AWP Nieuwsbrief September 2021 ‘AWP voor provincie en waterschappen’

Van de voorzitter

Na een intensief voortraject heeft de Algemene Ledenvergadering van AWP een belangrijk besluit genomen: vanaf 2023 doet de AWP ook mee aan de verkiezingen voor provinciebestuur. Op basis van het werk van de strategie-commissie verwachten we door synergie zowel inhoudelijk als electoraal meerwaarde te behalen.

Daarvoor zetten we onze vereniging niet op z’n kop. Wel gaan we dwarsverbanden aanleggen. De organisatie-structuur en werkwijze veranderen we alleen daar waar dat echt nodig is. Afgesproken is dat dit ruim aandacht in de volgende ALV’s gaat krijgen.

Verkiezingen waterschappen en provincies 15 maart 2023

Vanaf nu is er voor het hoofdbestuur  veel werk aan de winkel. De verkiezingen komen er weer aan! Parallel is het van belang om meer leden te werven.

Vele handen maken licht werk. Vandaar dat deze nieuwsbrief vol vacatures staat. We vragen niet om voltijds bijdragen. Elke vorm van hulp is welkom. Aanmeldingen en vragen: secretariaat@algemenewaterschapspartij.nl

Terugblik ALV 20 maart 2021

Deze ALV werd online gehouden. Wim Tijssen uit Tilburg en deskundig op het gebied van de Omgevingswet, heeft in een lezing over deze wet aangegeven wat die betekent voor het werk van de waterschappen. Dat de waterschappen hun verantwoordelijkheden moeten delen met de samenleving. Dat de samenleving meedenkt over de invulling van de fysieke leefomgeving. Water moet in een veel eerder stadium ingebracht worden in de ruimtelijke ordening.

Hierna brengt de Strategiecommissie verslag uit over de informatie die opgehaald is over eventuele deelname aan de Provinciale Statenverkiezingen (PS). Een meerderheid van de leden stemt vóór, maar niet voldoende volgens de Statuten: 40 stemmen voor en 31 tegen.

Het bestuur neemt het voorstel terug in beraad. Omdat vanuit de leden verschillende zwaarwegende punten zijn ingebracht die nog onvoldoende zijn uitgekristalliseerd, wordt besloten om deelname aan provinciale verkiezingen opnieuw te agenderen in een extra Ledenvergadering.

Terugblik ALV 19 juni 2021

Ook deze ALV werd online gehouden. Het bestuur en de Strategiegroep hebben het voorstel deelname aan de Provinciale Statenverkiezingen voorzien van een uitgebreide onderbouwing n.a.v. de ingebrachte punten op dit onderwerp in de vorige ALV. Stap-voor-stap is aan de leden uitgelegd wat deelname betekent voor de AWP en wat er allemaal moet gebeuren om deelname te realiseren.

Deelname aan de waterschapsverkiezingen is een verbreding van de scope van de AWP. Er komt één verkiezingsprogramma voor waterschappen en provincies. We zullen we ook meer leden moeten werven om meer inkomsten te genereren. Voordeel is dat de verkiezingscampagnes voor WS en PS tegelijk worden gevoerd.

Nadat alle informatie is uitgewisseld en de vragen beantwoord zijn, wordt overgegaan tot stemming. Omdat dit online gebeurt, is vooraf aangegeven dat de officiële uitslag binnen een week kenbaar wordt gemaakt.

De uitslag was 47 stemmen voor en 16 stemmen tegen. Daarmee is het voorstel tot deelname aan PS-verkiezingen aanvaard. Tijdens de ALV geven AWP-leden uit Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg aan dat zij overwegen om een provinciaal AWP-team op te richten.

Samen voor water & klimaat

Het zal niemand ontgaan zijn dat het eerste deel van het nieuwe IPCC rapport is uitgebracht. De klimaatverandering kan echt niet meer worden ontkend. Belangrijk voor de AWP is dat nu ook veel meer mensen in actie willen komen.

Waterschappen & provincies zijn dé aangewezen organisaties om in beleid en uitvoering de regie te nemen om klimaatschade door hoosbuien, droogte en hitte zo veel als mogelijk te beperken. Onverkort blijven ook andere belangrijke AWP thema’s van belang. Zoals de bedreigingen door medicijnresten en microplastics voor de kwaliteit van leven of bijvoorbeeld het terugwinnen van grondstoffen uit rioolwater.

Communicatiestrategie

Oproep: wie heeft ervaring met communicatie en met het opstellen van een communicatie-strategie? Het bestuur werkt aan de formulering van de missie en kernboodschap van de AWP. Een kernboodschap waarin het belang van water als leidend principe voor de kwaliteit van onze leefomgeving centraal staat. Aanmeldingen en vragen:
secretariaat@algemenewaterschapspartij.nl

Vooruitblik provincies

Vanuit vijf provincies hebben we bericht gekregen dat zij overwegen om mee te doen met de provinciale verkiezingen: Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een overzicht waarin alle aspecten die spelen bij de nieuwe verkiezingen aan de orde komen.

Ook is een start gemaakt met het benaderen van leden die mee willen werken aan de organisatie van de campagne. Je kunt je natuurlijk zelf ook aanmelden. Meer info: secretariaat@algemenewaterschapspartij.nl

AWP-Website

De website van de AWP krijgt een opfrisbeurt. Zo is er nu een tab bijgekomen voor de nieuwe provinciale teams. Bij Noord-Holland staat al een voorlopige tekst. Ook de ‘word nu lid’ button komt meer opvallend in beeld. En veel teksten zijn inmiddels vernieuwd.

Klik op: www.AWP.nu

Samen voor Water en Klimaat

Ledenwerving

Het bestuur zou graag zien dat het aantal leden van de AWP groeit tot 1000 leden.

Er zitten nu veel ‘grijze koppen’ bij de AWP. Dat past ook bij onze omschrijving ‘deskundig en betrokken’, maar voor de continuïteit zijn er meer jongeren <35 en meer oudere jongeren <50 nodig.

Dat gaat niet vanzelf, daar moeten we wel iets voor doen. Zo blijven we op zoek naar mensen, die de AWP op social media zoals Instagram en TikTok willen promoten bij jongeren.

Wie wil meehelpen om concrete acties te bedenken en ook meehelpen om zelf uit te voeren? We zoeken mensen die actief de handen uit de mouwen willen steken. Enthousiast? Aanmelden bij secretariaat@algemenewaterschapspartij.nl

AWP op Social Media

De AWP-groepen op LinkedIn en op Facebook groeit nog steeds. De AWP-groep op LinkedIn is een besloten groep met nu al meer dan 1000 volgers. Hier worden de serieuze wateronderwerpen onder de aandacht gebracht. De vele reacties in de discussies helpen om een genuanceerd standpunt in te nemen.

De berichten op Facebook zijn openbaar en het aantal volgers is afgelopen twee jaar verdubbeld tot bijna 1700 volgers. Op Facebook worden AWP-berichten ook gepromoot om meer naamsbekendheid te genereren. De populairste berichten zijn berichten over dieren, zoals bevers en rivierkreeftjes. Dit soort berichten worden wel tot 30.000 keer getoond op de tijdlijnen van andere Facebookgebruikers.

De links naar de AWP op Facebook en LinkedIn staan bovenaan de AWP-website.

Het zijn mooie aantallen maar als we meer mensen bereiken helpt dat voor de naamsbekendheid van de AWP en waar we voor staan. Algoritmes van social media zitten zo in elkaar dat berichten breder verspreid worden als ze “geliked”  en “gedeeld” worden. Dat kost niets behalve een paar klikken.

Het is uiteraard ook heel welkom als leden meer berichten plaatsen over wat landelijk of in het eigen waterschap speelt. Dat is iets meer werk, maar levert ook meer op aan naamsbekendheid van de AWP.

Geborgde Zetels

De AWP haalt de landelijke pers met twee opinie-artikelen over de toekomst van de geborgde zetels. Het ene artikel in Trouw en het andere in De Stentor en De Gelderlander. Klik hier!

De AWP pleit voor de instelling in elk waterschap van een ‘adviescommissie maatschappelijke belangen’ voor de vertegenwoordigers van VNO-NCW (bedrijven), LTO (boeren) en VBNE (natuurterreinbeheerders). Meer weten?  Lees de discussie op de AWP-LinkedIn groep.

AWP Programmacommissie

Oproep: de AWP zoekt nu betrokken AWP-leden die willen meehelpen in het opstellen van het AWP-verkiezingsprogramma 2023. We denken aan een kernteam van 3-5 mensen om te schrijven, en een meeleesteam van 15-20 mensen. Van de meelezers wordt verwacht dat ze constructief commentaar & suggesties geven op de verschillende conceptversies.

Een eerste conceptversie moet al dit najaar gereed zijn. Het  definitieve verkiezings-programma moet dan in voorjaar 2022 worden vastgesteld in de ALV.

Vanuit het bestuur trekt Hans Middendorp deze club. Aanmeldingen en vragen: secretariaat@algemenewaterschapspartij.nl

Waterinfodag

1 November vindt de Waterinfodag plaats in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Dat is een beurs met 60 exposanten en een dag vol presentaties.

De AWP zal zich presenteren in een door de Waterinfodag gesponsorde praattafel. We zullen waterprofessionals en mogelijke sponsors benaderen om samen te werken aan water, klimaat en leefomgeving.

Ben jij er ook? Loop even langs bij de AWP-tafel! Toegang gratis voor medewerkers van rijkswaterstaat,  provincie en waterschap.

Fondsenwerving

De insteek is om kleine en middelgrote bedrijven te benaderen, met een product ‘dat past bij de AWP’. Als tegenprestatie mag een sponsor een korte advertorial plaatsen op de AWP-website.

Een eerst sponsor van de AWP lijkt al gevonden. Maar omdat de afspraken nog niet zijn afgerond, houden we de sponsornaam nog even geheim!

Heb jij een contact bij een bedrijf dat wellicht de AWP zou willen sponsoren? Mail ons! secretariaat@algemenewaterschapspartij.nl

Digitaal Kennismaken met AWP
in Amsterdam en ’t Gooi

Op donderdag 21 oktober is er een digitale kennismaking voor mensen die overwegen om mee te doen  met de waterschapsverkiezingen en de provinciale verkiezingen. Klik hier voor meer informatie.

Drie miljoen klimaatvluchtelingen

In een dramatisch filmpje wordt de Duitse kiezer een rampscenario voorgespiegeld met drie miljoen klimaatvluchtelingen uit Nederland. De AWP wil dat provincies en waterschappen veel meer doen aan klimaatadaptatie. Klik hier!

AWP Statutencommissie

Oproep: de statuten van de AWP hebben een opfrisbeurt nodig. Bepaalde aspecten zijn sinds 2007 in de praktijk gewijzigd. Ook is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) op 1 juli 2021 in werking getreden en vereist doorvoering in de statuten. En de verbreding van de AWP tot deelname aan de provinciale verkiezingen moet een plaats krijgen in de statuten van de AWP.

Het bestuur zoekt mensen met een juridische achtergrond of anderszins ervaring met het opstellen van statuten voor bijv. een sportvereniging. Het bestuur hoopt in het najaar van 2022 de nieuwe statuten voor te leggen aan de ALV.

Vanuit het bestuur trekt Ron van Megen deze commissie. Aanmeldingen en vragen: secretariaat@algemenewaterschapspartij.nl

Terugblik zoom-bijeenkomst Social Media en Ledenwerving

Op 21 en 23 september gaf Hans Middendorp een digitale introductie in het gebruik van Facebook en Linkedin, waar bijna alle AB-leden en plaatsvervangers aan hebben meegdaan. Het belang van Social Media voor naamsbekendheid en ledenwerving werd helder uiteengezet. “Obama won de verkiezingen door allerlei clubjes van vrijwilligers die berichten op Facebook plaatsten”.

De presentatie ‘Social Media en Ledenwerving’ is op verzoek beschikbaar bij het secretariaat@algemenewaterschapspartij.nl

Missie AWP

De AWP heeft nu drie kernthema’s: water, klimaat en leefomgeving. Daarmee plaatsen we het belang van water in een brede context. De verbinding tussen water en klimaatverandering spreekt voor zich. Maar water verdient ook een centrale plaats in onze leefomgeving. Natuurvriendelijke oevers, bestrijdingsmiddelen, PFAS: allemaal onderwerpen die de kwaliteit van onze leefomgeving verbeteren of verslechteren.

Het bestuur verwacht dat de verbreding van de AWP tot regionale partij voor waterschappen en provincies ook meer mensen aanspreekt.

Financiën AWP

Zoveel jaren achtereen was Jan van Oorschot onze penningmeester, het is eervol hem te mogen opvolgen. Ook mijn respect aan Marina Eckhart die haar secretaris functie zo flexibel invult dat ze de contributie administratie grotendeels verzorgt. Daardoor kan ik me nu richten op de uitgaven, wie geeft welke bedragen uit en waarom. Want tja, nieuwe bezems – iedereen kent het spreekwoord.

Want we zitten op een kantelpunt voor onze politieke vereniging. We zullen actiever worden in de provincies en hopelijk werven we ook meer leden. Maar de kost gaat zoals altijd voor de baat uit.

Ik zal m’n best doen zo laagdrempelig mogelijk te zijn en iedereen te helpen onze financiën goed en betrouwbaar te bewaken.

Wie is Fred?

Toen de AWP nog slechts een koffietafel van oud-bestuurders hier in het Noorderkwartier was, was ik net afgezwaaid AB-lid van het waterschap ‘Het Lange Rond’  -van Assendelft tot Egmond. Maar ik was druk met opgroeiende kinderen, mijn vrouw die steeds zieker werd, en na 20 jaar management in het vastgoed werkte ik voor de TU Delft aan mijn dissertatie over steden in een wereld van klimaatverandering.

Acht jaar geleden ben ik Peter Vonk hier in waterschap HHNK gaan helpen. Samen met Leo Schagen doe ik de commissie-vergaderingen, vul het afdelingssecretariaat in en duw de ledenwerving aan.

Ik zit in het mooie dorp Wormer in de gemeenteraad. Naast nog een paar toezichthoudende functies, heb ik tot-nu-toe twee jeugdromancen geschreven. Waar spelen die? Natuurlijk hier in m’n dorpje. Waar ik met veel plezier woon met mijn nieuwe partner die uit het mooie Rusland verblijfsvergunning heeft gekregen.

Kortom, ik zal m’n best doen voor de AWP, en heb je vragen stel ze me. Wees niet te formeel, want ik ben maar een Nieuwedieper – een Jutter uit het noorden.

AWP Najaarsbijeenkomst 0p 6 nov. 2021 in Leusden

Heeft u zaterdag 6 november 2021 nog in de agenda staan De najaarsbijeenkomst vindt plaats op Hoeve Groot Zandbrink, centraal in het land in Leusden. Inloop vanaf 9.30 uur, start van het programma om 10.00 uur.

Om het sociale aspect de ruimte te geven, zal de onvermijdelijke ALV in twee delen worden gepland. Twee agendapunten komen op 6 november aan de orde: voorstel nieuw bestuurslid en voorstel contributie 2022.

Digitale ALV op 30 nov 2021

Het tweede deel van de ALV met grote agendapunten zoals ‘begroting 2022’ vindt digitaal plaats. Een aparte uitnodiging volgt.

Samen voor Water en Klimaat

 

 

 

 

 

Andere edities

AWP Nieuwsbrief Oktober 2022: Zuinig met leidingwater!

AWP VERKIEZINGSPROGRAMMA: ALLES IS WATER Op 15 maart 2023 zijn er verkiezingen voor waterschappen en provincies. De AWP is één partij met één prog...

AWP Nieuwsbrief Augustus 2022: Verkiezingsprogramma 'Alles is Water'

ALV op 18 juni Voorzitter Ron van Megen draagt het stokje over aan Fokke van Zeijl. Fokke blijft interim voorzitter tot aan de verkiezingen voor provi...

AWP Nieuwsbrief Februari 2022: Schaken op twee borden

Woord van de voorzitter De kracht van de AWP zit ‘m in de leden. Stuk voor stuk mensen die met gevoel voor realiteit vanuit de inhoud meedenken over...