AWP Vallei en Veluwe

AWP voor Water, Klimaat en Natuur

AWP is een onafhankelijke landelijke partij met betrokken leden uit alle hoeken van de samenleving. Met respect voor alle belangen werken wij aan een veilige, gezonde en goede toekomst voor iedereen. Eerlijk en deskundig.

Klik hier voor alle kandidaten van AWP Vallei en Veluwe

Bescherming tegen hoogwater en wateroverlast staan voor de AWP op nummer één. Want voor AWP  is uw persoonlijke veiligheid en eigendom het allerbelangrijkst. Het waterschap heeft veel invloed op uw omgeving. Daarom ziet AWP erop toe dat het waterschap al het werk goed doet, droogte bestrijdt, bijdraagt aan een aantrekkelijk landschap, aan een diverse en hoogwaardige natuur, recreatie en toerisme versterkt, én daar waar mogelijk met energielevering duurzaam bijdraagt aan de maatschappij. Met voor iedereen redelijke en eerlijke kosten.

Uw stem helpt AWP bij het streven naar diversiteit en verjonging van het waterschapsbestuur. Voor nu én voor ons aller toekomst.

Onafhankelijk, niet politiek, wel deskundig én betrokken!
Eerlijk mét ambitie
Dat is AWP voor Water, Klimaat en Natuur

Weten of je in het waterschap Vallei en Veluwe woont?
Klik hier en tik je postcode in!

Op zoek naar meer actuele berichten van AWP Vallei en Veluwe?
Bezoek de Facebook-pagina!

AWP verkiezingsprogramma

Geïnteresseerd in het verkiezingsprogramma van de landelijke AWP?
Download hier het AWP Verkiezingsprogramma 2023 ‘Alles is Water’
De regionale speerpunten van AWP voor waterschap Vallei en Veluwe
Tref je lager op deze webpagina aan. Even omlaag scrollen.

AWP campagnevideo’s

AWP Vallei en Veluwe heeft op YouTube een playlist met interessante 30-seconden campagnevideo’s staan (2:30)

Afzonderlijke AWP campagnevideo’s (elk 0:30):
Over Water
Over Klimaat
Over Natuur 
Over Diversiteit in het Waterschapsbestuur

Over Eerlijk en Deskundig Waterschapstuur 

Vragen aan het college van dijkgraaf en heemraden

Hier kun je de vragen aan het college van waterschap Vallei en Veluwe vinden die de verschillende fracties in het algemeen bestuur stellen.


Lees verder Onze speerpunten Nieuws

AWP voor water, klimaat en natuur


Word lid!

Agenda

Nieuws en opiniestukken

Warmte uit Veluws water, binnen handbereik én duurzaam

Opinie Vraagt een actieve maatschappelijke taakopvatting van het waterschap – 21 juni 2024 – Er zit voor 4 miljoen woningen warmte in oppervlak...

Mijn eerste jaar als waterschapsbestuurder

Nieuws AWP’er Jiska Taal kiest voor een deskundig waterschapsbestuur – 19 juni 2024 – In maart 2023 kwam ik met voorkeursstemmen in het bestuu...

AWP'er Ron van Megen lid Begeleidingscommissie Rekenkamer

Nieuws Benoeming door het algemeen bestuur – 13 mei 2024 – Het algemeen bestuur van waterschap Vallei en Veluwe heeft besloten om gezamenlijk me...

Voor vitale Renkumse Beekdalen

Opinie AWP houdt de vinger aan de pols – 8 mei 2024 – Bij een debat voor de waterschapsverkiezingen heeft lijsttrekker Ron van Megen van AWP voor...

Wateroverlast in de Apeldoornse wijk Zuidbroek

Nieuws Vragen en antwoorden – 12 maart 2024 – Op veel plaatsen in Nederland is vaker sprake van wateroverlast door overvloedige neerslag dan voor...

Zoals de ouden zongen, ...

Nieuws Kleindochter in jeugdbestuur waterschap Vallei en Veluwe – 4 maart 2024 – Voorafgaand aan de vergadering van het algemeen bestuur van wat...

Regionale Speerpunten van de AWP Vallei en Veluwe

1. Gezond water in onze leefomgeving

Waarom? Gezond water is het fundament van een gezonde leefomgeving. Maar een gezonde leefomgeving is niet meer vanzelfsprekend. De biodiversiteit holt achteruit, PFAS in de bodem en drinkwater, fijnstof in de lucht, (drink)water tekorten in oost Nederland, bestrijdingsmiddelen in groenten en fruit, incidenten met gevaarlijke stoffen, te veel stikstof. De kwaliteit van water, bodem en lucht staat onder druk door chemische stoffen uit de industrie, bestrijdingsmiddelen uit de landbouw, stikstof en fijnstof uit de veehouderij, industrie en verkeer. Recreatie is van belang voor de gezondheid van mensen. Daar waar mogelijk recreatie aan op of in het water toestaan of faciliteren. Hoe? - No regret-keuzes bij de sanering van ENKA-pluim in Ede. Het leefklimaat van bewoners en het natuurbelang van het Binnenveld zijn leidend. - Gezondheid voorop, een totaalverbod op alle chemische bestrijdingsmiddelen en een verbod op het lozen door de industrie van zeer zorgwekkende stoffen. - Geen medicijnresten in ons oppervlakte water; zoveel mogelijk bij de bron aanpakken, rioolwaterzuiveringen worden verplicht medicijnresten te verwijderen. - Daar waar mogelijk recreatie aan op of in het water toestaan of faciliteren. Bijvoorbeeld wandelpaden langs beken en over dijken. Kanopassages. Bereikbare hengelsportplekken.

2. Genoeg water voor alles en iedereen

Waarom? Watervoorraden worden ernstig bedreigd. AWP wil dat ook het waterschap meewerkt aan maatregelen om de (drink)watervoorraden te beschermen en aan te vullen, zodat wij kunnen blijven rekenen op voldoende en betaalbaar drinkwater. Ook moet er voldoende schoon water beschikbaar zijn om gewassen te beregenen, vee te drenken, te recreëren en de natuur van water te voorzien. Op dit moment wordt de industrie nog steeds ontzien. Zij kunnen als grootverbruikers zonder beperking vergund grond- en oppervlakte water blijven onttrekken, ook bij extreme droogte. De verhoudingen zijn zoek. Het moet anders. Zeker als alternatieven mogelijk zijn. Bij droogte komt steeds vaker vis in de problemen, zijn reddingsacties nodig en komen zeldzame soorten in gevaar. Hoe? - Grondwatergebruik is niet gratis en wordt doorberekend. Het onbeperkt leegpompen van de Veluwe door de industrie en waterbedrijven wordt beteugeld of gemitigeerd. - We helpen agrariërs watervoorraden aan te leggen, zodat zij voldoende schoon water hebben voor gewassen en vee. - Meer natte natuur helpen ontwikkelen zodat ook nabije landbouw kan blijven produceren. - Het inrichten in beken, vijvers en waterpartijen van overlevingsplekken voor vis zodat de visambulance overbodig wordt. - Er worden op de Veluwe waterbuffers aangewezen die beschermd en/of ontwikkeld worden. (De watervoorraden op hoge zandgronden worden nu hersteld en verzakkende veenweidegebieden moeten de kans krijgen om te herstellen). - De Veluwe als (bovenregionale) wateraccu. - Inzetten op natuurlijke waterinfiltratie (vb. Hierdense en Leuvenumse beek) én op veilig en schoon infiltreren van rivierwater op de Veluwe. - Grondwatergebruik is niet gratis en wordt doorberekend. Het onbeperkt leegpompen van de Veluwe door de industrie en waterbedrijven wordt beteugeld of gemitigeerd. - We helpen agrariërs watervoorraden aan te leggen, zodat zij voldoende schoon water hebben voor gewassen en vee. - Meer natte natuur helpen ontwikkelen zodat ook nabije landbouw kan blijven produceren. - Het inrichten in beken, vijvers en waterpartijen van overlevingsplekken voor vis zodat de visambulance overbodig wordt. - Inzetten op natuurlijke waterinfiltratie (vb. Hierdense en Leuvenumse beek) én op veilig en schoon infiltreren van rivierwater op de Veluwe. - Water in perioden met regenval slim vasthouden, zodat meer water beschikbaar is bij droogte. Voorbeelden: de duingebieden en lokaal: - Infiltratie van water bij Epe: Het oude infiltratieproject dat in 1998 gestart is voor 2,2 miljoen m3/jaar is uitgebreid. Vanaf eind 2015 wordt overtollig water ingenomen vanuit de Klaarbeek en de Grift. Dit water is systeemeigen water afkomstig van de Veluwe. Het water wordt getransporteerd naar de infiltratievijvers. - Schalterberg (bij Eerbeek): In 2014 is het infiltratieproject bij Schalterberg in gebruik genomen voor een infiltratie van 2 miljoen m3/jaar. Hiermee wordt het effect van de drinkwaterwinning gehalveerd. Er wordt water ingenomen vanuit het eerste pand van het Apeldoorns Kanaal. Het water wordt vervolgens getransporteerd naar de infiltratievennen die ingericht zijn op het terrein van Natuurmonumenten.

3. Veilig en droog wonen

Waarom? Nederland staat voor een enorme opgave als het gaat om bouwen van extra woningen, in totaal gaat het om 900.0000 woningen tot aan 2030. De deltacommissaris gaf vorig jaar terecht aan dat het van belang is dat we het in één keer goed doen, flexibiliteit inbouwen en volgende generaties niet klemzetten met problemen en schade. Bouwen waar het droog blijft (en dus niet in de uiterwaarden van rivieren, want dit loopt onder). We bouwen voor een periode langer dan de duur van de hypotheek. Dit betekent anticiperen op alle aspecten van de klimaatverandering. Klimaatbestendig, ook in de verdere toekomst. Water en bodem sturend laten zijn bij ruimtelijke planvorming. Waterschappen meteen bij plannen betrekken en de watertoets een dwingend karakter geven. (Nieuwe) woonwijken zijn waterinclusief en natuurinclusief. Natuur en water in steden en wijken verlaagt de hittestress en biedt een gezonde en ontspannen leefomgeving aan onze inwoners. Hoe? - Bouwen waar het droog blijft (en dus niet in de uiterwaarden van rivieren, want dit loopt straks onder). - We bouwen voor een periode langer dan de duur van de hypotheek. Dit betekent anticiperen op alle aspecten van de klimaatverandering. Klimaatbestendig, ook in de verdere toekomst. - Water en bodem sturend laten zijn bij ruimtelijke planvorming. Waterschappen meteen bij plannen betrekken en de watertoets een dwingend karakter geven. - (Nieuwe) woonwijken zijn waterinclusief en natuurinclusief. Natuur en water in steden en wijken verlaagt de hittestress en biedt een gezonde en ontspannen leefomgeving aan onze inwoners.

4. Duurzame warmte voor onze huizen

Waarom? Vallei en Veluwe heeft meerdere rioolwaterzuiveringsinstallaties verspreid over haar verzorgingsgebied. Dat betekent kansen om lokaal en gericht om goedkoop en duurzaam huizen te voorzien van warmte uit water. Hoe? - Door te initiëren, samen te werken en mee te investeren in warmteprojecten om onze huizen duurzaam en goedkoop van warmte te voorzien. Actief investeren betekent ook zeggenschap over eerlijke tarieven, zodat de rekening voor onze inwoners betaalbaar blijft.

5. Duurzaam en circulair

Waarom? Vallei en Veluwe beschikt als waterschap over duurzame bronnen. Uit het riool- en afvalwater kunnen allerlei stoffen worden gehaald die hergebruikt kunnen worden. Uit water kan warmte duurzaam worden ingezet; dat geldt voor riool-, grond- en oppervlaktewater. Het wordt tijd dat het waterschap de rol van (toe)leverancier en dienstverlener bij duurzame en circulaire initiatieven pakt en daarvoor ook eisen en randvoorwaarden opstelt. Realisatie, beheer en onderhoud van warmtenetten zijn geen taak van een waterschap. Ook gezuiverd afvalwater hergebruiken, bijvoorbeeld als grondstof voor proceswater in de industrie zodat we zuiniger met grondwater kunnen omgaan. Hoe? - Energiefabriek - Grondstoffenfabriek - Warmtefabriek en medewerking aan warmte-initiatieven: TEA & TEO. Realisatie, beheer en onderhoud van warmtenetten zijn geen taak van een waterschap. - Rendabel stoffen terug te winnen uit het afvalwater (water mining). Dit gebeurt bijvoorbeeld voor fosfor, een meststof, en voor cellulose, de grondstof van toiletpapier. Ook gezuiverd afvalwater hergebruiken, bijvoorbeeld als grondstof voor proceswater in de industrie.

6. Inhoudelijk deskundige bestuurders

Waarom? De transitie opgaven verdragen geen bestuurders die partijpolitieke korte termijn beslissingen nemen. AWP staat voor deskundige bestuurders en beslissingen die goed zijn voor iedereen zonder dat een groep ernstig wordt benadeeld. Dat betekent dat beslissingen minimaal voldoen aan de criteria: gezond, veilig en duurzaam. Met oog voor de lange termijn. Hoe? - AWP wil breken met de standaard dat alleen coalitiepartijen de bestuurders kunnen aanleveren in het dagelijks bestuur. AWP wil een professionele selectie van DB leden op basis van kennis en competentie en niet op basis van partijgebondenheid. - AWP wil dat inwoners erop kunnen rekenen dat er inhoudelijk kundige mensen op verantwoordelijke posities terecht komen. Dat is goed voor het democratisch vertrouwen in het waterschapsbestuur én voor de kwaliteit van het waterschapsbestuur. - Belangenvertegenwoordigers (landbouw, terreinbeheerders en bedrijfsleven) horen niet in het (dagelijks) bestuur van een waterschap.

7. Eerlijke waterschapslasten

Waarom? Het belastingstelsel van de waterschappen wordt herzien. Uitgangspunten voor AWP zijn dat het eerlijk, eenvoudig, effectief, en efficiënt wordt. In elk belastingstelsel is het belangrijk dat de verdeling van de lasten eerlijk is en dat er begripvolle mogelijkheden bestaan tot kwijtschelding voor mensen met een laag inkomen. Iedereen heeft belang bij het werk van de waterschappen, maar toch dragen sommige groepen nu aanzienlijk meer bij dan andere groepen. Bedrijven moeten meer bijdragen aan de kosten voor het waterbeheer. Inwoners bij waterschap Vallei en Veluwe betalen nu 85%. De vervuiler betaalt, is een eerlijk principe. Hoe? - Het belastingstelsel van waterschappen wordt herzien. Uitgangspunten voor AWP zijn dat het eerlijk, eenvoudig, effectief, en efficiënt wordt. - Kosten moeten eerlijker verdeeld worden. Bedrijven moeten meer bijdragen aan de kosten voor het waterbeheer. Inwoners bij Vallei en Veluwe betalen nu 85%. - De vervuiler betaalt, is een eerlijk principe. - De regels voor kwijtschelding wordt iets soepeler gemaakt. Iemand met een iets hoger vermogen mag toch nog kwijtschelding krijgen. - Uitwonende studenten hebben nu nog geen recht op kwijtschelding. AWP wil dat ook uitwonende studenten recht krijgen op kwijtschelding. - Een waterschap heft belastingen maar zou niet aan inkomenspolitiek moeten doen. Een gemeente heeft hier meer kijk op. Vallei en Veluwe moet kwijtscheldingsbeschikkingen van de gemeente moeten volgen. (1 loket voor kwijtschelding!) - Geen hypotheek meegeven aan onze kinderen door met leningen kosten door te schuiven naar de toekomst en zo nu lagere tarieven te hebben.

8. Voor een vitaal landelijk gebied

Waarom? De Gelderse Vallei is één van de gebieden die het hardst getroffen worden door de maatregelen die zijn voorgesteld in de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. De nationale overheid wil vóór 2030 de natuur versterken, de waterkwaliteit verbeteren en meer doen tegen klimaatverandering. Onder meer de stikstofuitstoot in de buurt van natuurgebieden maar ook in het algemeen moet fors omlaag. Hoe? - De stikstof problematiek is al decennia lang bekend. Er is nagelaten om tijdig het beleid aan te passen. Er moet nu wel iets gaan gebeuren. Hier ligt een belang van een waterschap, maar niet het voortouw. Provincies en gemeenten, grondeigenaren en -gebruikers moeten op zoek naar een redelijke oplossing per gebied. - Boeren die stoppen een goede regeling, boeren die doorgaan een goed bedrijf! - AWP is voor een vitaal buitengebied! (in meest brede zin).

Onze kandidaten

1. ir. Ron van Megen | fractievoorzitter (Leusden)

lees verder

2. Jiska Taal | lid algemeen bestuur (Wageningen)

lees verder

3. ir. Wim Nooijen | commissielid (Amersfoort)

lees verder

4. ir. Maarten van Vierssen (Apeldoorn)

lees verder

5. mr. dr. Thy Pham (Epe)

lees verder

6. ir. Hillebrand Ehrenburg (Amersfoort)

lees verder

7. Maijke Huibers (Veenendaal)

lees verder

8. Martijn in ’t Veld (Ede)

lees verder

9. ir. Theo van Overbeek (Amersfoort)

lees verder

10. Ahmet Alkaş (Apeldoorn)

lees verder

11. Constantijn Wekx (Amersfoort)

lees verder

12. Willem Schuur (Renswoude)

lees verder

13. ir. Andries van Dort MBA (Bennekom)

lees verder

14. Armande van Duin (Emst)

lees verder

15. ir. Ton Bresser | in memoriam (Soest)

lees verder

16. Alice Jonker-Veens (Apeldoorn)

lees verder

17. Floris Erwich (Amersfoort)

lees verder

18. Wouter Hiskemuller (Renkum)

lees verder

19. Wijnand Zech (Putten)

lees verder

20. ir. Douwe Meijer (Nijkerk)

lees verder

21. Mark Reijerman BSc (Wageningen)

lees verder

22. Milica Marinkov (Apeldoorn)

lees verder

23. ir. Tim van Dijk (Leusden)

lees verder

24. Cees Paul (Soest)

lees verder

25. Quirine Lensvelt-Ruys | in memoriam (Apeldoorn)

lees verder

26. Maarten Paauw BA (Leusden)

lees verder

27. Rory Burgman (Apeldoorn)

lees verder

28. ing. Paul Manders MBA (Hoogland)

lees verder

29. drs. Herman Voorn (Apeldoorn)

lees verder

30. prof. ir. Hans van Dijk (Leusden)

lees verder

31. Tatjana Meijvogel-Volk (Apeldoorn)

lees verder

32. ir. Herman Postma MBA (Bennekom)

lees verder

33. Jacqueline Pol-de Visser (Ugchelen)

lees verder

34. ir. Edith van der Meulen (Apeldoorn)

lees verder

OPROEP

Algemene Waterschapspartij (AWP) zoekt medestanders

Waterschapsverkiezingen

Waterschappen zorgen voor voldoende schoon oppervlaktewater, voor veilige dijken en voor het zuiveren van rioolwater. Het bestuur van een waterschap is te vergelijken met een gemeenteraad. Maar er zijn ook verschillen. De verkiezingen voor de waterschapsbesturen zijn op 15 maart 2023, tegelijk met de Provinciale Staten verkiezingen.

Algemene Waterschapspartij (AWP)

De Algemene Waterschapspartij (AWP) is opgericht in 2007 als belangenorganisatie van inwoners. Op dit moment is de AWP vertegenwoordigd in het bestuur van de meeste waterschappen. Bij Waterschap Vallei en Veluwe heeft de AWP 2 zetels in het Algemeen Bestuur.

De AWP staat los van partijpolitiek en specifieke belangenbehartiging. Waterschappen vormen immers een functionele democratische overheid, waarin politieke kleur van ondergeschikt belang is. AWP bestuurders letten op betaalbaarheid en kiezen met verstand van zaken voor veilig en goed waterbeleid zonder politieke poppenkast. Het gaat dus om “Zuiver Water” voor de omgeving waarin we wonen en leven, klimaat en natuur.

Medestanders gezocht

We zoeken deskundige en/of betrokken mensen, die zich voor het maatschappelijk belang willen inzetten. Als kandidaat voor de verkiezingen, of als ondersteuner van de AWP fractie of anderszins. Politieke kleur is niet van belang, maar ook geen enkel beletsel om aan de AWP deel te nemen. Iedereen kan lid worden van de AWP. Graag willen we inbreng uit verschillende kanten van de maatschappij. Bij het waterschap gaat het niet alleen om techniek, maar bijvoorbeeld ook om communicatie en om financiën.

Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd

Nog steeds zijn mannen zwaar oververtegenwoordigd. Het is dus hoog tijd, dat er meer vrouwen bijkomen.

Omdat de opmars van vrouwen in waterschapsbesturen achter blijft, willen we speciaal aan vrouwen vragen zich te beraden. De inbreng van vrouwen is immers hard nodig. En het bestuur van het waterschap dient een afspiegeling te zijn van de hele maatschappij. De Algemene Waterschapspartij (AWP) wil vrouwelijk talent benutten en streeft naar een evenwichtige man/vrouw verhouding en diversiteit in het algemeen.

 

De kwaliteit van het bestaan

Gaat niet alleen de mannen aan

Dus vrouwen met en zonder baan

Kunnen het waterschap in gaan

In plaats van aan de kant te staan