AWP Statuten

Kiesvereniging met notarieel vastgelegde statuten

De Algemene Waterschapspartij beschikt over notarieel gedeponeerde Statuten. In deze Statuten staat de doelstelling van de vereniging volledig uitgeschreven:

“De AWP is een vereniging, die zich inspant om de aan de waterschappen in Nederland  opgedragen taken maatschappelijk zo verantwoord, duurzaam en efficiënt mogelijk uit te (laten) uitvoeren. Onder de aan de waterschappen opgedragen taken behoren de aanleg en beheer van waterkeringen, het kwalitatieve en kwantitatieve beheer van oppervlaktewater, het beheer van wegen en het zuiveren van rioolwater. De AWP zal haar doel nastreven op een wijze die nader omschreven is in de door de algemene ledenvergadering goedgekeurde uitgangspunten.”.

In de Statuten is geregeld hoe de AWP formeel is georganiseerd:

  • op welke wijze de vereniging haar doel wil bereiken
  • de taken en bevoegdheden van het landelijk bestuur, en de verantwoording
  • hoe het bestuur is samengesteld en hoe bestuursleden worden verkozen
  • hoe de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt  georganiseerd
  • wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de AWP-afdelingen in elk waterschap
  • en hoe het financiële reilen en zeilen van de vereniging AWP in elkaar steekt
  • hoe het lidmaatschap van de vereniging is geregeld
  • de rol van donateurs

Voor de wijziging van de Statuten is voorzien in een procedure, die leidt tot vastlegging van de nieuwe Statuten door een notaris.

De Statuten van de AWP zijn op verzoek verkrijgbaar via het contactformulier.

Naast de Statuten heeft de Algemene Waterschapspartij ook een Huishoudelijke Reglement (HR).

AWP ingeschreven bij Kamer van Koophandel

De Algemene Waterschapspartij is een vereniging die bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven onder nummer 37138086. De akte van oprichting van de vereniging is gedateerd op 27 december 2007.

De Algemene Waterschapspartij is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder de SBI-code: 8411 – Algemeen overheidsbestuur.

Bij de Kamer van Koophandel wordt ook geregistreerd wie de huidige bestuurders van de vereniging zijn. Daar kan ook worden nagekeken wat elk van de afzonderlijke bestuurders aan bevoegdheid hebben om namens te vereniging op te treden.

 

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Plus welkomstkorting!

Word lid!

AWP in beeld