AWP De Stichtse Rijnlanden

Carel Dieperink

Sinds mijn jeugd in Culemborg heb ik belangstelling voor waterkwaliteit. Destijds was de Lek zo smerig dat we er niet in mochten zwemmen. Gelukkig is de situatie nu beter, maar het is een grote uitdaging om in 2027 aan de waterkwaliteitsdoelen te voldoen. Hier is meer inzet voor nodig. Dit geldt ook voor het inspelen op klimaatverandering. We zullen ons moeten aanpassen aan een toekomst waarin perioden met hoosbuien en droogte elkaar afwisselen. Dit vraagt om een brede kijk. Het gaat niet alleen om het versterken van dijken, maar ook om het beter vasthouden van water zodat we het in de zomer kunnen gebruiken. Dijkversterking is natuurlijk nog steeds van zeer groot belang. In 1995 evacueerde ik mijn ouders uit Culemborg, dat hoop ik nooit meer mee te maken.
Ik studeerde af als bestuurskundige en promoveerde vervolgens op een proefschrift over de aanpak van de Rijnvervuiling. In het dagelijks leven werk ik bij het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Utrecht en het Nederlands Instituut voor Ecologie in Wageningen. In mijn onderzoek en onderwijs richt ik me op watervraagstukken: implementatie van Europese waterrichtlijnen, innovaties in stedelijk waterbeheer, overstromingsbeleid, droogtebestrijding, grondwaterwinning en bodemdaling.
Ik ben al een aantal jaren met veel plezier actief binnen het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, eerst als lid van de Commissie Systeem, Kwaliteit en Keten en vanaf 2019 als fractievoorzitter van de AWP voor water, klimaat en natuur. In deze rol maak ik me met name sterk voor het verbeteren van waterkwaliteit en biodiversiteit, het verhogen van grondwaterstanden in veenweidegebied en het terugwinnen van grondstoffen en warmte in de waterzuivering. Ik sprak regelmatig mijn zorgen uit over de ambitie van het waterschap om gronden langs de Lekdijk te onteigenen ten behoeve van dijkversterking. Onteigenen is kostbaar en alleen verantwoord met een goede en transparante onderbouwing. Daar ontbreekt het nogal eens aan. Daarnaast vind ik dat de lasten binnen het waterschap eerlijker moeten worden verdeeld. De burger betaalt het overgrote deel van de lasten, maar de baten komen voor een groot deel bij de landbouwsector terecht.

Mijn nieuwsberichten:

Naar: Volgende kandidaat / AWP Kandidatenlijst