Vechtstromen

Reactie Financiële Beschouwing AWP 2020

De fractie van de Algemene Waterschap Partij heeft kennis genomen van de MeerJarenVerkenning 2021-2030, als financiële doorvertaling van het breed gedragen bestuursakkoord; Een blauwe groene toekomst, waaraan iedereen mee kan doen.

MJV 2021-2030

Het rapport beschouwt de fractie AWP financieel; vanuit onze positie waarin wij kaders stellen, controleren en alle belangen vertegenwoordigen, vooral vanuit de doelgroep ingezetenen. We hebben een gedragen bestuursakkoord met vele blauwgroene ambities, waardoor wij 32 miljoen meer gaan investeren, met een gemiddelde lastenstijging van 3,4%, die later zal afnemen. De AWP steunt het bestuursakkoord en is gevraagd om hieraan uitvoering te geven.

Dat doet de AWP met een ambitieuze portefeuille. Wij zien veel van ons verkiezingsprogramma terug in het bestuursakkoord; het is toekomstbestendig met een financiële stip aan de horizon en het beheer op orde is centraal gezet. Waterbewustzijn verbeteren door educatie is echter met een jaar vertraagd en ook alleen financiële uitzetting op basis van een inflatiecorrectie is nog niet in het vizier, maar er is wel met een schuldenplafond ingesteld van 300% van onze begroting!

De fractie AWP wil uit de voorliggende stuk 3  punten lichten.

a.      Met de extra investering in Beheer op orde, is de bedrijfszekerheid vergroot op onze bezittingen, ook wel moeilijk genoemd, kapitaal intensieve goederen, maatschappelijke activa of assets. Onze bezittingen omvatten; huisvesting, installaties, bruggen en stuwen. Als maatschappelijk eigenaar en rentmeester is Beheer op orde een zeer goede zaak.  Onze vraag blijft; Zijn er al nieuwe inzichten, nu we komende bestuursperiode het beheren van bezittingen procesmatig op orde krijgen?

b.      een raming voor de personeelslasten is opgenomen die vanaf 2021 jaarlijks stijgt met 3,6%, terwijl de gemiddelde lastenstijging 3,4% is,  zijn we blij met de toezegging van de portefeuillehouder om strategisch naar ons personeelsbestand te gaan kijken. Onze vraag is of hierbij kritisch gekeken gaat worden naar de financiële omvang van de personeelskosten?

c.      De investeringsplaatjes laten systematisch een beeld zien dat we uiteindelijk binnen het afgesproken 300%-schuldenplafond blijven. Maar kunnen we dat toekomstbestendig, midden in het oog van de COVID-19-pandemie, blijven geloven als we weten dat er nog zo veel op ons af komt? Wij noemen hier o.a. het inflatie/deflatie spook, de toegenomen kwijtschelding, het weerstandvermogen naar beneden is gesteld, de opgave tot waterbewustzijn , microplastics en gewasbescherming middelen zoals glyfosaat en neonics te zuiveren, de stikstof/PAS situatie, extra uitgaven voor het DPRA en stedelijk water. Kortom nog opgaven voldoende waar wij beheersbaar en betaalbaar mee willen omspringen.

Betaalbaarheid op termijn

We lezen een duurzaam financieel beleid. De AWP maakt zich weldegelijk zorgen over de lange termijn en of onze lastendruk betaalbaar blijft voor alle vervuilende en profijt hebbende belangen. De weeffout in ons belastingstelsel binnen ongebouwd met wegen is nog niet ongedaan gemaakt, terwijl de 2e weeffout binnen gebouwd zichtbaarder wordt. De ingezetenen met hun woning betalen naar verhouding agv woningschaarste steeds meer tov bedrijfsgebouwd. Ook in de zuiveringslasten.

Machiel Wispels

Fractievoorzitter Algemene Waterschap Partij

23-09-2020

Wat hebben we als AWP deze vier jaar al bereikt in Vechtstromen

Nieuws RESULTATEN: Wat heeft AWP Vechtstromen de afgelopen vier jaar bereikt! ·       AWP Vechtstromen had de afgelopen periode drie zetels in het wat...

Kieslijst AWP Vechtstromen bekend.

Nieuws Op bijgaande foto ziet u een groot deel van onze kandidaten voor 15 maart.  Voor de kieslijst klikt u op de link. Kieslijst 2023 Kieslijst 15-03-2023...

Er komen nieuwe verkiezingen op 15 maart 2023 stem op lijst 3

Nieuws Hiervoor stemt u op lijst 3 ·     Onafhankelijk: AWP-Vechtstromen staat los van de gevestigde landelijke politieke partijen. Dat geeft ons de rui...

Wie zijn wij en waar staan we voor.

Opinie Ons waterschap zorgt voor het beheer van het water in Twente en Noord oost Drenthe. Waterschappen zorgen voor veilige dijken, gezuiverd afvalwater en ...

Beken en rivieren: een cocktail van medicijnenresten. Dat willen we niet meer!

Nieuws Beken en rivieren: een cocktail van medicijnenresten. Dat willen we niet meer! Bijna iedereen gebruikt wel eens medicijnen. Sommige mensen zijn genood...