AWP Aa en Maas

AWP Aa en Maas

AWP voor water, klimaat en natuur

De AWP is een landelijke vereniging met een gekozen bestuur. In elk waterschap heeft de AWP een afdeling. Het landelijke verkiezingsprogramma “Alles is Water“ is vastgesteld in de landelijke ALV. Onze verkiezingsslogan is ‘AWP voor water, klimaat en natuur’, met daarin opgenomen de vijf landelijke speerpunten.

Klik hier voor alle kandidaten van AWP Aa en Maas

AWP Aa en Maas heeft vanuit de lokale situatie eigen speerpunten toegevoegd en regiogebonden actiepunten opgesteld. Klik op de knop hieronder!

Folder van AWP 2023

De AWP heette voorheen voluit Algemene Waterschapspartij, maar op het stembiljet staan we nu als ‘AWP voor water, klimaat en natuur’.  De AWP doet ook mee met de provinciale verkiezingen voor Noord-Brabant. U kunt dus 2x op de AWP stemmen!


Lees verder Onze speerpunten Nieuws

AWP voor water, klimaat en natuur


Word lid!

Nieuws en opiniestukken

Waterbericht van Anita

Nieuws Waterbericht van Anita, maart 2023 Met selectie waterfoto’s van het afgelopen jaar – AWP voor water, klimaat en natuur – Bescherming...

AB besluiten 17 februari 2023

Nieuws DRUK OP LINK: 2023-02-17 schema AB-besluiten februari 2023 ...

AB besluiten 16 december 2022

Nieuws DRUK OP LINK: 2022-12-16 schema AB-besluiten ...

regionale commissie benden aa

Nieuws DRUK OP LINK: 2023-02-03 Regionale Commissie Beneden Aa ...

awp film van lijsttrekker Henk Siroen

Nieuws AWP(1) Druk op de link om de film te kunnen zien. ...

Uitreiking van de Groen Blauwe Handdruk

Nieuws De uitreiking van de Groen Blauwe Handdruk in Handel 10-02-2023 tijdens de rondleiding in Handel. 10 februari 2023 AWP Aa en Maas   Vrijdagmidd...

speerpunten van AWP Aa en Maas

Handhaving

Waterbeheer is aan wetten en regels gebonden. Ze zijn gemaakt om de mensen te beschermen en ook om de natuur te beschermen. Het moet daarom worden nageleefd en gehandhaafd. Bijvoorbeeld illegale vervuilende lozingen op oppervlakte water, (te) diepe grondwaterputten, toezicht op beregeningsverboden enzovoort. Waterschap Aa en Maas moet hierop de controle en handhaving intensiveren.

Waterschap in dienst van haar bewoners

Het waterschap is er om een bijdrage te leveren aan een goede leefomgeving voor de bewoners. Iedereen is mede-eigenaar. Waar mogelijk zijn gronden in eigendom van het waterschap openbaar toegankelijk. Zichtbaarheid en uitleg over het werk van het waterschap, draagt eraan bij dat mensen bewust worden van het belang hiervan.

District Boven Aa

Aanpak verdroging en aanpassen beregeningsbeleid Inzetten op vasthouden van het water dat er valt. Hiervoor benodigde ruimte beschikbaar maken. Oppompen van grondwater beperken, zodat beken weer gevoed worden door kwelwater.

District Beneden Aa:

Watertekort, wateroverlast, watervervuiling: Klimaatverandering en milieuvervuiling nopen tot aandacht van het waterschap. Combineer aanpak hiervan met overige taken en wensen van de omgeving. Zoals woningbouw, recreatie en natuurherstel.

District Hertogswetering

Bestrijding van planten en dieren die hier niet thuis horen en die tot overlast leiden. Consequente bestrijding grote waternavel om de verspreiding terug te dringen . In samenwerking met de gemeenten de Japanse duizendknoop verwijderen zodat deze uit de natuur verdwijnt. De uitbreiding van de Amerikaanse rivierkreeft in de gaten houden en waar nodig wegvangen.

District Raam

De aanpak wateroverlast van de voormalige gemeente Boxmeer als voorbeeld nemen voor de andere kernen. Goed overleg met (direct-betrokken) bewoners geeft zoals in voornoemde aanpak een gedragen en goed resultaat. Gebiedsplan Raam met voortvarendheid uitvoeren om zodoende zowel qua droogte als qua wateroverlast een gebalanceerde en optimale aanpak te bewerkstelligen. Bij dit gebiedsplan ook als pilot een ethische code voor datasturing invoeren. Bij de Lage Raam benadrukken we de waterveiligheid en bij de Hoge Raam het water vasthouden. Onderzoeken of de Kraaijenbergse Plassen als buffer voor droogte en piekbuien kan fungeren.

Onze kandidaten

1. Henk Siroen

lees verder

2. Anita Slaats-Damen

lees verder

3. Rini Hermus

lees verder

4. Rene v/d Westelaken

lees verder

5. Carla Obbens

lees verder

6. Toon Brouwers

lees verder

7. Ronny Tax

lees verder

8. Gaitrie Soedamah

lees verder

9. Evan Shield

lees verder

10. Anita Maassen

lees verder

11. Louis Peeters

lees verder

12. Jan Bijnen

lees verder

13. Adri van den Hoven

lees verder

Foto's


 

Ons visie op water

Water is onlosmakelijk verbonden met ons bestaan.
Zuiver water is van vitaal belang voor onze gezondheid en onmisbaar voor flora en fauna. Water is daarom van wezenlijke waarde voor het welzijn van mens, plant en dier. Het water moet op een goede manier worden beheerd. Deze taak is primair neergelegd bij het waterschap.

Als onafhankelijke groepering staat de AWP Aa en Maas voor een eerlijk en evenwichtig waterschapsbeleid. Alleen zo kunnen de belangen gediend worden van alle mensen in het stroomgebied van het Waterschap Aa en Maas. Om hierop invloed te kunnen hebben, maakt de AWP Aa en Maas deel uit van het Algemeen bestuur van het waterschap.De AWP Aa en Maas maakt zich sterk voor een sober en doeltreffend waterbeheer tegen maatschappelijk aanvaardbare heffingen en tarieven.De zorg voor betrouwbare, beschermende waterkeringen – dus veilig wonen – is in onze visie een voorname verantwoordelijkheid van het waterschap.

De AWP Aa en Maas ziet er op toe dat deze taak op de juiste wijze wordt uitgeoefend.Wij staan voor een juist evenwicht tussen nat en droog en pleiten er voor op doeltreffende wijze in te springen op de gevolgen van de klimaatverandering. Omdat wij niet alleen leven op deze wereld staat de AWP Aa en Maas bovendien voor een sterke, internationale samenwerking. Water is een verbindende factor in het (Europese) bestuur.