AWP De Stichtse Rijnlanden

Speerpunt: Betrokken …….. mensen echt serieus nemen

De AWP wil een modern en democratisch waterschap, waarin alle burgers in gelijke mate en op basis van juiste en duidelijke informatie mee kunnen beslissen. Momenteel hebben bepaalde belangengroepen (landbouw, grondbezitters en natuur) vaste zetels in het bestuur. Wij vinden dit niet meer van deze tijd.

Burgers hebben recht op een goede en transparante waterschapzorg. Het waterbeheer kost ongeveer een Euro per burger per dag. Het dient daarom volstrekt duidelijk te zijn hoe het waterschap zijn middelen besteedt en wie ervan profiteert. Dit vraagt om een heldere toedeling van de kosten aan de verschillende belastingcategorieën. Het waterschap moet hier open en eerlijk over zijn.

De AWP vindt dat de vervuiler moet betalen voor de afvalwaterzuivering. De kosten voor de dijken en voor het waterbeheer moeten worden betaald door de sterkste schouders, op basis van bezit van grond of onroerend goed. Als bepaalde groeperingen echter onevenredig veel baat hebben van de activiteiten van het waterschap dienen zij hiervoor ook de kosten te dragen.

Huishoudens betalen (met 80%) een te groot aandeel van de waterschapslasten. Ruim 30% van de kosten die worden gemaakt voor het watersysteem zijn in het belang van de landbouw. De landbouw betaalt echter minder dan 10% van die kosten. De AWP vindt daarom dat de landbouwbijdrage omhoog moet. Boerenbedrijven die minder vervuilen (bestrijdingsmiddelen/mest) en dus bijdragen aan de ecologische doelen van het waterschap, moeten wel een korting kunnen krijgen. De burger hoeft de grondeigenaren (boeren en bedrijven) echter niet te subsidiëren, maar moet eerder bijdragen aan de kosten van het waterbeheer in het stedelijk gebied.

De afgelopen jaren heeft HDSR structureel meer inkomsten dan uitgaven. Het waterschap is echter geen spaarvarken! Wij vinden dan ook dat de tarieven voor huishoudens naar beneden moeten. Echter met inflatie als argument, heeft HDSR de lasten voor de huishoudens in 2019 juist met 2% verhoogd.

In principe moet alle burgers betalen voor een goed waterbeheer. Personen die de lasten niet kunnen betalen, kunnen hiervoor wel een kwijtschelding krijgen. De AWP wil dat HDSR dit doet volgens het bij de gemeenten gangbare beleid.

Een waterschap dat burgers echt serieus neemt, zoekt het overleg en communiceert in duidelijke taal over beleidsvoornemens, niet alleen via de website of in lokale kranten, maar ook via een speciale waterschapsapp die het mogelijk maakt dat burgers eenvoudig hun ideeën (of klachten) aan het waterschap voor kunnen leggen. Burgers moeten worden betrokken in de besluitvorming, bijvoorbeeld over de grondwaterstanden, het grondgebruik en de uitvoering van projecten. Het waterschap weet het niet per definitie beter. De AWP heeft veel vertrouwen in de burger.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen een goed beeld hebben van het waterbeheer en het belang hiervan. Het waterschap heeft veel kennis en ervaring die gedeeld moet worden met de scholen in ons gebied.

Naar speerpunt 3:  Kwaliteit …….. geen viezigheid in ons water

De kandidaten voor AWP De Stichtse Rijnlanden

Nieuws De AWP heeft de kandidatenlijst voor het waterschap HDSR vastgesteld. De leden van het team stellen zicht graag aan u voor.    Klik op de linkjes v...

2023 Speerpunt 1 - Radicaal aanpassen aan klimaatverandering

Nieuws   Alle nieuwbouwgrond ophogen en landbouwgebied natuurlijk vernatten Over 50 jaar zijn de laagste delen van ons land onbewoonbaar door klimaatve...

2023 Speerpunt 2 - Behoud de stikstofnormen

Nieuws De stikstofnormen beschermen de waterkwaliteit. De stikstofnormen bieden een kans om de natuur echt prioriteit te geven. De AWP wil dat het waterscha...

2023 Speerpunt 3 - Eerlijke belastingheffing

Nieuws   Dat komt ten gunste van burgers, huiseigenaren en natuurvriendelijke landbouw. Nu dient het waterschap met name de ouderwetse landbouwbelangen...

3 speerpunten van de AWP

Nieuws   1. Radicaal aanpassen aan klimaatverandering: Alle nieuwbouwgrond ophogen en landbouwgebied natuurlijk vernatten. 2. Behoud de stikstofnormen ...

Alles is water! Op weg naar een duurzaam watersysteem!

Opinie Bijdrage van de Algemene Waterschapspartij aan de Algemene Beschouwingen 2022 van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Alles is water! Deze u...