AWP De Stichtse Rijnlanden

Op 18 december heeft het HDSR-bestuur het amendement “evenwichtige peilafweging” van de Algemene Waterschapspartij aangenomen.

Via de Nota Peilbeheer stelt het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de kaders vast voor het nemen van peilbesluiten voor specifieke gebieden. Bij het nemen van deze concrete peilbesluiten moeten belangen tegen elkaar worden gewogen. De vraag is uiteraard welke belangen in deze afweging mee moeten worden gewogen. Dit was een van de discussiepunten tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 december 2019.

In het oorspronkelijk voorstel van het Dagelijks Bestuur zouden alleen functies waarvan het oppervlak uit meer dan 20% van het oppervlak van het betreffende peilgebied bestaat in de afweging betrokken mogen worden. Bovendien gaf het Dagelijks Bestuur expliciet aan dat er “kan worden besloten om het gewenste peil te kiezen van de functie die het grootste aandeel oppervlak heeft in het peilgebied.”

De Algemene Waterschapspartij vond het voorgestelde kader te rigide. Wij staan immers voor een integrale afweging waarbij ook functies die een kleiner areaal beslaan mee moeten worden gewogen. Ook bij strijdige peilbelangen moeten er afgewogen keuzes worden gemaakt. Prioriteit geven aan de functie met het grootste oppervlak is geen goed uitgangspunt. In gebieden waarvan 30% bebouwd is, 30% een natuurgebied is en 40% een landbouwfunctie heeft, moet de landbouw niet per definitie voorrang krijgen, maar zal het HDSR-bestuur een weloverwogen afweging moeten maken, uitgaande van het totale plaatje.

Een AWP amendement ingediend met steun van de Partij voor de Dieren, 50+ en inwonersbelangen om tot een meer evenwichtig afwegingskader te komen, werd na enige discussie door het Algemeen Bestuur aangenomen. Voortaan moet er bij de afweging van het peil rekening worden gehouden met elke functie waarvan het oppervlak uit meer dan 10% van het oppervlak van het betreffende peilgebied bestaat. Bij de afweging kan het bestuur kiezen om voorrang te geven aan één van de aanwezige functies, dan wel te kiezen voor een evenwichtig compromis.

vragenlijst kandidaten + randvoorwaarden

Nieuws Vragenlijst voor kandidatenlijst AWP t.b.v. waterschap HDSR Randvoorwaarden om op de lijst te komen 1) Ben je beschikbaar voor de AWP-lijst waterschap...

Alles is water! Op weg naar een duurzaam watersysteem!

Opinie Bijdrage van de Algemene Waterschapspartij aan de Algemene Beschouwingen 2022 van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Alles is water! Deze u...

Terugblik op 2021

Nieuws Graag delen we een korte terugblik op het jaar 2021 met jullie. Een jaar dat helaas sterk gekleurd is door de corona pandemie. Binnen HDSR zijn de me...

Stroomopwaarts naar een transparant, eerlijk en duurzaam waterschap!

Opinie AWP-bijdrage aan de Algemene beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2021. Stroomopwaarts naar een transparant, eerlijk en duurzaam waterschap! Inleiding V...

Terugblik op 2020

Opinie Aan het eind van dit bewogen corona jaar willen wij kort terugblikken op ons reilen en zeilen binnen HDSR. Als HDSR-team hebben wij – namens de ...

Algemene Beschouwingen AWP 2020

Opinie Samen met, laat onze eigen verantwoordelijkheid onverlet!   Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2020 van het waterschap De Stichtse Rijnlande...