AWP De Stichtse Rijnlanden

Speerpunt: Genieten …….. plezier met water

Water is een bron van plezier. Op veel plaatsen – ook in de stad – wordt er tegenwoordig weer gezwommen. De AWP juicht deze ontwikkeling toe, maar is wel van mening dat de waterkwaliteit goed in de gaten moet worden gehouden! Op basis van bestaande richtlijnen moet de waterkwaliteit op sommige plekken nog wat verbeterd worden om veiligheids- en gezondheidsrisico’s (blauwalg) weg te nemen. HDSR moet zich inspannen zodat overal wordt voldaan aan de normen voor de kwaliteit van zwemwater. De kosten hiervoor zijn overigens beperkt.

Bij het varen moet rekening worden gehouden met de natuur. Het waterschap moet daarom het aantal uit te geven vaarvergunningen beperkt houden. Het varen met fluisterboten wordt gestimuleerd.

Alle burgers zouden moeten kunnen genieten van planten, vogels, kikkers  en andere dieren in het water. Door het aanleggen van een slibopvang in de Kromme Rijn kan het water in de binnenstad van Utrecht helderder worden. Hierdoor wordt het waterleven ook voor de stedeling letterlijk beter zichtbaar.

Van een verbeterde waterkwaliteit kan ook de sportvisserij genieten. Sportvissers zijn belangrijke ambassadeurs voor de waterkwaliteit. Ze moeten ook hun verantwoordelijkheden nemen, bijvoorbeeld door alternatieven voor vislood te gebruiken en hun visstekken schoon achter te laten. Voor lood zijn inmiddels goede alternatieven voorhanden. Samen met Sportvisserij Nederland dient het waterschap deze alternatieven onder de aandacht van de vissers te brengen.

Uitheemse rivierkreeften brengen grote schade aan de waternatuur toe, omdat zij de inheemse soort verdrijven. De kreeften zijn echter goed geschikt voor consumptie. Het waterschap dient dit beter onder de aandacht te brengen van horecaondernemers.

De Lekdijk wordt momenteel versterkt. Dit biedt mogelijkheden om aparte – veilige – fiets- en wandelpaden aan te leggen. De AWP is een groot voorstander van het recreatief medegebruik van de dijken. In 2022 vieren we het 900 jarig bestaan van de Lekdijk. Dit is een goed moment om onze  cultuurhistorische waterwerken onder de aandacht van een groter publiek te brengen.

Tenslotte hopen we allen op goed ijs in de komende winters, zodat we kunnen schaatsen op de bredere sloten en het boezemwater van de oude Rijn. Het waterschap kan dit bevorderen door tijdig te stoppen met bemalen. Ook in de Utrechtse binnenstad moet schaatsen mogelijk zijn. Het waterschap dient er voor te zorgen dat het vaarregime op de grachten wordt aangepast als er een periode van langdurige vorst verwacht wordt.

Naar speerpunt 1:  Toekomstvast …….. ook voor onze kinderen

De kandidaten voor AWP De Stichtse Rijnlanden

Nieuws De AWP heeft de kandidatenlijst voor het waterschap HDSR vastgesteld. De leden van het team stellen zicht graag aan u voor.    Klik op de linkjes v...

2023 Speerpunt 1 - Radicaal aanpassen aan klimaatverandering

Nieuws   Alle nieuwbouwgrond ophogen en landbouwgebied natuurlijk vernatten Over 50 jaar zijn de laagste delen van ons land onbewoonbaar door klimaatve...

2023 Speerpunt 2 - Behoud de stikstofnormen

Nieuws De stikstofnormen beschermen de waterkwaliteit. De stikstofnormen bieden een kans om de natuur echt prioriteit te geven. De AWP wil dat het waterscha...

2023 Speerpunt 3 - Eerlijke belastingheffing

Nieuws   Dat komt ten gunste van burgers, huiseigenaren en natuurvriendelijke landbouw. Nu dient het waterschap met name de ouderwetse landbouwbelangen...

3 speerpunten van de AWP

Nieuws   1. Radicaal aanpassen aan klimaatverandering: Alle nieuwbouwgrond ophogen en landbouwgebied natuurlijk vernatten. 2. Behoud de stikstofnormen ...

Alles is water! Op weg naar een duurzaam watersysteem!

Opinie Bijdrage van de Algemene Waterschapspartij aan de Algemene Beschouwingen 2022 van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Alles is water! Deze u...