AWP Aa en Maas

AWP Aa en Maas

AWP voor water, klimaat en natuur

De AWP is een landelijke vereniging met een gekozen bestuur. In elk waterschap heeft de AWP een afdeling. Het landelijke verkiezingsprogramma “Alles is Water“ is vastgesteld in de landelijke ALV. Onze verkiezingsslogan is ‘AWP voor water, klimaat en natuur’, met daarin opgenomen de vijf landelijke speerpunten.

Klik hier voor alle kandidaten van AWP Aa en Maas

AWP Aa en Maas heeft vanuit de lokale situatie eigen speerpunten toegevoegd en regiogebonden actiepunten opgesteld. Klik op de knop hieronder!

Folder van AWP 2023

De AWP heette voorheen voluit Algemene Waterschapspartij, maar op het stembiljet staan we nu als ‘AWP voor water, klimaat en natuur’.  De AWP doet ook mee met de provinciale verkiezingen voor Noord-Brabant. U kunt dus 2x op de AWP stemmen!


Lees verder Onze speerpunten Nieuws

AWP voor water, klimaat en natuur


Word lid!

Nieuws en opiniestukken

nieuwe website

Nieuws Ons drinkwater 2040 Bestuurdersbijeenkomst bij Brabantwater, 6 oktober 2023 Brabant Water zorgt voor drinkwater en water voor bedrijven in Brabant en ...

streekpanel Boven Aa 27 oktober 2023

Nieuws 2023-10-27 Streekpanel Boven Aa Waterschap Aa en Maas, Streekpanel Boven Aa 27 oktober 2023 Districten waterschap Aa en Maas hoogteka...

Waterbericht van Anita

Nieuws Waterbericht van Anita, maart 2023 Met selectie waterfoto’s van het afgelopen jaar – AWP voor water, klimaat en natuur – Bescherming...

AB besluiten 17 februari 2023

Nieuws DRUK OP LINK: 2023-02-17 schema AB-besluiten februari 2023 ...

AB besluiten 16 december 2022

Nieuws DRUK OP LINK: 2022-12-16 schema AB-besluiten ...

regionale commissie benden aa

Nieuws DRUK OP LINK: 2023-02-03 Regionale Commissie Beneden Aa ...

speerpunten van AWP Aa en Maas

persbericht 26 november 2023

Persbericht Algemene Waterschapspartij, AWP afdeling Aa en Maas 26 november 2023 Tarieven 2024 waterschap Aa en Maas fors verhoogd! 15 december liggen de tarieven voor 2024 ter vaststelling voor op de agenda van het Algemeen Bestuur. In november werd een begroting aangenomen met fors stijgende uitgaven. De AWP pleit voor terughoudendheid met lastenverzwaring. De uitdagingen zijn groot! Klimaatverandering met hevige regenval en langdurige droogte vraagt om andere inrichting van het gebied. Hogere waterstanden in de Maas en risico als gevolg van zee-niveau-stijging maken het nodig dat de Maas-dijken versterkt en verhoogd worden; wat enorm veel geld kost. Het waterschap heeft een taak in het schoner, gezonder, maken van het water. Toch, iedereen die prijzen opdrijft werkt mee aan verhoging van inflatie. En veel mensen hebben het al moeilijk om rond te komen. De AWP vind stijging van de lasten met 10% te fors. Er staan jaarlijks meer plannen in de begroting dan er uitgevoerd kunnen worden. Voor veel projecten wordt een grote post voor onvoorziene kosten meegenomen. Hierdoor zijn er inmiddels grote reserves opgebouwd. Waarmee het komende jaar de hoogte van de tarieven nog enigszins worden beperkt. Henk Siroen, fractievoorzitter van de AWP gelooft in de goede bedoelingen van het dagelijks bestuur. Hij pleit er echter voor om scherper te begroten en het aantal aan te pakken projecten te beperken tot een realistisch uitvoerbaar pakket. Anita Slaats-Damen Adviserend commissielid AWP afdeling Aa en Maas Anita Slaats-Damen Ruitjensakker 53 Lieshout Anita.slaats@awp.nu Henk Siroen, fractievoorzitter AWP hsiroen@aaenmaas.nl

Handhaving

Waterbeheer is aan wetten en regels gebonden. Ze zijn gemaakt om de mensen te beschermen en ook om de natuur te beschermen. Het moet daarom worden nageleefd en gehandhaafd. Bijvoorbeeld illegale vervuilende lozingen op oppervlakte water, (te) diepe grondwaterputten, toezicht op beregeningsverboden enzovoort. Waterschap Aa en Maas moet hierop de controle en handhaving intensiveren.

Waterschap in dienst van haar bewoners

Het waterschap is er om een bijdrage te leveren aan een goede leefomgeving voor de bewoners. Iedereen is mede-eigenaar. Waar mogelijk zijn gronden in eigendom van het waterschap openbaar toegankelijk. Zichtbaarheid en uitleg over het werk van het waterschap, draagt eraan bij dat mensen bewust worden van het belang hiervan.

District Boven Aa

Aanpak verdroging en aanpassen beregeningsbeleid Inzetten op vasthouden van het water dat er valt. Hiervoor benodigde ruimte beschikbaar maken. Oppompen van grondwater beperken, zodat beken weer gevoed worden door kwelwater.

District Beneden Aa:

Watertekort, wateroverlast, watervervuiling: Klimaatverandering en milieuvervuiling nopen tot aandacht van het waterschap. Combineer aanpak hiervan met overige taken en wensen van de omgeving. Zoals woningbouw, recreatie en natuurherstel.

District Hertogswetering

Bestrijding van planten en dieren die hier niet thuis horen en die tot overlast leiden. Consequente bestrijding grote waternavel om de verspreiding terug te dringen . In samenwerking met de gemeenten de Japanse duizendknoop verwijderen zodat deze uit de natuur verdwijnt. De uitbreiding van de Amerikaanse rivierkreeft in de gaten houden en waar nodig wegvangen.

District Raam

De aanpak wateroverlast van de voormalige gemeente Boxmeer als voorbeeld nemen voor de andere kernen. Goed overleg met (direct-betrokken) bewoners geeft zoals in voornoemde aanpak een gedragen en goed resultaat. Gebiedsplan Raam met voortvarendheid uitvoeren om zodoende zowel qua droogte als qua wateroverlast een gebalanceerde en optimale aanpak te bewerkstelligen. Bij dit gebiedsplan ook als pilot een ethische code voor datasturing invoeren. Bij de Lage Raam benadrukken we de waterveiligheid en bij de Hoge Raam het water vasthouden. Onderzoeken of de Kraaijenbergse Plassen als buffer voor droogte en piekbuien kan fungeren.

DISTRICT RAAM

Vrijdag jl bijeenkomst geweest in Escharen, waar Ronny en René aanwezig waren. Eerst een uitgebreide toelichting op de planvorming Dijkverbetering Cuijk tot A50. Er werken momenteel zo’n 30 mensens aan, de komende jaren wordt uitgewerkt tot Planbesluit dat in 2026 genomen zal kunnen worden. Het is en complexe puzzel , want vele belangen die zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen. Grave is een hotspot, want veiligheid moet worden gematched met de uitstraling als vestingstad.
Duidelijk is wel dat tijdens de uitvoeringsfase (vanaf 2028 ?) er veel overlast kan ontstaan.
Later kwam Beekherstel Graafsche Raam aan bod, dit is het deel van De Raam binnen stedelijk gebied van Grave. Veel fysieke ruimte is er niet. Plan omvat aanleg van poelen, aanplant extra bomen, en zelfs enkele drijvende “natuur-eilanden” van ± 40 m2. De uitvoering is bijna gereed, per fiets hebben wij een aantal markante punten bezocht – zie foto’s

 

 

 

 

Onze kandidaten

1. Henk Siroen

lees verder

2. Anita Slaats-Damen

lees verder

3. Rini Hermus

lees verder

4. Rene v/d Westelaken

lees verder

5. Carla Obbens

lees verder

6. Toon Brouwers

lees verder

7. Ronny Tax

lees verder

8. Gaitrie Soedamah

lees verder

9. Evan Shield

lees verder

10. Anita Maassen

lees verder

11. Louis Peeters

lees verder

12. Jan Bijnen

lees verder

13. Adri van den Hoven

lees verder

Foto's


 

Ons visie op water

Water is onlosmakelijk verbonden met ons bestaan.
Zuiver water is van vitaal belang voor onze gezondheid en onmisbaar voor flora en fauna. Water is daarom van wezenlijke waarde voor het welzijn van mens, plant en dier. Het water moet op een goede manier worden beheerd. Deze taak is primair neergelegd bij het waterschap.

Als onafhankelijke groepering staat de AWP Aa en Maas voor een eerlijk en evenwichtig waterschapsbeleid. Alleen zo kunnen de belangen gediend worden van alle mensen in het stroomgebied van het Waterschap Aa en Maas. Om hierop invloed te kunnen hebben, maakt de AWP Aa en Maas deel uit van het Algemeen bestuur van het waterschap.De AWP Aa en Maas maakt zich sterk voor een sober en doeltreffend waterbeheer tegen maatschappelijk aanvaardbare heffingen en tarieven.De zorg voor betrouwbare, beschermende waterkeringen – dus veilig wonen – is in onze visie een voorname verantwoordelijkheid van het waterschap.

De AWP Aa en Maas ziet er op toe dat deze taak op de juiste wijze wordt uitgeoefend.Wij staan voor een juist evenwicht tussen nat en droog en pleiten er voor op doeltreffende wijze in te springen op de gevolgen van de klimaatverandering. Omdat wij niet alleen leven op deze wereld staat de AWP Aa en Maas bovendien voor een sterke, internationale samenwerking. Water is een verbindende factor in het (Europese) bestuur.