Minister kiest voor adaptieve aanpak Deltacommissaris, niet voor structurele aanpak Plan Sluizen

18 feb 2016 – Met teleurstelling is er onder de voorstanders van het Plan Sluizen gereageerd op de reactie van minister Schultz  in haar brief aan de Tweede Kamer van van 17 februari 2016. Het bestuur van de Algemene Waterschapspartij had eerder al haar steun voor het Plan Sluizen uitgesproken. Ook bestuurslid Hans Middendorp heeft gepleit voor het Plan Sluizen.

Uitstel Plan Sluizen kost geld

Het uitstellen van het Plan Sluizen tot minstens na 2050 betekent dat er tussentijds adaptieve maatregelen moeten worden uitgevoerd voor de waterveiligheid van Rotterdam en Dordrecht die anders niet noodzakelijk zouden zijn – letterlijk geld in het water gegooid! Bovendien mist de BV Nederland een kans voor een showcase voor de Nederlandse waterbouwers. “De zogenoemde Adaptieve Aanpak van de deltacommissaris komt neer op het vooruit schuiven van de hete hangijzers. Wat mij betreft is het pappen-en-nathouden”, zegt Hans Middendorp van de Algemene Waterschapspartij.

Inzet van minister Schultz

De minister komt in haar brief tot de volgende conclusie:
Samengevat is mijn inzet over sluizen in de Nieuwe Waterweg:

  • Een open, afsluitbare Nieuwe Waterweg zoals opgenomen in de voorkeursstrategie Rijnmond-Drechtsteden. De sluizen niet op korte termijn, voor 2050, aan te leggen.
  • Het plan Sluizen bij de vervanging van de Maeslantkering als een volwaardig alternatief in de beschouwing mee te nemen. Deze beschouwing start op basis van de huidige inzichten en kennis naar verwachting rond 2040.
  • Continu, in het kader van Deltaprogramma, de vinger aan de pols te houden over nieuwe inzichten op het gebied van klimaatverandering, waterveiligheid en zoetwatervoorziening, zodat indien nodig deze beschouwing eerder kan worden gestart.
  • Geplande activiteiten (dijkversterkingen en beperkte zoetwatermaatregelen) uit het voorkeursalternatief Rijnmond-Drechtsteden worden als no-regret maatregelen voortvarend ter hand genomen.

Beschikbaarheid zoetwater steeds belangrijker

Het lijkt er ook op dat minister Schultz geen oog heeft gehad voor dringende problemen zoals de beschikbaarheid van zoetwater in de delta en het Groene Hart. Ook is het een gemiste kans voor natuurherstel in de Zeeuwse delta. Voor natuurontwikkeling in het Haringvliet, vermindering van de zandhonger in de Oosterschelde en behoud van een zoet Volkerak-Zoommeer is het Plan Sluizen essentieel. In de Afsluitdijk wordt nu voor veel geld een ‘vismigratierivier’ aangelegd terwijl Haringvliet en Oosterschelde gewoon liggen te wachten op uitstromend rivierwater dat nu via de Nieuwe Waterweg naar buiten stroomt. Ook de verziltingsproblematiek wordt alleen maar groter zonder Plan Sluizen. Daarbij komt nog dat het Havenbedrijf van Rotterdam eind 2016 wil beginnen met weer een verdieping van de Nieuwe Waterweg, zodat nog meer zoutwater bij vloed naar binnen stroomt!

Frank Spaargaren (links) en Hans Middendorp, okt. 2015

Reactie van de Groep Spaargaren

Frank Spaargaren, spreekbuis voor de ‘groep Spaargaren’, heeft op 18 februari 2016 per brief gereageerd. Deze brief wordt hieronder volledig weergegeven en spreekt voor zich. Lees en oordeel zelf!

Aan de Vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu.

Datum: 18 februari 2016

Bij brief van 17 februari 2016 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu U doen toekomen de beantwoording motie Geurts sluizen Nieuwe Waterweg . In bijgaande brief geven wij onze visie op de uitkomst van het door Rijkswaterstaat uitgevoerde onderzoek. Uit onze brief blijkt dat op wezenlijke punten de visie van de minister afwijkt van de onze. Daarnaast is de brief van de minister van 17 februari jl. voor ons aanleiding een aantal aanvullende opmerkingen te maken.

1. Buitendijkse schade. In de brief van de minister wordt aangegeven dat de buitendijkse schade zeewaarts van de sluizen hoger is dan in de Voorkeursstrategie (VKS). In de onderzoeksnota nota van RWS wordt in bijlage 7 aangegeven dat bij westelijk van de Botlek gesitueerde sluizen het overstromingsrisico van de industriële gebieden en Vlaardingen aanzienlijk kleiner is dan in de VKS. Per saldo is in de VKS naar onze mening een investering in de orde van 1 miljard nodig om de buitendijkse gebieden veilig te stellen. Daarin is 250 miljoen begrepen voor Dordrecht. Separaat hebben wij RWS voorgerekend dat de stagnatiekosten voor de meer westelijk gesitueerde sluizen afnemen ten opzichte van die voor een situatie van de sluizen nabij de Benelux tunnel. De kosten voor de zeevaart nemen toe, maar de afname van de kosten voor de binnenvaart is groter.

2. Zoetwater en verzilting. De brief van de minister geeft aan dat in de VKS de kosten voor de zoetwatervoorziening aanzienlijk lager zijn dan in het plan sluizen. In de conclusies van de RWS nota wordt vermeld: “Een robuuste zoetwatervoorziening is een positief effect van het plan sluizen. Hiervoor hoeft niet extra te worden geïnvesteerd”. De opmerking in de brief van de minister is derhalve onjuist.

3. Natuur. In de brief van de minister wordt gesteld dat de kosten voor compenserende maatregelen binnen de scope van de studie niet konden worden gekwantificeerd. RWS heeft ons in een laat stadium voor compenserende maatregelen een bedrag van euro 700,- miljoen opgegeven. Dit bedrag is in onze raming verwerkt. RWS kon niet aangegeven welke maatregelen hieruit worden gefinancierd. De post van 700 miljoen was voor ons aanleiding om de ons inziens lagere kosten van het plan sluizen van 3 – 4 miljard te verlagen naar 2 – 3 miljard. In onze bijgaande brief worden deze lagere kosten onderbouwd.

4. Kosten. Zoals uit de RWS nota blijkt wijkt onze raming van de kosten af van RWS. Dit verschil van inzicht bleek niet overbrugbaar. In samenhang met een verfijnd uitvoeringschema verschilt de cash flow tussen beide plannen tot 2050 weinig, zodat een contante waarde benadering voor dit traject niet zinvol is. Na 2050 zijn de kosten voor VKS aanzienlijk hoger.

5. No-regret maatregelen. Wij hebben in een separaat overzicht de minister en RWS aangetoond dat bij uitvoering van de VKS voorstellen tot 2070 met daarna een overstap naar het plan sluizen er in de orde van 3 miljard aan maatregelen zijn uitgevoerd die niet passen in het plan sluizen of tegen te hoge kosten zijn uitgevoerd. Voorbeeld: Het zout maken van het Volkerak-Zoommeer. In het plan sluizen blijft het Volkerak-Zoommeer zoet en in open verbinding met het Haringvliet.

6. Tijdstip aanleg sluizen. Wij pleiten niet voor het op korte termijn aanleggen van sluizen. Wij zijn van oordeel dat voor het verzekeren van de gewenste veiligheid, een robuuste zoetwatervoorziening en het tegengaan van verdere verzilting, de sluizen in 2050 dienen te zijn gerealiseerd. Gezien de lange procedure tijd en de bouwtijd moet ons inziens rond 2020 een principe beslissing worden genomen. Zoals in onze bijgaande brief is aangegeven heeft de adaptatie filosofie geen praktische betekenis voor investeringen in dijken en kunstwerken met een voorbereiding , uitvoering en levensduur traject van 100 jaar of langer. Tien of twintig jaar langer waarnemingen doen vergroot het inzicht voor de 100 jaar daarna niet. Te lang waarnemingen doen vergroot de kans op te laat ingrijpen.

7. Tenslotte. Wij spreken onze waardering uit voor de grote openheid waarmee de minister en de DG RWS ons sluizen plan heeft benaderd.

Hoogachtend, Ir. F.Spaargaren. Mede namens: Prof.Ir.K.d’Angremond, Ir.A.J.Hoekstra, Ir.J.H.vanOorschot, Ing.C.J.Vroege en Prof.Drs.Ir.H.Vrijlingh

AWP voor water, klimaat en natuur


Word lid!

Stikstof en fosfaat: zonde om weg te spoelen

Opinie   20 februari 2024 - Er zit een enorm lek in de #landbouwkringloop: fosfaat uit menselijke ontlasting verdwijnt op de stort of in de wegenaa...

KNMI-klimaatscenario's tonen weersveranderingen in Nederland in 2050 en 2100

Nieuws Klimaatverandering: wat gaan we doen? Voor de AWP voor water, klimaat en natuur is het een retorische vraag. De weersveranderingen als gevolg van ...

Neerslagtekort loopt alweer dramatisch op in alle waterschappen

Nieuws Delfland, 15 juni 2023 - De droogte heeft deze zomer al een officieus record bereikt aan 'dagen-zonder-regen': 36 droge dagen op 15 juni. Strikt g...