Biodiversiteitscrisis even groot als klimaatcrisis

‘Nederlandse natuur ronduit slecht’, meldt NOS

22 april 2022 – Wereldwijd gaat de natuur in een zorgwekkend tempo achteruit.  De biodiversiteitscrisis is even groot als de klimaatcrisis, stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Van agrarische gebieden tot natuurgebieden, van binnenwateren tot stedelijke gebieden: de staat van de Nederlandse natuur is “ronduit slecht”. Schoon oppervlakte- en grondwater, KRW-doelen waarop Nederland zich heeft vastgelegd om in 2027 te bereiken, worden vrijwel zeker niet gehaald.

Lees ook: Als jongeren maken wij ons ernstig zorgen over de onderbelichte ecologische crisis’

De AWP wil dat provincies en waterschappen toewerken naar een natuurinclusieve woonomgeving. Een vitale natuur is belangrijk voor Nederland. Mensen hebben natuur nodig voor schoon drinkwater, voor gezond voedsel en voor schone lucht. De overheid richt zich vooral op de beschermde natuurgebieden, maar die moeten wel met elkaar worden verbonden in groen-blauwe netwerken. Want als er geen uitwisseling is tussen verschillende groepen binnen een soort, dan ligt inteelt op de loer en neemt de vitaliteit af.

Biodiversiteitscrisis even groot als klimaatcrisis (bron: MacKay cartoons)

 

Maak natuur integraal onderdeel van verbouwing van Nederland

Dat de kwaliteit van de natuur zo heeft kunnen aftakelen komt volgens de Rli door “collectief geheugenverlies”. Zo zijn er door de jaren heen sluipenderwijs heel veel planten- en diersoorten verdwenen uit Nederland. “We weten niet wat we missen, omdat we het zelf amper hebben gekend. We kunnen ons nauwelijks een voorstelling maken van de natuurlijke rijkdom die nog maar vijftig of honderd jaar achter ons ligt.”

Nederland gaat de komende jaren op de schop voor de woningbouw, de energie-transitie, de aanpassing aan klimaatverandering, het stikstofvraagstuk en de verduurzaming van de landbouw. Deze grote verbouwing van Nederland biedt ook kansen om de natuur te herstellen. Bedrijven, organisaties en gemeenten zijn vaak bereid om stappen te zetten om natuur de ruimte te geven. Maar dan moet de overheid daarbij zelf volop meehelpen. De Rli adviseert om in alle regio’s natuurherstel te verbinden met andere maatschappelijke opgaven, en om hierover ook heldere afspraken te maken.

Standpunt AWP: ‘natuur is voor ons allemaal’

De AWP wil dat provincies en waterschappen met grote stappen toewerken naar een natuurinclusieve woonomgeving. Uiteraard moet natuurverlies worden aangepakt. Maar dat is niet genoeg: natuurbelang moet volwaardig meetellen in economische en politieke besluitvorming aan de Omgevingstafel. En ja, dat mag ook wat kosten, vindt de AWP, want: “Natuur is voor ons allemaal”. Waterschappen en provincies moeten nu serieus werk maken om de doelen van de KRW-te halen in 2027, en om in de jaren daarna te werken aan herstel van de biodiversiteit.

  • Provincies moeten paal en perk stellen aan woekerende exoten.
  • waterschappen moeten watergangen opwaarderen tot groenblauwe netwerken.
  • Vissen moeten naar alle sloten en beken kunnen zwemmen.
  • Genetische uitwisseling tussen afgelegen populaties is essentieel om inteelt tegen te gaan.
  • Uitspoeling van landbouwgif naar het grond- en oppervlaktewater moet een ernstige overtreding worden.

Tot slot: een groene woonomgeving maakt ook gelukkig. De AWP wil dat er in en rond dorpen en steden veel meer groen komt, op loop- of fietsafstand voor iedereen. “Want natuur is voor ons allemaal”.

 

Hans Middendorp, vicevoorzitter van de AWP

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur

Word lid!

AWP wil boeren steunen met landbouwtransitie naar minder stikstof

Opinie 31 januari 2023 – De AWP komt voor een schone en gezonde leefomgeving en een goede waterkwaliteit. Maar zoals de stikstofcrisis nu wordt aangepa...

Waternatuur en sportvissers gaan goed samen, vindt AWP

Nieuws 18 jan 2023 -  De AWP komt op voor schoon en gezond water. "Daarin hebben we een gedeeld belang met de hengelsport", zegt Hans Middendorp, woordv...

AWP start petitie tegen giflozingen Gen-X en PFAS

Nieuws 10 januari 2023 - De AWP wil dat Chemours in Dordrecht helemaal stopt met lozen van GenX en PFAS. De AWP komt op voor schoon water, schone lucht e...