AWP wil vaart maken met klimaattransitie

Nu maatregelen nodig om straks klimaatschade te voorkomen

Klimaatverandering is de grootste uitdaging voor de komende decennia. Klimaatschade door hoosbuien, hitte en droogte moet zoveel als mogelijk worden voorkomen. De waterschappen en provincies spelen daar een belangrijke rol in. Niet alleen de recente wateroverlast in Limburg laat zien dat extreem weer ons nu al op de proef stelt. We kampen ook al jaren met droogte. En worden geconfronteerd met zeespiegelstijging, verzilting en bodemdaling. Klimaatverandering moet meer en meer leiden tot bewust ruimtegebruik.

Klik hier voor het verkiezingsprogramma van de AWP: Alles is Water

AWP wil vaart maken met klimaattransitie (foto: Pixabay)

.

Klimaattransitie nodig

Hoe gaan we om met hemelwater, oppervlaktewater en grondwater? Hoe passen we onze buurt aan aan de groeiende klimaatrisico’s, en hoe versterken we bijv. de biodiversiteit in de stad? Zo legt de woningbouw-opgave een enorme claim op schaarse ruimte. En waar een huis staat, kan het hemelwater niet de in de grond wegzakken. Extra bomen zijn nodig in stedelijk gebied om hittestress tegen te gaan, maar meer bomen verdampen ook extra grondwater, en dat moet er dan nog wel zijn in tijden van droogte. Tegelijkertijd biedt vergroening van de stad ook kansen voor leefplekken voor planten en dieren.

Klik hier: Hoe heb je als jongere impact op de klimaattoekomst?

 

Wateroverlast, droogte en hitte

Willen we onze wijk of onze stad ook leefbaar houden, dan zit er niets anders op nu echt maatregelen te nemen om wateroverlast en hittestress te beperken. Het KNMI ziet nu al een verviervoudiging van het aantal lokale hoosbuien sinds de jaren ’50. Tegelijkertijd neemt ook de hittestress in de stad toe. Natuurgebieden in het Zuiden en het Oosten van het land verdrogen, boeren willen hum maisvelden beregenen en drinkwaterbedrijven maken zich nu al zorgen over de grondwatervoorraden.

De AWP wil opkomen voor een duurzame leefomgeving. Dichtbebouwde steden moeten hemelwater beter opvangen en laten wegzakken in de bodem, in plaats van het regenwater zo snel mogelijk weg te pompen. Ook op de hoge zandgronden in het Oosten en Zuiden van Nederland moet het regenwater veel beter in de bodem worden vastgehouden, om een einde te maken aan de verdroging van natuurgebieden en de grondwatertekorten voor drinkwater en landbouw (‘sproeiverbod’).

Doe mee met de AWP!  Klik hier voor meer informatie!  Of wil je meteen lid worden?

 Op 15 maart 2023 zijn er waterschapsverkiezingen en provinciale verkiezingen. De AWP is vast van plan om de thema’s water, klimaat, duurzaamheid en leefbaarheid prominent op de agenda te zetten. Doe jij met ons mee?

 

AWP voor water, klimaat en natuur


Word lid!