AWP Scheldestromen

Voorzitter,

Geachte heer Steijaert, Beste Dennis en de andere DB leden.

U doet het weer, het is u weer gelukt. Het lijkt de Lidl wel. Voor de 9e keer op rij de beste supermarkt voor groenten en fruit.
Het waterschap, voor het zoveelste jaar op rij een positief resultaat.
2019 voordelig resultaat 2.664, 2020 voordeel 5.698, 2021 voordeel nog niet bekend.

Ik wijs nog even naar mijn motie op 11 november van het vorig jaar over de tariefsverhogingen. Mijn vraag of niet kon worden volstaan met alleen de verhoging van de inflatie werd afgedaan met als antwoord dat er een groot gat zou vallen in de begroting. Gezien de positieve resultaten van de afgelopen jaren denk ik dat het met dat gat wel mee zal vallen.

De reden is elk jaar anders, meer dividend Waterschapsbank, meer bijdragen van derden, minder kosten, vacatures die maar niet vervuld worden, teruggave bijdrage Sabewa, Unie van waterschappen, hogere WOZ waarde dan gepland en zo zou ik nog even door kunnen gaan.

De AV leden die toen tegen de motie ”de kleine lettertjes” hebben gestemd moeten de motie nog maar eens teruglezen. Deze was niet ver bezijden de waarheid. Wanneer worden de te veel in rekening gebrachte belastingen terugbetaald, in plaats van steeds maar toevoegen aan de reserves.

De algemene reserves en bestemmingsreserves zijn gestegen van 20.355 naar 26. 376. Hoe hoog wil je deze hebben?

Graag nog antwoord op mijn vraag in de commissie over de verschillen van de reserves in de jaarverslagen van 2019 en 2020;
De belastingopbrengsten zijn 101.460. (alle bedragen die ik noem zijn x 1000, maar dat laat ik maar even weg.) Begroot 99.385. In de oorspronkelijke begroting zelfs 98.774. Het is wel heel bijzonder dat in 1 jaar tijd de rekening omgebogen kan worden van negatief 2.395 naar positief 5.698. Dat is een voordelig verschil van 8.093. In de begroting worden de reserves ingezet, bij de jaarrekening is dat niet meer nodig, wordt wel gedaan.

Dat is ruim 8 miljoen. Laat dat even op u inwerken.
Dat is geen gat meer, dat is een berg. We krijgen nog uitleg over inzet van reserves. Dat lijkt me na deze opsomming hard nodig om meer inzicht te krijgen

Lastendruk 4,36 %. Voor inflatie is uitgegaan van 2,8%, inflatie augustus. Volgens CBS is de inflatie 1% over 2020. Heb ik goed begrepen dat er nu over 2020 te veel belasting is geheven? Stijging 2% + inflatie 1,3% = 3,3%. In rekening gebracht 4,36%. U constateert dat, maar bindt er verder geen consequenties aan. Wordt de extra lastensdrukstijging van 1% aan de ingezetenen teruggeven en zo ja op welke wijze wordt dat zichtbaar gemaakt. Eerst naar de algemene reserve en dan (gedeeltelijk) verrekenen is geen optie voor de AWP.

Voorzitter, ik kom tot een afronding. De AWP lijkt een roepende in de woestijn. Gelukkig zijn er nog wel partijen die oog hebben voor de hogere lasten van het waterschap. We willen de komend jaren veel bereiken, er is werk aan de winkel. Maar begin dan eerst met een goede begroting. Een begroting waarin een reëel beeld wordt geschapen van de behoeften van dat jaar. Inclusief de benodigde reserveringen. En baseer daar de belastingen op.

Lou Waterman
fractie Algemene Waterschapspartij
3 juni 2021

Lou Waterman lijsttrekker AWP Zeeland (Scheldestromen)

Nieuws De leden van AWP Zeeland (Scheldestromen) hebben de kieslijst vastgesteld voor de komende waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023. Daarbij is Lou ...

AWP Zeeland zoekt kandidaten!

Nieuws De AWP is politiek onafhankelijk. Wij zijn niet verbonden aan een landelijke politieke partij in de Eerste of Tweede Kamer. Maar samenwerken met ander...

Nieuwe voorzitter AWP Zeeland

Nieuws Marina Eckhardt (35) uit Vogelwaarde is de nieuwe Voorzitter van het bestuur van AWP Zeeland. Tijdens de fractievergadering van 19 november werd zij u...

AWP Zeeland reageert op de Zeeuwse klimaatadaptatie strategie

Nieuws Introductie Op Zeeuws niveau werken alle overheden samen om te komen tot een Klimaat Strategie. De KasZ (Klimaatadaptatie strategie Zeeland) is in het...

AWP wil kwijtschelding waterschapslasten voor studenten

Opinie AWP WIL KWIJTSCHELDING WATERSCHAPSLASTEN VOOR STUDENTEN Studenten hebben het vaak niet breed (foto pixabay) Iedereen kan binnenkort de aanslag watersc...

WATERSYSTEEMHEFFING IN 2019 OPNIEUW HOGER

Nieuws Stijging volledig betaald door huishoudens Alle Nederlandse inwoners, bedrijven en boeren hebben belang bij bescherming tegen wateroverlast en overst...