AWP De Stichtse Rijnlanden

Speerpunt: Kwaliteit …….. geen viezigheid in ons water

Hoe mooi zou het zijn als het water in onze rivieren en sloten helemaal schoon is! Helaas is dit nog niet het geval. De AWP wil zich dan ook voor 100% inzetten om het water schoner te krijgen.

Het waterschap dient hierbij het goede voorbeeld te geven door nog beter te zuiveren. Er zijn al stappen gezet, maar er kunnen nog meer grondstoffen worden terug gewonnen in onze rioolwaterzuiveringsinstallaties. De AWP vindt dat het waterschap snel in overleg moet met ziekenhuizen en verpleeghuizen over het treffen van aanvullende maatregelen om te voorkomen dat medicijnresten in het rioolwater belanden. Dit geldt ook voor het gebruik van medicijnen in de veeteelt en middelen in de landbouw waarvan de resten direct in het oppervlaktewater terechtkomen. Op landelijk niveau dienen de waterschappen zich in te zetten voor een brongerichte aanpak. Niet alleen medicijnen, maar ook drugs (XTC) en bestrijdingsmiddelen horen niet in het water thuis!

Het spreekt voor zich, maar plastic hoort natuurlijk ook niet in het water. Het waterschap moet dan ook veel vaker in overleg treden met de gemeenten om te voorkomen dat zwerfafval in het water belandt. Door bij hoosbuien water beter te bufferen of ervoor te zorgen dat dit in de bodem kan infiltreren, kan worden voorkomen dat de riolen te vol raken en er ongezuiverd rioolwater in het oppervlaktewater terechtkomt. Omdat het waterschap niet beschikt over de juiste bevoegdheden en middelen om dit probleem zelf op te lossen, moet het ook hierover in overleg treden met de gemeenten.
Schoon water vormt de basis voor een goede waternatuur. Met name de kleinere wateren bieden een verscheidenheid aan planten en dieren. Hier moeten we behoedzaam mee omgaan. De AWP juicht het maken van heldere en concrete afspraken met de landbouwsector over het treffen van ecologische beheersmaatregelen dan ook toe. Experimenten met verschillende vormen en frequenties van baggeren maken hier onderdeel van uit. Van experimenteren kunnen we veel leren! Voorwaarde hiervoor is dat we een goed beeld hebben van de ecologische kwaliteit van onze wateren. Hier is nog wel wat vooruitgang te boeken, maar dit moet op basis van meetgegevens goed worden onderbouwd. Biodiversiteit dient beter en vaker te worden gemonitord. Er zijn vispassages bij stuwen aangelegd, maar vooralsnog is het niet duidelijk of dit ook betekent dat vissen makkelijker kunnen passeren en de visstand verbetert. De AWP wil ook bezien in hoeverre burgers meer bij het monitoren van de biodiversiteit betrokken kunnen worden. Hier liggen ook kansen om burgers te informeren en voor educatie.

Naar speerpunt 4:  Genieten …….. plezier met water

De kandidaten voor AWP De Stichtse Rijnlanden

Nieuws De AWP heeft de kandidatenlijst voor het waterschap HDSR vastgesteld. De leden van het team stellen zicht graag aan u voor.    Klik op de linkjes v...

2023 Speerpunt 1 - Radicaal aanpassen aan klimaatverandering

Nieuws   Alle nieuwbouwgrond ophogen en landbouwgebied natuurlijk vernatten Over 50 jaar zijn de laagste delen van ons land onbewoonbaar door klimaatve...

2023 Speerpunt 2 - Behoud de stikstofnormen

Nieuws De stikstofnormen beschermen de waterkwaliteit. De stikstofnormen bieden een kans om de natuur echt prioriteit te geven. De AWP wil dat het waterscha...

2023 Speerpunt 3 - Eerlijke belastingheffing

Nieuws   Dat komt ten gunste van burgers, huiseigenaren en natuurvriendelijke landbouw. Nu dient het waterschap met name de ouderwetse landbouwbelangen...

3 speerpunten van de AWP

Nieuws   1. Radicaal aanpassen aan klimaatverandering: Alle nieuwbouwgrond ophogen en landbouwgebied natuurlijk vernatten. 2. Behoud de stikstofnormen ...

Alles is water! Op weg naar een duurzaam watersysteem!

Opinie Bijdrage van de Algemene Waterschapspartij aan de Algemene Beschouwingen 2022 van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Alles is water! Deze u...