AWP Aa en Maas

AWP Aa en Maas

AWP voor water, klimaat en natuur

De AWP is een landelijke vereniging met een gekozen bestuur. In elk waterschap heeft de AWP een afdeling. Het landelijke verkiezingsprogramma “Alles is Water“ is vastgesteld in de landelijke ALV. Onze verkiezingsslogan is ‘AWP voor water, klimaat en natuur’, met daarin opgenomen de vijf landelijke speerpunten.

AWP Aa en Maas heeft vanuit de lokale situatie eigen speerpunten toegevoegd en regiogebonden actiepunten opgesteld. Klik op de knop hieronder!

Folder van AWP 2023


Lees verder Onze speerpunten Nieuws

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur

Word lid!

Nieuws en opiniestukken

Regionale Commissie Beneden Aa

Nieuws 2023-02-03 Regionale Commissie Beneden Aa     ...

Verkiezingsprogramma AWP afdeling Aa en Maas

Nieuws Het landelijke programma van de AWP ‘Alles is water’ kent de kernwaarden: VEILIGHEID GEZONDHEID DUURZAAMHEID Met 5 landelijke speerpunten: 1. Nu ...

Persbericht 19 december 2022

Nieuws Persbericht Henk Siroen uit Cuijk is opnieuw lijsttrekker voor de waterschapsverkiezingen in waterschap Aa en Maas op 15 maart aanstaande voor de Alg...

Deltacongres Maastricht

Nieuws 2021-11-11 Deltacongres ...

Waterbericht van Anita, januari 2022

Nieuws 2022-01 Waterbericht van Anita, januari 2022   –          Waar is het waterschap zoal mee bezig geweest het afgelopen jaar –...

AB-vergadering van 17 december 2021

Nieuws 2021-12-17 schema AB-besluiten Realisatie natuurdoelen Belastingverordeningen 2022 waterschap Aa en Maas Regionale energiestrategie Energie, Klimaat ...

speerpunten van AWP Aa en Maas

Handhaving

Waterbeheer is aan wetten en regels gebonden. Ze zijn gemaakt om de mensen te beschermen en ook om de natuur te beschermen. Het moet daarom worden nageleefd en gehandhaafd. Bijvoorbeeld illegale vervuilende lozingen op oppervlakte water, (te) diepe grondwaterputten, toezicht op beregeningsverboden enzovoort. Waterschap Aa en Maas moet hierop de controle en handhaving intensiveren.

Waterschap in dienst van haar bewoners

Het waterschap is er om een bijdrage te leveren aan een goede leefomgeving voor de bewoners. Iedereen is mede-eigenaar. Waar mogelijk zijn gronden in eigendom van het waterschap openbaar toegankelijk. Zichtbaarheid en uitleg over het werk van het waterschap, draagt eraan bij dat mensen bewust worden van het belang hiervan.

District Boven Aa

Aanpak verdroging en aanpassen beregeningsbeleid Inzetten op vasthouden van het water dat er valt. Hiervoor benodigde ruimte beschikbaar maken. Oppompen van grondwater beperken, zodat beken weer gevoed worden door kwelwater.

District Beneden Aa:

Watertekort, wateroverlast, watervervuiling: Klimaatverandering en milieuvervuiling nopen tot aandacht van het waterschap. Combineer aanpak hiervan met overige taken en wensen van de omgeving. Zoals woningbouw, recreatie en natuurherstel.

District Hertogswetering

Bestrijding van planten en dieren die hier niet thuis horen en die tot overlast leiden. Consequente bestrijding grote waternavel om de verspreiding terug te dringen . In samenwerking met de gemeenten de Japanse duizendknoop verwijderen zodat deze uit de natuur verdwijnt. De uitbreiding van de Amerikaanse rivierkreeft in de gaten houden en waar nodig wegvangen.

District Raam

De aanpak wateroverlast van de voormalige gemeente Boxmeer als voorbeeld nemen voor de andere kernen. Goed overleg met (direct-betrokken) bewoners geeft zoals in voornoemde aanpak een gedragen en goed resultaat. Gebiedsplan Raam met voortvarendheid uitvoeren om zodoende zowel qua droogte als qua wateroverlast een gebalanceerde en optimale aanpak te bewerkstelligen. Bij dit gebiedsplan ook als pilot een ethische code voor datasturing invoeren. Bij de Lage Raam benadrukken we de waterveiligheid en bij de Hoge Raam het water vasthouden. Onderzoeken of de Kraaijenbergse Plassen als buffer voor droogte en piekbuien kan fungeren.

Onze kandidaten

1. Presentatie team Aa en Maas

lees verder

2. promotiefolder Algemene Waterschapspartij team Aa en Maas

lees verder

3. Henk Siroen

lees verder

4. Anita Slaats Damen

lees verder

5. Rini Hermus

lees verder

6. Arie van Beelen

lees verder

7. Henk Siroen

lees verder

8. Mari van Roosmalen

lees verder

9. Carla Obbens

lees verder

10. Albert van de Koolwijk

lees verder

11. Harry Kuypers

lees verder

12. Adri van den Hoven

lees verder

13. Evan Shield

lees verder

14. Anita Maassen

lees verder

Foto's


Onze visie op water:

Water is onlosmakelijk verbonden met ons bestaan.
Zuiver water is van vitaal belang voor onze gezondheid en onmisbaar voor flora en fauna. Water is daarom van wezenlijke waarde voor het welzijn van mens, plant en dier. Het water moet op een goede manier worden beheerd. Deze taak is primair neergelegd bij het waterschap.

Als onafhankelijke groepering staat de AWP Aa en Maas voor een eerlijk en evenwichtig waterschapsbeleid. Alleen zo kunnen de belangen gediend worden van alle mensen in het stroomgebied van het Waterschap Aa en Maas. Om hierop invloed te kunnen hebben, maakt de AWP Aa en Maas deel uit van het Algemeen bestuur van het waterschap.De AWP Aa en Maas maakt zich sterk voor een sober en doeltreffend waterbeheer tegen maatschappelijk aanvaardbare heffingen en tarieven.De zorg voor betrouwbare, beschermende waterkeringen – dus veilig wonen – is in onze visie een voorname verantwoordelijkheid van het waterschap.

De AWP Aa en Maas ziet er op toe dat deze taak op de juiste wijze wordt uitgeoefend.Wij staan voor een juist evenwicht tussen nat en droog en pleiten er voor op doeltreffende wijze in te springen op de gevolgen van de klimaatverandering. Omdat wij niet alleen leven op deze wereld staat de AWP Aa en Maas bovendien voor een sterke, internationale samenwerking. Water is een verbindende factor in het (Europese) bestuur.