AWP De Stichtse Rijnlanden

Vragenlijst voor kandidatenlijst AWP t.b.v. waterschap HDSR

Randvoorwaarden om op de lijst te komen

1) Ben je beschikbaar voor de AWP-lijst waterschapsverkiezingen HDSR maart 2023?

Naast deze positieve verklaring wordt voor de formele kandidaatstelling t.z.t. nog gevraagd om ook de benodigde persoonsgegevens aan te leveren.

2) Ben je lid van AWP, of ben je bereid om dat in 2023 te worden?

Daarmee ook drager van AWP-gedachtegoed / verkiezingsprogramma voor HDSR.

3) Woonachtig in beheergebied HDSR?

Graag je woonplaats vermelden.

 

Vragen voor uitwerken lijstvolgorde

1) Ambieer je een verkiesbare plaats (denk aan nr 1-5) op de lijst, voor een mogelijke rol in waterschapsbestuur (Algemeen bestuur en/of Commissielid)?

2 Geef in een korte samenvatting (gericht aan kiezers) je motivatie waarom je kandidaat wilt zijn namens de AWP?

Stukje kan later b.v. worden gebruikt voor Website of AWP promotie (natuurlijk na overleg!).

3) Welke ervaring of kwaliteit kun je voor AWP inzetten?

Denk aan bestuurskunde, juridische achtergrond, water expertise, etc. Welke bijdrage kun je leveren gedurende de campagne en/of gedurende het bestuurswerk. Ook mogelijke ondersteuning en communicatie-activiteiten zijn daarbij van belang!

4 Kun je goed debatteren?

5 Heb je politieke ervaring?

6 Ben je beschikbaar voor bestuurswerk?

Het gaat daarbij om vergaderingen Algemeen Bestuur (woensdagavond), Commissievergaderingen (BMZ op dinsdagavond, SKK op donderdagavond) en themabijeenkomsten / veldbezoeken. Per jaar zijn er 6-8 vergaderingen van het AB. De commissievergaderingen en themabijeenkomsten vormen hiervoor de voorbereiding.

Bepalen van de lijstvolgorde

Ter informatie aan alle betrokkenen vast enkele criteria die de commissie van wijzen (Albert Jansen en Jaap Verweij) kunnen helpen bij uitwerken van de lijstvolgorde:

– warme betrokkenheid bij waterbeheer of kwaliteiten die nuttig zijn voor het besturen van het waterschap

– aansprekende lijst met een goede mix van kandidaten. D.w.z. vrouw-man, jong-ervaren, spreiding over gebied HDSR, afspiegeling van de samenleving

Mochten er verder vragen zijn t.a.v. de kandidaatstelling, mail Jaap of Albert dan gerust.

 

Alles is water! Op weg naar een duurzaam watersysteem!

Opinie Bijdrage van de Algemene Waterschapspartij aan de Algemene Beschouwingen 2022 van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Alles is water! Deze u...

Terugblik op 2021

Nieuws Graag delen we een korte terugblik op het jaar 2021 met jullie. Een jaar dat helaas sterk gekleurd is door de corona pandemie. Binnen HDSR zijn de me...

Stroomopwaarts naar een transparant, eerlijk en duurzaam waterschap!

Opinie AWP-bijdrage aan de Algemene beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2021. Stroomopwaarts naar een transparant, eerlijk en duurzaam waterschap! Inleiding V...

Terugblik op 2020

Opinie Aan het eind van dit bewogen corona jaar willen wij kort terugblikken op ons reilen en zeilen binnen HDSR. Als HDSR-team hebben wij – namens de ...

Algemene Beschouwingen AWP 2020

Opinie Samen met, laat onze eigen verantwoordelijkheid onverlet!   Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2020 van het waterschap De Stichtse Rijnlande...

Door uitvoering motie AWP, lagere stijging HDSR waterschapslasten 2020

Nieuws Het HDSR bestuur geeft invulling aan een eerdere motie van de Algemene Waterschapspartij! Het tarief voor de categorie “gebouwd” voor 2020 gaat hi...