AWP Aa en Maas

AWP Aa en Maas

De Algemene Waterschapspartij (AWP) is een landelijke vereniging met een gekozen bestuur. In elk waterschap heeft de AWP een afdeling. De landelijke vereniging heeft het landelijke verkiezingsprogramma “AWP niet politiek wel deskundig“ vastgesteld.

AWP Aa en Maas heeft vanuit de lokale situatie eigen speerpunten toegevoegd en regiogebonden actiepunten opgesteld.

 


Lees verder Onze speerpunten Nieuws

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Plus welkomstkorting!

Word lid!

Nieuws en opiniestukken

Deltacongres Maastricht

Nieuws 2021-11-11 Deltacongres ...

Waterbericht van Anita, januari 2022

Nieuws 2022-01 Waterbericht van Anita, januari 2022   –          Waar is het waterschap zoal mee bezig geweest het afgelopen jaar –...

AB-vergadering van 17 december 2021

Nieuws 2021-12-17 schema AB-besluiten Realisatie natuurdoelen Belastingverordeningen 2022 waterschap Aa en Maas Regionale energiestrategie Energie, Klimaat ...

Dankwoord Albert van de Koolwijk en Arie van Beelen

Nieuws Albert van de Koolwijk en Arie van Beelen Beiden hebben zich dit jaar afscheid genomen van de Algemene Waterschapspartij. Albert is vanaf 2014 actief ...

Waterbeheerplan 2022-2027

Nieuws Waterbeheerplan_in_een_oogopslag Het gehele waterbeheerplan kunt u downloaden vanaf de website van waterschap Aa en Maas: https://www.aaenmaas.nl/ove...

AB-vergadering van 19 november 2021

Nieuws 2021-11-19 schema AB-besluiten en commissieadviezen Waterbeheerplan voor 2022-2027 Programmabegroting waterschap Aa en Maas voor 2022 Samenwerkingsov...

speerpunten van AWP Aa en Maas

Voorkomen van levensbedreigende overstroming

want ruimte voor de Maas en veilige (regionale) dijken zijn een eerste zorg.

Waterkwaliteit verbeteren met verbeterde zuiveringsmethoden en vervuiling van het water voorkomen

Want door overbemesting, drugsafval, overstromende riolen, en allerlei ander afval wat in de sloot terecht komt wordt het water in onze regio ernstig verontreinigd.

Naast deze speerpunten vinden wij regionale actiepunten belangrijk:

Hertogswetering:

1. Consequente bestrijding van de grote waternavel om de overlast door deze woekerplant beheersbaar te houden. 2. Duikers op orde. De verbindingsbuizen tussen watergangen dienen open te zijn zodat water er vlot doorheen kan stromen. Ze moeten op geschikte diepte liggen om het water niet te snel weg te laten stromen.

Beneden Aa:

1. Verbetering waterkwaliteit door het verminderen van voedingsstoffen in het oppervlakte water. 2. Ruimte voor waterberging. Als reserve voor droge tijden en als noodopvang bij veel regenval om wateroverlast te voorkomen.

Boven Aa:

1. Bestrijding van overbemesting. Veel beekdalen zijn heringericht. Om hier het gewenst planten- en dierenleven een kans te geven zal het water schoner moeten blijven. Er is veel geld geïnvesteerd in een aantal unieke natuurgebieden. Zonder schoon water is dit nutteloos. 2. Aanpassing van het beregeningsbeleid om verlaging van het grondwaterpeil tegen te gaan. Industrie, akkerbouw en drinkwaterbedrijven pompen nu samen meer water uit de bodem dan er bij komt.

Raam:

1. Wateroverlast beperken. We doen een beroep op iedereen om minder verharding toe te passen en voor het aanleggen van plekken waar het water in de grond kan zakken. Riolen en sloten raken daardoor minder snel overvol. 2. Natuurontwikkeling stimuleren en diverse natuurgebieden aan elkaar koppelen. 3. Behoud van het Maasheggengebied en de bakenbomen bij dijkversterkingsprojecten.

Onze kandidaten

1. Presentatie team Aa en Maas

lees verder

2. promotiefolder Algemene Waterschapspartij team Aa en Maas

lees verder

3. Anita Slaats Damen

lees verder

4. Arie van Beelen

lees verder

5. Rini Hermus

lees verder

6. Henk Siroen

lees verder

7. Mari van Roosmalen

lees verder

8. Carla Obbens

lees verder

9. Albert van de Koolwijk

lees verder

10. Harry Kuypers

lees verder

11. Adri van den Hoven

lees verder

Foto's


Verkiezingsprogramma 2019 2023 AWP afdeling Aa en Maas

Algemene WaterschapsPartij Aa en Maas

De AWP Aa en Maas is geen politieke partij, maar een onafhankelijke groepering van mensen met een passie voor water en een duidelijke visie op het beheer ervan.

De Algemene AWP Aa en Maas wil een sterk front vormen en zal er op toezien dat eenzijdige belangenbehartiging in het zorggebied wordt voorkomen.

Uitslag waterschapsverkiezingen 2019

Beste inwoners van Waterschap Aa en Maas,

Bij de waterschapsverkiezingen van maart 2019 heeft de Algemene Waterschaspspartij een zetel behaald voor het bestuur van Waterschap Aa en Maas. Door meer concurrentie, een beperkte kandidatenlijst en opnieuw pech met verdeling van de restzetels hebben we een zetel ingeleverd.

Anita Slaats-Damen zal ons team vertegenwoordigen in het bestuur van Waterschap Aa en Maas. De rest van het team, allen waarop u uw stem heeft uitgebracht, zullen haar bij dit werk ondersteunen.

Met deskundigheid en zonder politieke belangenverstrengeling.

“Niet politiek wel deskundig!”

Onze visie op water:

Water is onlosmakelijk verbonden met ons bestaan.
Zuiver water is van vitaal belang voor onze gezondheid en onmisbaar voor flora en fauna. Water is daarom van wezenlijke waarde voor het welzijn van mens, plant en dier. Het water moet op een goede manier worden beheerd. Deze taak is primair neergelegd bij het waterschap.Als onafhankelijke groepering staat de Algemene WaterschapsPartij Aa en Maas voor een eerlijk en evenwichtig waterschapsbeleid. Alleen zo kunnen de belangen gediend worden van alle mensen in het stroomgebied van het Waterschap Aa en Maas. Om hierop invloed te kunnen hebben, maakt de Algemene WaterschapsPartij Aa en Maas deel uit van het Algemeen bestuur van het waterschap.De Algemene WaterschapsPartij Aa en Maas maakt zich sterk voor een sober en doeltreffend waterbeheer tegen maatschappelijk aanvaardbare heffingen en tarieven.De zorg voor betrouwbare, beschermende waterkeringen – dus veilig wonen – is in onze visie een voorname verantwoordelijkheid van het waterschap. De Algemene WaterschapsPartij Aa en Maas ziet er op toe dat deze taak op de juiste wijze wordt uitgeoefend.Wij staan voor een juist evenwicht tussen nat en droog en pleiten er voor op doeltreffende wijze in te springen op de gevolgen van de klimaatverandering. Omdat wij niet alleen leven op deze wereld staat de Algemene WaterschapsPartij Aa en Maas bovendien voor een sterke, internationale samenwerking. Water is een verbindende factor in het (Europese) bestuur.