AWP waterschap Limburg

Presentatie verkiezingsprogramma AWP Limburg

d’r mót get gebeure

15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor Waterschap en Provincie Limburg. Limburg heeft in 2021 te maken gehad met ernstige overstromingen met gevolgen waar de inwoners nog steeds mee kampen. Ook is het beleid om komende overstromingen te voorkómen onvoldoende.
En er gebeurt onvoldoende.

Daarom zegt de AWP Limburg: d’r mót get gebeure

AWP-Limburg vindt dat de overheden veel meer in beweging moeten komen en zich niet achter elkaar mogen verschuilen om de risico’s van overstromingen, wateroverlast en schade aan te pakken. Ook moeten de overheden meer doen tegen gezondheidsschade. Er zitten nu veel te veel schadelijke stoffen zoals PFAS in ons oppervlakte-, grondwater en drinkwater. De passieve houding moet veranderen in een pro-actieve houding waarbij het Waterschap Limburg het voortouw dient te nemen.

Kies daarom de AWP in het Waterschapsbestuur van Limburg. En stem ook op de AWP voor de provincie. Want de provincie is aan zet om de veiligheidsnormen te verhogen in onze provincie zodat wat ons in 2021 is overkomen niet opnieuw kan gebeuren.

Daarvoor hebben we het volgende Limburgse speerpunten programma opgesteld. Daarvoor gaat de AWP voor water, klimaat en natuur zich de komende 4 jaar inzetten.

Programma AWP Limburg

Wateroverlast voorkómen, veiligheid borgen

 1. Normering regionale wateroverlast naar 1: 100 in alle stedelijk gebied in Limburg.
  Nu wordt een deel van de provincie slechts beschermd volgens de normen voor akkerland (1:25)
 2. Geen wijziging van de normen voor wateroverlast zonder de belanghebbenden behoorlijk te informeren. Dat vereist behoorlijke terinzagelegging en zorgvuldige en gemotiveerde onderliggende besluiten.
 3. Zo spoedig mogelijk uitvoeren van de no-regret-maatregelen uit de deelevaluaties van Deltares zoals capaciteit sifon bij Bunde vergroten en versterken van de dijken rond de Roerinlaat.
 4. De ruim 300 mln van het rijk uitgeven aan nieuwe maatregelen, niet aan bestaande programma’s (die al begroot zijn).
 5. Voorkom wateroverlast ook bij de zijrivieren door betere afstemming van Maas, Geul, Gulp, Roer en de beken en een interregionaal stroomgebiedsbeheerplan.
 6. Verbeter de bestuurlijke regie; waterschap en provincie verwijzen naar elkaar en naar Rijkswaterstaat. Stop met inwoners van het kastje naar de muur sturen

Waterkwaliteit verbeteren en gezondheid bevorderen

 1. Meer aandacht voor handhaving, toezicht en vergunningverlening. Nu is toezicht op milieu-incidenten ondermaats o.a. bij Chemelot (bron: Zuidelijke Rekenkamer). Niet wegkijken en activeren van toezicht en handhaving!
 2. Voorkómen van PFAS en andere vervuiling in het oppervlaktewater.
 3. Voorzorgplicht serieus nemen: gevolgen voor gezondheid van tevoren boordelen.
 4. Bewaken van de grondwaterkwaliteit en grondwaterpeil. Dat is onder andere nodig voor de drinkwaterwinning. Dus ook een vergunning nodig bij vermindering onttrekking van grondwater.
 5. Passende volgorde besluitvorming: geen bos kappen voordat er een definitieve vergunning ligt.

Betrokkenheid inwoners centraal stellen

 1. Echte participatie van inwoners conform het Verdrag van Aarhus: tijdig betrekken, inspraak in een fase dat er nog geen voorgekookt besluit ligt, gemotiveerd overnemen/ weerleggen reacties inwoners, toegang tot de rechter na het besluit.
 2. Niet gebruik maken van rijkscoördinatieregeling en Crisis- en herstelwet om inwoners buiten spel te zetten.
 3. Stimuleer en faciliteer initiatieven van inwoners om wateroverlast te voorkómen, waterstanden in de gaten te houden en tijdig zelf maatregelen te nemen. Denk daarbij aan ‘Droge Voeten’ in Bunde en Geulle, de ‘Hoogwaterwacht in Vlodrop en informele samenwerking in Itteren.

Bestuurlijke regie verbeteren

 1. Invoeren van daadwerkelijke bestuurlijke regie. De afstemming van hoofd- en regionaal watersysteem is niet op orde.  Zie ook 5.
 2. Als afstemming lastig is, stel dan een convenant op. Los het probleem op!
 3. Afstemmen met het watersysteem ‘over de grens’. Denk aan meten waterstanden, elkaar tijdig informeren, waterberging over de grens en andere maatregelen.
  Bestuurlijk anticiperen op stopzetten bruinkoolwinning in Duitsland.
 4. Maak afspraken over provinciale regie op het voorkómen van wateroverlast (regionale normering) en waterschapsregie op waterkwaliteit

Klik hier voor het landelijke verkiezingsprogramma: ‘Alles is Water’

Watersysteem en bodem sturend - een gebiedsgerichte aanpak tegen klimaatrisico’s met een stroomgebied visie

Opinie “Nederland is een vergiet, en moet terug naar een spons” 11 maart 2023 – We moeten een nieuwe balans vinden tussen wateroverlast en...

Interview Maastricht belicht bij RTV Maastricht

Nieuws 10 maart 2023 – Onze lijsttrekker Marja Hilders is bij Maastricht Belicht geweest voor een interview samen met Sjan Schweren(PvdD) over de aank...

De achtergestelde normen in Limburg

Opinie 10 maart 2023 – Eerder hebben we aangekaart dat de normen in  onze provincie en waterschap voor waterveiligheid bewust te laag zijn. In stedelijke...

Begin provinciaal verdrogingsbeleid

Opinie AWP wil de verbruikers van ons grondwater laten betalen voor de maatregelen om de aanvulling zeker te stellen 1 maart 2023 – Ondanks dat we nog...

Definitieve vaststelling kandidatenlijst

Nieuws AWP Limburg met 19 man naar de verkiezingen. 4 februari 2023 – Gisteravond heeft op het waterschap de zitting plaatsgevonden waar de definitiev...

De AWP is voor waterveiligheid in HEEL Limburg!

Nieuws 13 januari 2023 – De AWP is voor de bescherming van de burger tegen hoogwater. Landelijk gelden hiervoor al 20 jaar lang betere normen dan in L...