraagt aanpassingen. De verdeling van water bij droogte en de relatie met grondwater verdient meer aandacht.

4. Duurzaamheid.

Meer snelheid maken met het sluiten van kringlopen, hernieuwbare energie en niet afwentelen is nodig om echt duurzaam te werken. Innovaties en experimenten met risico’s zijn daarbij nodig.

5. Genieten van Water.

In het beheersgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta biedt de combinatie van natuur en water kansen, zoals waterberging en vraagt zorg, zoals kwaliteit en biodiversiteit. Prima te combineren met genieten zoals; wandelen, fietsen, varen, natuurbeleving en schaatsen.

6. Wij vinden het belangrijk dat Waterschap Drents Overijsselse Delta een voorbeeldige waterschapsorganisatie met deskundig bestuur is.

Dit betreft zaken als: transparant zijn bijvoorbeeld met de evaluatie van de fusie doelen. Een rechtvaardige kostentoedeling bevorderen. Doelmatig werken met bijvoorbeeld assetmanagement. Met communicatie beter bij de behoefte van doelgroepen aansluiten. Niet politiek maar een deskundig bestuur. Een interessante en bij de medewerkers betrokken werkgever zijn. Meer ondernemerschap, verantwoordelijkheid en kostenbewustzijn bij de medewerkers. Samenwerken met betrokken partijen en met voorlopers. Omgevingsmanagement als vast onderdeel bij projecten en doorgaande taken. Toegankelijk zijn bijvoorbeeld door het upgraden van waterloketten met gemeenten, sneller reageren op klantvragen en accountmanagement invullen. Een klantgerichter GBLT (kantoor voor Gemeenten en Waterschaps belastingen) die een visite kaartje van het waterschap moet zijn, dus mensen ontzorgen, fatsoenlijk behandelen, inlevend zijn, maar ook duidelijk en rechtvaardig.

Onze kandidaten

1. Arja Doornbos fractieleider AWP WDODelta (Meppel)

lees verder

2. Jan van Oorschot (Hoogeveen)

lees verder

3. Geke Kiers (Uffelte)

lees verder

4. Rianne Zefat (Zwolle)

lees verder

5. Jan Vonk (Meppel)

lees verder

6. Georgine Somer (Giethoorn)

lees verder

7. Dewi de Ruiter (Zwolle)

lees verder

8. Jan Stoefzand (Hoogeveen)

lees verder

9. Ad Verstraaten (Heino)

lees verder

10. Jacob de Vegt (Grafhorst)

lees verder

11. Frans van Dongen (Diever)

lees verder

Foto's


AWP WDODelta 2019

De Algemene Waterschapspartij (AWP): De enige onafhankelijke partij met de focus op water, voor evenwichtig waterbeheer in ieders belang! Geen politieke belangen en niet vanuit één specifiek belang als landbouw, natuur of bedrijfsleven.

Ook voor Drents Overijsselse Delta zijn ervaren en betrokken kandidaten die via de AWP graag voor en namens u bestuursverantwoordelijkheid willen nemen voor goed waterbeheer, ook in de toekomst.

Het AWP-team van Drents Overijsselse Delta maakt met deskundige en gemotiveerde mensen werk van veilig, schoon en voldoende water. Water om te gebruiken, mee te werken, van te genieten en mee te leven.
Zij zorgen voor een doelmatig werkend waterschap, dat efficiënt met geld om gaat en op de toekomst is voorbereid.

AWP Drents Overijsselse Delta 2019

Onze missie

Voldoende water – niet teveel en niet te weinig – dus veilig en van  goede kwaliteit!

Veilig water

Veilig water en een klimaatproof gebied heeft de hoogste prioriteit!
Klimaatverandering blijkt groter en sneller dan verwacht, dus als waterschap moeten we ‘alle zeilen bijzetten’ en actief voor de muziek uit.
Dit betekent, dat we moeten blijven oppassen voor, en aanpassen aan de veranderingen van het klimaat en gebruik.
Kennis opdoen en delen via de Climate Campus (Zwolle).
Het water ruimte geven en benemen, weten waar te veel water (tijdelijk) heen kan tegen beheersbare kosten. Maar ook erkennen dat we niet alles in de hand hebben en solidair zijn om schade te herstellen. Continue aandacht voor goed onderhoud is erg belangrijk en vergeet goed werkende calamiteitenplannen niet.
Voor het beheergebied Drents Overijsselse Delta  zullen we de nieuwe inzichten over veiligheid uit het Deltaprogramma vertalen in betere dijken, voldoende waterkering, buffer en bergruimte (veerkracht) op de juiste plaats. Projecten dijken: Olst-Wijhe, Zwolle, langs de Vecht, bij Kampen…
Samenwerking met gemeenten wordt daarbij steeds belangrijker, met instrumenten als de stresstest en watertoets.
Kortom, als waterschap ben je continu bezig de balans te houden met water voor de mensen.
Daarbij hoort ook ‘Strijd tegen water! (link naar lied van Maarten van Roozendaal)

  
  

Schoon water  

Ons afvalwater wordt voor 75% schoongemaakt; 25% van het vuil incl. probleemstoffen, wordt nog zo op het oppervlaktewater geloosd.
Wij steunen de toenemende  aandacht voor aanpak bij de bron, samenwerking met landbouw, gemeenten, bedrijven en bijv. zorg-instellingen met specifieke lozingen.
Hierbij verdienen  risico stoffen meer aandacht, zoals; bestrijdingsmiddelen, medicijnresten, plastic, en onnatuurlijke concentraties
Wij denken meer in kringlopen en ketens. Met slimme techniek  neemt het terugwinnen van energie en grondstoffen uit afvalwater sterk toe.
Dit kan besparing opleveren bij de hoge kosten voor het opruimen van de nog resterende vervuiling in ons afvalwater. (De laatste loodjes wegen het zwaarst!)
Met betere technieken en beheer valt er dus nog veel te winnen. We leven in een waterkringloop.

    
   

Voldoende water

Het gebied van Drents Overijsselse Delta  is zeer divers en het water vervult er verschillende functies. Er moet genoeg water zijn om aan alle functies te kunnen voldoen. Niet alleen voor de landbouw, maar ook voor natuur en voor het wonen, werken en leven in het waterschapsgebied!
Het gaat hierbij niet alleen om het op peil houden van de waterstanden maar ook in goede conditie houden van de waterstaatswerken. Het maaien en baggeren van waterlopen om het water in goede banen te leiden. Voor droogteperioden, die door de klimaatverandering worden verwacht, is het vasthouden en bufferen van (zoet) water belangrijk.  Gebruikers willen we bewuster maken van de mogelijkheden voor zuiniger watergebruik, zoals het benutten van regenwater, hergebruik en productkeuzes.
De waterschapszorg in landelijk en stedelijk gebied vraagt door klimaatverandering extra aandacht. De samenwerking met overheden en belanghebbenden vraagt intensivering.
Zowel in de waterketen (drinkwater, riool, zuivering) met gemeente en drinkwaterbedrijven als in het watersysteem.

  

 

 

 

 

     

Duurzaamheid

Waterschapswerk is op de lange termijn en continuïteit gericht.
Het sluiten van kringlopen, hernieuwbare energie, niet afwentelen  en natuurlijke veerkracht versterken, zijn essentieel voor het behoud van maatschappelijke welvaart, welzijn, veiligheid en biodiversiteit.
Innovaties kunnen bijdragen aan duurzamer werken en inrichten van het waterbeheer.
Voor innovaties zijn hierbij ook experimenten en het nemen van risico’s nodig.
Het herstellen van veerkracht in het watersysteem door waterberging in natuur en langs rivieren is hiervan een voorbeeld evenals het terugwinnen van grondstoffen en energie bij de afvalwaterzuivering.

   

   

Genieten van water

Dat kan volop in de bijzondere natuur  en landschap in en om De Wieden, De Weerribben, het Dwingelerveld, het Drents-Friese Wold, in Salland en langs de  Reest, IJssel en Overijsselse Vecht.
Evenals  plezier beleven aan vaarwater en  schoon en mooi water in de stad; zoals vijvers en grachten. Maar het genieten kan alleen als het water schoon genoeg is om drinkwater van te maken, voor mens, plant en dier en als het veilig genoeg is om in te zwemmen of te varen.
Het behouden en bevorderen van de biodiversiteit wordt urgenter.
Wij vinden het belangrijk dat er continu gezocht wordt naar goede combinaties van functies en belangen om wat we maken ook in stand te kunnen houden. Zoals waterberging in natuurgebied Dwingelderveld en waterberging en natuur langs de rivieren.

    

   

Voorbeeldige waterschapsorganisatie met deskundig bestuur.

We willen laten zien wat het waterschap doet. De werkzaamheden van het waterschap sterker verbinden met de mensen en de belangen in het gebied .
Omgevingsmanagement en relatiebeheer als vast onderdeel bij projecten en doorgaande taken.
Toegankelijker zijn door het upgraden van waterloketten met gemeenten, sneller reageren op klantvragen. Informatie over het waterbeheer bieden in de vorm en op het tijdstip waar de mensen behoefte aan hebben.
Een klantgerichter GBLT (kantoor voor Gemeente en Waterschap belastingen) die een visite kaartje voor het waterschap moet zijn, dus mensen ontzorgen, fatsoenlijk behandelen, inlevend zijn, maar ook duidelijk en rechtvaardig.
Een goed evenwicht houden tussen de uiteenlopende belangen heeft onze constante aandacht.
Een voorbeeldige waterschapsorganisatie betreft ook zaken als: evaluatie van de fusie doelen, bevorderen van een rechtvaardige kostentoedeling, doelmatiger werken met behulp van assetmanagement. Kosten efficiënt, kosten dekkend, controleerbaar en beheersbaar werken.
Geen politiek maar een deskundig bestuur.
Een interessante en bij de medewerkers betrokken werkgever zijn.
Meer ondernemerschap, verantwoordelijkheid en kostenbewustzijn bij de medewerkers.
Samenwerken met betrokken partijen en voorlopers.
Als het golft, dan golft het goed (De Dijk)   

Dit Europese rapport waardeert en adviseert Nederlands waterbeheer:  OESO rapport 2014

Beheersgebied Waterschap Drents Overijsselse Delta